herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XIII/82/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Uchwała Nr XIII/82/2003

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 6 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966),

Rada Gminy w Karnicach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1/ Od samochodu ciężarowego o masie całkowitej

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie 470 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 560 zł

c) powyżej 9 t do 12 t 1.071 zł

2/ Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

3/ Od ciągnika siodłowego i balastowego

przystosowanych do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 630 zł

4/ Od ciągnika siodłowego i balastowego o

dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów zgodnie z

załącznikiem Nr 2 do uchwały

5/ Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem

silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku

rolnego 105 zł

6/ Od przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie

całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

zespołu pojazdu, z wyjątkiem związanych

wyłącznie z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

7/ Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 427 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 939 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/210/2001 Rady Gminy w Karnicach z dnia 26.10.2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2003.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-07-2005 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2005 10:27