herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Opłata targowa

Uchwała Nr II/16/2006
Rady Gminy Karnice
z dnia 1 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 15 i art. 19 ust.1 pkt a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844),

Rada Gminy Karnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:
Za prowadzona sprzedaż w tymczasowych obiektach handlowych:
- o pow. do 4 m² - 10 zł.
- o pow. od 4 m² do 12 m²- 14 zł.
- o pow. pow. 12 m² - 17 zł.

§ 2. Stawkę określoną w § 1 obniża się o 50 % z tytułu sprzedaży produktów rolnych nie przetworzonych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XXIX/208/2005 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2005 r w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2006 rok

§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 19-12-2006 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 13:59