herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice- Dreżewo


Karnice, 14.03.2007r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1065, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Karnicach uchwały Nr XXXVII/260/2006 z dnia 26 października 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice.

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice, przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny w obrębie miejscowości Dreżewo, określonego na potrzeby planu nazwą „Dreżewo”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu na piśmie w:

Urzędzie Gminy w Karnicach

Ul. 11 - go Marca 7

72-343 Karnice

w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 15-03-2007 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 15-03-2007 13:46