herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo.


Uchwała Nr XXIII/186/2017
Rady Gminy Karnice

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo

Na podstawie art. 5a, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwu Konarzewo.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwu Konarzewo wyłożony zostanie do publicznego wglądu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na okres 21 dni:

1) w Sekretariacie Urzędu Gminy Karnice;

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.karnice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej;

3) w świetlicy wiejskiej w Konarzewie,

§ 3. Konsultacje polegać będą na kierowaniu do Wójta pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców sołectwa do projektu uchwały.

§ 4. Po upływie terminu składania opinii do projektu uchwały, o którym mowa, Wójt Gminy Karnice przedstawi Radzie Gminy Karnice wyniki przeprowadzonej konsultacji społecznych.

§ 5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 28-02-2017 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2017 08:18