Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko dla planowanej budowy zespołu elektrowni wiatrowych - Farma Wiatrowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Karnice II w obrębach geod. Czaplin Mały, Czaplin Wielki, Cerkwica, Kusin, Drozdowo


Karnice 29-01-2009

 Nr BGK-7624/1/2008/2009

 P O S T A N O W I E N I E  

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami, art. 51 ust. 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008. Nr 25. Poz. 150 ze zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. nr 199,poz.1227, ost. zm. Dz. U. z 2008r. nr 227,poz.1505), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu środowiska ( Dz. U. z 2004r. nr 257,poz. 2573, ost. zm. z 2007r. Dz. U. nr 158, poz. 1105) po rozpatrzeniu wniosku Pani Iwony Hojnor-Kaczanowskiej z dnia 15 maja 2008 r. występującej z upoważnienia Firmy Omikron sp. z o.o. w Szczecinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Karnice II wraz infrastrukturą towarzysząca na terenie gm. Karnice i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 05.12.2008r. Nr RDOŚ-32-WOOŚ-6642-5/08/AT oraz Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Gryficach z dnia 22.10.2008 r. nr. PŚ-N.ZNS-403-40/08.   

P O S T A N A W I A M

 Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy zespołu elektrowni wiatrowych - farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Karnice II na terenie gminy Karnice w obrębach geodezyjnych Czaplin Mały, Czaplin Wielki, Cerkwica, Kusin , Drozdowo - uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz opinie organów współdziałających określić zakres raportu w następujący sposób:

- określić obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie wynikającym z art. 52 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na etapach jego realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 

 1. Rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, w tym stosowanych technologii z uwzględnieniem wykorzystania zasobów środowiska, emisji i występowania innych oddziaływań na środowisko substancji i energii powietrza oraz ryzyka wystąpienia poważnej awarii,

 2. W zakresie środowiska przyrodniczego:

 1. Charakterystykę sieci ekologicznej natura 2000 w sąsiedztwie planowanej inwestycji,

 2. Szczegółowe określenie na mapie planowanej lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obszarów Natura 2000 i innych cennych siedlisk przyrodniczych,

 3. Listę wszystkich gatunków ptaków załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 21 lipca 2004r. (Dz. U. nr 229, poz.2313) w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 występujących na obszarze planowanej inwestycji i w jej okolicach ( lęgowych, prawdopodobnie lęgowych, żerujących,

 4. Listę wszystkich siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załącznikach do Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 16 maja z 2005r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów natura 2000 (Dz. U. z 2005 nr 94, poz. 795) zlokalizowanych na obszarze planowanej inwestycji,

 5. Wyszczególnienie gatunków priorytetowych oraz wpływ inwestycji na te gatunki oraz na ich siedlisk przyrodniczych.

 6. Charakterystykę i występowania migrującej fauny w ciągu całego roku , w tym:

 • dokładnego przebiegu tras, kierunki i wysokość przemieszczania zwierząt,

 • sezonowość występowania ,lokalny i regionalny schemat przemieszczania się, ocena w cyklu rocznym,

 • związki pomiędzy występowaniem ptaków a ich siedliskami w okolicach odnoszące się do możliwości odpoczynku i żerowania w okresie koczowisk, a następnie migracji wiosennej ( od końca lutego do końca maja),jesiennej ( od polowy lipca do końca listopada), możliwości odpoczynku i żerowania w okresie zimowiska oraz możliwości występowania lęgów ( od początku marca do polowy lipca),

 1. Wpływ inwestycji na nietoperze,

 2. Spodziewany wpływ ocenianej inwestycji na elementy ekologicznej sieci Natura 2000 w tym:

 • możliwości potencjalnego bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub zaproponowane do wyznaczenia obszary Natura 2000,

 • ocena skutków lokalizacji farmy dla ciągłości istnienia obszarów Natura 2000,

 • możliwość istotnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na gatunki, dla których wyznaczono lub zaplanowano wyznaczenie ostoi Natura 2000,

 • oddziaływania innych czynników lub elementów związanych z pracą generatorów prądu na sieć natura 2000.

 1. Informację czy planowana inwestycja zaburzy ekologiczne zasady funkcjonowania obszaru oraz w jakim stopniu może wpłynąć na fragmentaryzację obszaru, informację jaki % powierzchni obszaru zajmie inwestycja w tym jaki % powierzchni siedlisk istotnych dla gatunków ptaków ( dla których wyznaczono obszar) ulegnie zmianom,

 2. Wpływ inwestycji na integralność obszarów natura 2000,

 3. Działania ograniczające, monitorujące i kompensujące negatywne oddziaływanie, w tym metody ograniczenia oddziaływania wieży elektrowni wiatrowych na etapie budowy i użytkowania, oddziaływania kons6trukcji prądnic jako przeszkód dla lecących zwierząt- metody ograniczenia zagrożenia, działania kompensujące, uwzględniając skumulowany wpływ elektrowni wiatrowych znajdujących się w sąsiedztwie planowanej inwestycji i metod przeciwdziałania,

 1. Opisu środowiska gruntowo-wodnego i warunków środowiskowych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia oraz wskazania ewentualnych zagrożeń oraz sposobów zabezpieczenia dla środowiska gruntowo-wodnego,

 2. Przedstawienie zagadnień związanych z emisja hałasu do środowiska na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia w odniesieniu do terenów chronionych akustycznie, w tym zidentyfikowanych źródeł emisji hałasu, zidentyfikowanie terenów chronionych akustycznie z uwzględnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , jeżeli obowiązuje oraz istniejącego i planowanego zagospodarowania (art. 115 Prawa ochrony środowiska).

 3. Przedstawienie graficznie zasięgów oddziaływania, w taki sposób aby jednoznacznie zidentyfikować, czy w odniesieniu do terenów istniejącej i planowanej zabudowy oraz miejsc przebywania ludzi dotrzymane będą standardy jakościowe środowiska.

 4. Przedstawienie zagadnień związanych z emisja promieniowania do środowiska na etapie eksploatacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem miejsc dostępnych dla ludzi.

 5. Przedstawienie analizy w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy i eksploatacji, z uwzględnieniem bilansu ilościowo- jakościowego wytwarzanych odpadów w jednostkach Mg/rok ewentualnych miejsc magazynowania oraz sposobu gospodarowania odpadami w tym niebezpiecznymi,

 6. Przedstawienie zagadnień dotyczących prowadzenia monitoringu środowiska,

 7. Przedstawienie analizy w zakresie skumulowanego wpływu inwestycji z innego typu inwestycjami w sąsiedztwie (istniejącymi i planowanymi) czy inwestycja wywołać może inne skumulowane oddziaływanie z innymi inwestycjami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.

 8. Przedstawienie analizy wariantowości inwestycji, w tym rezygnacji z posadowienia elektrowni wiatrowych na terenie ostoi ptasich, zmiana lokalizacji itp. Z analiza wpływu na środowisko rozważanych wariantów.  

U z a s a d n i e n i e

 Przedsięwzięcie jakim jest lokalizacja farmy elektrowni wiatrowych zalicza się do przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport wykonuje się fakultatywnie (§ 3 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U,. nr 257 poz. 2573 ze zm.)).

Mając powyższe na uwadze postanawiam jak w sentencji.  

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Szczecinie. Zażalenie takie należy składać za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

Otrzymują:

1. Pani Iwona Hojnor- Kaczanowska Omikron sp. Z o.o. al. Wojska Polskiego 156, 71-324 Szczecin

2. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 30-09-2009 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 30-09-2009 12:25