Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Karnice na rok szkolny 2012/2013.


Zarządzenie Nr 23/2012

Wójta Gminy Karnice

z dnia 13 marca 2012 roku

w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Karnice na rok szkolny 2012/2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm) oraz art. 34a ust.1 i ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm)

zarządzam co następuje :

§ 1. Ustala się wytyczne w sprawie organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez

Gminę Karnice oraz trybu opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się dyrektorom szkół na terenie Gminy Karnice

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012

Wójta Gminy Karnice

z dni 13 marca 2012 roku

ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTÓW ORGANIZACYJNYCH ZESPOŁÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY KARNICE

NA ROK SZKOLNY 2012/2013

I.PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 22 lutego 2012 roku, poz. 204)

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w

szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 142, ze zm. )

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61,poz. 624 ze zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072),

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17)

6. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2011 r . w sprawie dopuszczalnych form obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042).

7. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67 poz. 756 z późn. zm ).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490),

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175 poz. 1086).

11. Rozporządzenie MEN 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego

programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730)

12. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506).

13. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zmianami).

14.Rozporzadzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133).

15. Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r . w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161 poz.1080 z późn. zm )

16. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu (Dz. U. Nr 50, poz.. 400 ).

17. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 139, poz. 1131)

18. Przepisy prawa miejscowego wydane z upoważnienia art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela przez organy prowadzące.

II . POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Ustala się jednolite zasady organizacji pracy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez Gminę Karnice - stanowiące podstawę do opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013

Ilekroć w dalszej części wytycznych jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć również przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice,

2) dyrektorze - należy rozumieć dyrektora jednostki o której mowa w pkt 1,

3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 01 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

4) uczniu - należy przez to rozumieć również wychowanka przedszkola.

2.Zatwierdzony przez Wójta Gminy arkusz organizacji szkoły stanowi dla dyrektora podstawę do zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

3.Projekt organizacji szkoły winien określić zgodnie z planem nauczania przyjętym dla danego etapu edukacyjnego i z uwzględnieniem cyklu kształcenia:

a) tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów,

b) liczbę godzin:

- do dyspozycji dyrektora ze wskazaniem jak zostały rozdysponowane,

- religii,

- nauczania indywidualnego (zgodnie z aktualnymi orzeczeniami),

- rewalidacyjnych (zgodnie z aktualnymi orzeczeniami),

c) w szkołach gdzie są tworzone dwa lub więcej oddziałów tej samej klasy należy ustalić

zbliżona liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach,

d) liczbę godzin wynikających z podziału na grupy,

e) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach z podziałem na liczbę chłopców i dziewcząt.

f) liczbę godzin realizowanych w klasach łączonych

g) w arkuszu należy wykazać również godziny nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia

4. Wszystkie zajęcia dla uczniów przewidywane w roku szkolnym 2012/2013, należy planować wyłącznie w oparciu o zasady ustalone w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( z wykorzystaniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły).

III. STANDARDY DOTYCZACE ZATRUDNIANIA WE WSZYSTKICH TYPACH PLACÓWKACH

1.PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

1. W pierwszej kolejności winni być zatrudniani:

a) nauczyciele o pełnych kwalifikacjach określonych w przepisach prawa oświatowego z gminnych samorządowych placówek oświatowych, którzy tracą lub wcześniej utracili pracę, w wyniku zmian organizacyjnych w sieci szkół;

b) nauczyciele, którzy winni uzupełniać godziny brakujące do obowiązującego pensum godzin;

c) absolwenci szkół z pełnymi kwalifikacjami,

d) nauczyciele emeryci i renciści, z pełnymi kwalifikacjami, wyłącznie po uzyskaniu zaświadczenia o braku innych ofert pracy z Powiatowego Biura Pracy za zgodą organu prowadzącego i tylko na okres zastępstwa - krótszy niż jeden rok szkolny (urlopy macierzyńskie, zwolnienia chorobowe); należy unikać zatrudniania emerytów i rencistów;

2.Zawieranie „umów na zastępstwo” wynikających z dłuższych nieobecności nauczycieli jest dopuszczalne w formie aneksu do projektu organizacyjnego. Ustala się, że dłuższa nieobecność nauczyciela to nieobecność :

a) powyżej 2 tygodni dla nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum;

b) powyżej 1 tygodnia dla oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych;

W sytuacjach nagłych i wyjątkowych - dyrektor ustala swoją decyzję z organem prowadzącym.

3. Wszelkie zmiany w arkuszu organizacyjnym placówki należy wprowadzać aneksem.

4. Należy unikać zatrudnienia nauczycieli, którzy mają zagwarantowany etat w innej szkole.

5. Nauczyciel powinien być zatrudniony w wymiarze co najmniej jednego etatu w placówce, przez pięć dni w tygodniu.

6. Dyrektor zobowiązany jest do szczególnej polityki kadrowej mając na uwadze takie organizowanie pracy, aby umożliwić nauczycielom osiągniecie średniego wynagrodzenia, o którym mówią przepisy art. 30 KN

7. Po zakończeniu ruchu kadrowego pozostałe wakaty:

a) w pierwszej kolejności przydzielić jako godziny ponadwymiarowe z zastosowaniem art. 35 KN

b) zatrudnić nauczycieli stażystów jeśli zostały wyczerpane możliwości, o których mowa w pkt. 1

2. STANDARDY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

1. Ustala się następujące standardy zatrudnienia:

a) pracownik administracji (sekretarka, referent) - 1 etat pow. 160 uczniów

b) Główny księgowy - 1 etat pow. 160 uczniów

c) Intendent - 1 etat pow. 160 uczniów (jeśli wydawane

jest minimum 200 obiadów)

d) Kucharka (pomoc kuchenna) - 1 etat na 120 obiadów

e) Sprzątaczka - 1 etat na 500m2 (z wyłączeniem

pomieszczeń hali sportowej)

f) Opiekun hali - 1 etat

g) Opiekun dzieci -przedszkole - 1 etat

h) dowożenie - nie przewiduje się zatrudnienia opiekunów przewozów

i) z dniem 1 września 2012 roku likwiduje się etaty:

- palaczy

- konserwatorów, zostaną oni zatrudnieni w innej jednostce organizacyjnej gminy.

2. Wszelkie odstępstwa od zatrudnienia wg. powyższych standardów wymagają zgody organu prowadzącego.

IV. STANDARDY DOTYCZACE LICZEBNOSCI ODDZIAŁÓW

1. ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

1. Na rok szkolny 2012/2013 ustala się następującą ilość oddziałów w poszczególnych szkołach:

a) Punkt Przedszkolny w Cerkwicy - 1 oddział

b) Oddział Przedszkolny w Cerkwicy - 1 oddział

c) Przedszkole w Karnicach - 2 oddziały

d) Szkoła podstawowa w Cerkwicy -6 oddziałów

e) Szkoła podstawowa w Karnicach -6 oddziałów

f) Gimnazjum w Karnicach

kl. I - 1 oddział

kl. II - 2 oddziały

kl. III - 2 oddziały

2. LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁÓW

1.Liczba wychowanków w przedszkolach samorządowych w oddziale nie powinna przekraczać 25, z zastrzeżeniem;

Liczba dzieci w oddziale 8-godzinnym nie może być niższa niż 10.

Jeżeli liczba dzieci w oddziale 8-godzinnym będzie niższa niż 10 nie tworzy się takiego oddziału - pozostanie oddział 5- godzinny ;

2. Rekrutacje do przedszkoli należy przeprowadzić do końca kwietnia i ująć w arkuszu organizacyjnym; rekrutacja odbywa się według odrębnego regulaminu rekrutacji.

3. Maksymalna liczebność oddziału w szkole podstawowej nie powinna być większa niż 26 uczniów z zastrzeżeniem ust. 5

4. Maksymalna liczebność oddziału w gimnazjum nie powinna być większa niż 34 uczniów z zastrzeżeniem ust. 5

5.Odstępstwo od postanowień ust.3,4 następuje za zgoda Wójta w sytuacji, gdy liczba dzieci z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przekracza 20% uczniów.

6.Przyjęcie do szkoły uczniów z obwodu innej szkoły znajdującej się na terenie Gminy wymaga konsultacji z dyrektorem szkoły, do którego obwodu należą dzieci.

7.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna być większa niż 25 wychowanków.

8.Niedopuszczalne jest przyjęcie dziecka z innego terenu niż gmina Karnice do danego oddziału przedszkolnego jeżeli spowoduje to przekroczenie 25 dzieci w oddziale lub przekroczenie pojemności przedszkola.

9.Przekroczenie norm powoduje podział klasy na oddziały.

3. ŁĄCZENIE KLAS

1.W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6 - letnich i zajęć prowadzonych w klasie I - § 5 ust 7 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)

2.Określa się szczegółowe warunki w zakresie organizacji klas łączonych w placówkach oświatowych z terenu Gminy Karnice.

a) łączenie klas w szkołach podstawowych następuje, gdy liczebność oddziałów wynosi mniej niż 10 uczniów ;

b)klasy z liczbą uczniów mniejszą niż 10 łączy się z klasą niższą lub wyższą na tym samym etapie edukacji (0 - III; IV-VI) nauczania, z tym że oddział łączony nie może liczyć więcej niż 22 uczniów.

3. Łączenie odbywa się według następujących zasad:

a) w klasach 0 - I oraz I- III szkoły podstawowej łączenie obejmuje od 30% obowiązkowych zajęć edukacyjnych ,wszystkie zajęcia dodatkowe z wyjątkiem języka obcego .

b) w klasach IV-VI szkoły podstawowej łączenie obejmuje następujące przedmioty: wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, technika, informatyka, religia oraz zajęcia dodatkowe.

4. Dopuszcza się łączenie klasy „0” z klasą I.

5. Jeżeli połączenie oddziału klasy o liczbie uczniów mniejszej niż 10 z innym oddziałem nie jest możliwe, nie tworzy się w szkole oddziału tej klasy, a dzieci zapisane do tej szkoły przyjmowane są do szkoły w sąsiednim obwodzie .

6. Dzieciom rodziców, którzy nie zechcą posyłać dzieci do klas łączonych , gwarantuje się miejsca w oddziałach klas w najbliższym obwodzie szkolnym.

7. Decyzje w sprawach wątpliwych podejmuje Wójt.

3. ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY

1. Podział na grupy jest możliwy w następujących przypadkach:

a) na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

(w tym zespoły międzyoddziałowe w klasach IV-VI szkół podstawowych , gimnazjów z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka obcego)

b) informatyki, technologii informacyjnej, elementów informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

c) zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI szkoły podstawowej, w gimnazjum prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów, przy czym możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych lub grup międzyklasowych, jednakże w ilości nie powodującej zwiększenie liczby godzin;

2. W klasach I-III szkoły podstawowej nie ma podziału na grupy

V. ZASADY ORGANIZACJI DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1.Nie wyraża się zgody na prowadzenie płatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

2.Zajęcia pozalekcyjne (w tym dodatkowe zajęcia z języków obcych i zajęcia sportowe) winny być zaplanowane na podst. art. 42 KN ust. 2 pkt. 2)

VI. ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ NIELEKCYJNYCH

1.Pedagog szkolny - 1 godzina tygodniowo na 25 uczniów

2. Nie przewiduje się etatu nauczyciela świetlicy

3. Organ prowadzący zapewnia zatrudnienie opiekuna świetlicy dla dzieci, które będą przebywać w świetlicy ze względu na pracę rodziców lub dowożenie.

4.Po sporządzeniu tygodniowego rozkładu zajęć dyrektor szkoły przedkłada organowi prowadzącemu listę dzieci i rozkład godzin, w których będą przebywać na świetlicy.

VII. ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

1.W arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013 zajęcia należy planować wg poniższych zasad:

a) Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN,

a) Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN,

b) Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN,

c) Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym - częściowo godziny płatne, częściowo nieodpłatne,

/Przykład: pedagog, psycholog, logopeda szkolny - w ramach swoich godzin etatowych winien te zajęcia prowadzić, natomiast część tych zajęć powinien prowadzić również w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN/,

d) Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - prowadzą pedagog lub wychowawcy w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN,

e) Porady i konsultacje - pedagog, logopeda, wychowawcy w ramach etatu lub godziny ponadwymiarowe.

3. Zajęcia te mogą być także organizowane się z godzin pozostających do dyspozycji dyrektora.

VIII. ZASADY ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

Zasady organizacji indywidualnego nauczania - § 1-3 rozporządzenia MEN z dnia18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. nr 175, poz. 1086).

1. Indywidualne nauczanie organizuje się z uczniami, których stan zdrowia uniemożliwia lub

utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Godziny nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjnych zostają wprowadzone do arkusza organizacyjnego szkoły wyłącznie na podstawie orzeczenie PPP, po zatwierdzeniu ilości godzin przez Wójta.

2. Wprowadzenie godzin nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych w trakcie roku

szkolnego, następuje po akceptacji Wójta na wniosek dyrektora szkoły wraz z niezbędną

dokumentacją i skutkiem finansowym zmian.

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio

z uczniem wynosi:

a) dla dzieci zerowego etapu edukacyjnego - 6-latków - od 4 - 6 godz.

b) dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej - od 6-8 godz.

c) dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej - od 8 - 10 godz.

d) dla uczniów gimnazjum - od 10-12 godz.

e) rewalidacja indywidualna -2 godz. tygodniowo

4. Nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły tak, aby zapewnić z jednej strony

zaspokajanie potrzeb edukacyjnych danego dziecka, z drugiej strony spełnić wskazania

zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności dotyczące

organizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Zajęcia w ramach nauczania indywidualnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia.

Dyrektor szkoły ustala dla ucznia zakres, miejsce i czas nauczania indywidualnego co oznacza, że w szczególnych przypadkach można je organizować w szkole.

6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia nauczycielowi prowadzącemu zajęcia nauczania indywidualnego będzie wykaz faktycznie przeprowadzonych godzin, sporządzony przez dyrektora a potwierdzony przez rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka.

IX. HARMONOGRAM

1.Dyrektorzy przedstawiają projekt arkusza organizacji szkoły w 2 egzemplarzach do zatwierdzeni w UG Karnice w terminie do 27 kwietnia 2012 r. . 2.Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacyjny do 30 maja 2012 r.

3.Dyrektorzy zobowiązani są do 7 września 2012 r. dostarczyć do zatwierdzenia w UG Karnice uaktualniony arkusz organizacji szkoły wraz z informacją o liczebności poszczególnych klas i ewentualnych zmianach liczebności oddziałów lub grup.

4.Dyrektorzy placówek przedkładają do UG Karnice następujące dokumenty :

a) dwa egzemplarze arkusza organizacji z informacją o zaopiniowaniu go przez radę pedagogiczna (adnotacja z podaniem nr uchwały , daty uchwały),

b) dwa komplety dokumentów do arkuszy:

- szkolny plan nauczania na poszczególne etapy edukacyjne

- w przypadku organizacji klas łączonych : ramowy plan nauczania w klasach łączonych;

- propozycje form realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego (z uzasadnieniem i adnotacja o opinii Rady pedagogicznej i Rady Rodziców);

- zasady realizacji i rozliczania dodatkowych zajęć wynikających z art. 42 ust.2 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

- wykaz kadry pedagogicznej - według stopnia awansu zawodowego,

- wykaz kadry pedagogicznej przystępującej do postępowań egzaminacyjnych lub kwalifikacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 oraz wskazać terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjecie tych postępowań.

- w przypadku uczniów niepełnosprawnych (realizujących kształcenie specjalne) -orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz informacje o organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjnych

- w przypadku uczniów objętych nauczaniem indywidualnym : orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz informacje o organizacji nauczania

5.Wszelkie zmiany w organizacji placówki powstałe w trakcie określonego w uchwale roku

szkolnego, umieszczane w kolejnych aneksach, należy zgłaszać do akceptacji na co najmniej

5 dni przed data wprowadzania zmian. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian przed zatwierdzeniem aneksu.

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Łączny wymiar czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku placówkach prowadzonych

przez Gminę Karnice nie powinien przekraczać tygodniowego wymiaru godzin powiększonego o 9 godzin. Dyrektor szkoły jest obowiązany wpisać przy wykazie nauczycieli informację, w jakim wymiarze oraz w jakiej szkole lub placówce dany nauczyciel jest zatrudniony i w jakich uzupełnia tygodniowy wymiar zajęć.

2.Arkusz organizacyjny szkoły powinien być opracowany zgodnie z przepisami prawa i powiązany z planem finansowym placówki. Dyrektorów placówek zobowiązuje się do przestrzegania dyscypliny budżetowej .

BIORĄC POD UWAGĘ POWYŻSZE PROSZĘ O RZETELNE I PRAWIDŁOWE

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACYJNYCH.

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 11-05-2012 07:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2012 07:16