Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/200/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice.

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 31.12.2012 roku Wojewody Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr XVII/200/2012
Rady Gminy Karnice

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), oraz art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca o 1990 samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Karnice uchwala: 

§ 1. Uchwala się następujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Karnice, a w szczególności: 

1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2. rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

3. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4. inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami; 

5. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

6. wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej; 

7. wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a w szczególności: 

1) papier i tektura;( w tym opakowania , gazety, czasopisma itp.) 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji; 

7) odpady zielone; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

14) zużyte opony. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić odpady komunalne o których mowa w ust.1 z chwilą ich powstania jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach, uprzednio poddając segregacji. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości przyległych do części nieruchomości służących do użytku publicznego mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń niezwłocznie od momentu ich powstania, poprzez; pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym.Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię. 

2. Usuwanie nawisów (sopli lodowych i śniegu) z dachów, gzymsów, okapów, rynien i innych części nieruchomości powinno nastąpić niezwłocznie po ich pojawieniu się. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie na terenach nie służących do użytku publicznego, przy użyciu środków ulegających biodegradacji oraz jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi możliwa jest wyłącznie pod warunkiem, że naprawa pojazdów dotyczy drobnych napraw, nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska. 

3. Usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości na drogach publicznych, oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników

§ 6. 1. Ustala się rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l. 

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 1500 l.; 

3) worki 60 l do 120 l; 

4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane 

2. dla odpadów zbieranych w sposób selektywny ustala się pojemniki, worki i kontenery o pojemności od 60 l do 1500 l, z przeznaczeniem na : 

1) papier i makulaturę - kolor worka lub pojemnika NIEBIESKI 

2) tworzywa sztuczne, - kolor worka lub pojemnika ŻÓŁTY 

3) szkło - kolor worka lub pojemnika BIAŁY 

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - kolor worka lub pojemnika BRĄZOWY 

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli korzysta z takiego pojemnika: 

1) do 4 osób -o pojemności 120 l 

2) od 4 do 8 osób - o pojemności 240 l 

3) powyżej 8 osób - o pojemności 2 x 240 l 

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników (krotność poj 120 l.)do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie. 

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) dla nieruchomości wielolokalowych, jeżeli z tego pojemnika korzysta: 

1) do 20 osób - o pojemności 1100 l 

2) powyżej 20 do 55osób - o pojemności 2 x 1100 l 

3) powyżej 55 osób - o pojemności w 3 x 1100 l 

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie. 

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych 

2. Pojemniki o których mowa w rozdziale 3 należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, w granicach nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i śniegu. 

3. Pojemniki należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich. 

4. W przypadku właścicieli nieruchomości na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia pojemników na odpady i ich opróżnianie co najmniej raz na dwa tygodnie. 

5. Przyjmuje się, że średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca wynosi rocznie 240 kg (KPGO). 

§ 10. Odpady powstałe w wyniku remontu na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki. 

§ 11. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych i na drogach publicznych: 

1. Gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami, itp., pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki o pojemności od 120 l do 1500 l. , oznaczone kolorami określonymi w § 6 ust 2, a ponadto opatrzone znakiem graficznym i napisem określającym rodzaj zbieranego odpadu; 

2. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji i parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących miejsca publiczne obowiązkowo wyposażone na stałe w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia. 

2) wielkość koszy ulicznych została określona w § 6 ust 1. 

3. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy - liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie; 

§ 12. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych zakazuje się: 

1. Zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika; 

2. Wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych; 

3. Magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi; 

4. Umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej uchwale; 

5. Umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego w sposób systematyczny, zachowując czystość i porządek. 

2. Pozbywanie się odpadów odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, w czasie odbierania tych odpadów, w taki sposób aby umożliwić swobodny do niego dojazd. 

4. Odpady odbierane są nie rzadziej niż : 

1) w zabudowie jednorodzinnej, zmieszane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie 

2) w zabudowie wielorodzinnej i pensjonatowej, zmieszane odpady komunalne - raz w tygodniu 

3) w zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane selektywnie - raz w miesiącu 

4) w zabudowie wielorodzinnej i pensjonatowej, odpady zbierane selektywnie - raz w miesiącu 

5) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają zmieszane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie 

6) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady zbierane w sposób selektywny - raz na miesiąc 

7) dla podmiotów handlowo - usługowych wprowadza się obowiązek usuwania odpadów - raz na tydzień 

5. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe z zastrzeżeniem § 10 odbywać się będą dwukrotnie w ciągu roku, oraz na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. 

6. Usuwanie odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) raz na dwa tygodnie 

2) odpady z koszy ulicznych w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

3) odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

7. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

§ 14. Częstotliwość i sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego z którym, podpisał umowę. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie 36 godzin od złożenia; 

2. częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji; 

3. właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie rzadziej niż raz na dwa miesiące: 

4.  Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Karnice winny być przekazywane do punktu zlewnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Karnicach. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się: 

1. Ograniczenie składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji. 

2. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów. 

3. Zwiększenie odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. 

4. Wydzielenie odpadów budowlano - remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych. 

5. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych. 

6. Promowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostowniach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich. 

7. Edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie ponownego wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

2. Właściciele zwierząt są zobowiązani do utrzymania ich w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałasu, odoru) dla osób znajdujących się na przyległych nieruchomościach. 

3. Zwolnienie przez właściciela psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, z odpowiednio oznakowaną tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; np. o treści: „Uwaga! Posesji pilnuje pies”, „Uwaga! Agresywny pies”. 

4. Natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, placach zabaw, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

5. Nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników. 

6. Nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy. 

7. Wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - również w kaganiec, 

§ 17. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy (w odniesieniu do psów) również: 

1. Opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie rada gminy, 

2. Uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Karnice na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). 

§ 18. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała nr XII/148/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice. 

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich zabronione jest na terenach wyłączonych z produkcji rolnej. 

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w miejscowości Karnice na obszarze wyznaczonym ulicami Szkolną - Słoneczną - Grabową - Miodową. 

3. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zwartej zabudowie zajętej przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe. 

4. Na terenach wymienionych w pkt 1, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

5. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1-3 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz Wójt Gminy Karnice. 

6. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, bezpośrednie ich otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości. 

7. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb nieruchomości. 

8. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto: 

1) na terenie prowadzenia hodowli zwierząt przestrzegać przepisy weterynaryjne, oraz sanitarno-epidemiologiczne, 

2) gromadzenia obornika płynnych odpadów zwierzęcych w miejscach spełniających wymogi określone w przepisach odrębnych, czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody umożliwiający przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres. 

3) Ule pszczele powinny być stawiane tylko na obrzeżach miejscowości w odległości jednak nie mniejszej niż 30 m od zabudowań mieszkalnych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 8.
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji

§ 20. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Karnice, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia. 

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

3. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Karnice. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Karnice. 

2. Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu powoduje sankcje określone w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 

3. Straż Gminna w Karnicach, inni upoważnieni przez Wójta Gminy Karnice pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice. 

§ 23. Traci moc uchwała Nr XXXI/227/2006 Rady Gminy Karnice z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice. 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

 


 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/199/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. konieczne jest przyjęcie nowego „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karnice”. Z zapisów ustawy wynika również, że Rada Gminy musi wskazać w regulaminie inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadam dla Województwa Zachodniopomorskiego i uchwalić go w terminie w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zasięgnięto i uzyskano pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą zapisów przedmiotowego regulaminu. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


DO POBRANIA DODATKOWO:

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 31.12.2012 roku Wojewody Zachodniopomorskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 21-12-2012 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 19-11-2013 09:04