herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Karnice, dnia 27.09.2013 r.

GP.6733.3.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Karnice

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jedn. Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647z pózn. zm./,

zawiadamiam, że

w dniu 27 września 2013 roku na wniosek Pana Grzegorza Borowieckiego, działającego z pełnomocnictwa Omikron Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa - wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3, znak: GP.6733.3.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii energetycznej SN oraz linii teletechnicznych kabla światłowodowego oraz uziemienia na działce nr 75/12 w obrębie Kusin, Gm. Karnice.

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm./, zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Karnicach, pokój Nr 8.

 

 

 

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 27-09-2013 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Bogdański 27-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 27-09-2013 13:34