Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obręb Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego.

Karnice, dnia 06.02.2014 r.

BID.6220.10.21.2013.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 79 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam:

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego „Pałac Trzęsacz” do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obręb Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego.

2) że dnia 26 lipca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Przedsiębiorstwa „EKOLOG-POL”, Pan Henryk Dominiak, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police działającego z upoważnienia Inwestora Milex Sp. z o.o. ul. Kard. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego „Pałac Trzęsacz” do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obręb Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. W ramach tego postępowania administracyjnego sporządzono raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko;

3) przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia, warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a w szczególności w projekcie budowlanym, wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, a w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdzenie konieczności wykonania tej kompensacji lub wynika potrzeba zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nałożenie obowiązku tych działań, stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, przedstawienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, możliwość nałożenia na Wnioskodawcę obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego „Pałac Trzęsacz” do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obręb Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. W ramach przedsięwzięcia, jak wynika z przedłożonego raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, sieć przesyłowa wód termalnych oraz ścieków przemysłowych będzie realizowana na terenie gminy Karnice i gminy Rewal. Odbiornikiem ścieków przemysłowych będą wody powierzchniowe Kanału Lądkowskiego. Sieć przesyłowa ścieków będzie składała się z dwóch odrębnych rurociągów prowadzących zużyte wody termalne oraz ścieki basenowe z Kompleksu Rehabilitacji i Relaksu do wód powierzchniowych Kanału Lądkowskiego. Część zużytych wód termalnych będzie ujęta przed wylotem w rurociąg, który będzie rurociągiem zasilającym w wodę gospodarstwo rolno-rybackie w Dreżewie. Ścieki z gospodarstwa rolno-rybackiego będą odprowadzane rurociągiem do wspólnego wylotu zlokalizowanego na Kanale Lądkowskim (Dreżewski). Trasa rurociągów ściekowych układanych w jednym wykopie będzie przebiegała głównie w pasie drogowym drogi lokalnej (Trzęsacz-Dreżewo) z wylotem do Kanału Lądkowskiego (Dreżewski) i dalej jako sieć wodno-ściekowa obejmująca rurociąg zasilający w wodę gospodarstwo rolno-rybackie i rurociąg ściekowy z gospodarstwa rolno-rybackiego w Dreżewie, działka nr 5 obręb Dreżewo.

4) organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Karnice w porozumieniu z Wójtem Gminy Rewal, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach;

5) niezbędna dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy Karnice (pok. 8 w godzinach 8.00-14.00);

6) stronom i zainteresowanym przysługuje prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz wniesienia uwag i wniosków dot. stanowiska w sprawie jak wyżej;

7) uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) do Urzędu Gminy w Karnicach przy ul. 11 Marca 7, w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia;

8) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karnice;

9) nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

10) dzień podania do publicznej wiadomości: 06.02.2014 r.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Ławruszko 06-02-2014 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Ławruszko 06-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 26-02-2014 10:28