Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie dla zaintersowanych przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 3 MW na działce nr 174/2, obręb Drozdowo gm. Karnice.

Karnice, dnia 28.04.2014 r.

BID.6220.5.24.2012.2014

 

      • OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

 

zawiadamia się osoby zainteresowane i podaje do publicznej wiadomości

informacje:

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 3MW na działce nr 174/2, obręb Drozdowo gm. Karnice;

2) że dnia 8 października 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Antoniego Michalskiego, ul. Gwiaździsta 27/1, 60-149 Poznań pełnomocnika Perma Power Lędzin Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 18, 72-343 Karnice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 3MW na działce nr 174/2, obręb Drozdowo gm. Karnice. W ramach tego postępowania administracyjnego sporządzono raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko;

3) przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia, warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) a w szczególności w projekcie budowlanym, wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, a w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdzenie konieczności wykonania tej kompensacji lub wynika potrzeba zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nałożenie obowiązku tych działań, stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, przedstawienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, możliwość nałożenia na Wnioskodawcę obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 3MW na działce nr 174/2, obręb Drozdowo gm. Karnice. W ramach przedsięwzięcia, jak wynika z przedłożonego raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, planuje się do realizacji 2 turbiny o mocy do 1,5 MW każda i wysokości wieży (masztu) do 74,5 m każda. Turbiny będą zlokalizowane na działce nr 174/2, obręb Drozdowo. Elektrownia wiatrowa zlokalizowana będzie pomiędzy miejscowościami Drozdowo i Konarzewo, na zachód od miejscowości Drozdówko, przy drodze wojewódzkiej nr 102 prowadzącej w kierunku miejscowości Lędzin. Działki pod planowane wieże elektrowni wiatrowych oraz działki sąsiadujące to działki użytkowane rolniczo (pola uprawne i łąki). Na działce znajdują się też dwie turbiny wiatrowe. Istniejące turbiny zlokalizowane są w zachodniej części działki. Oprócz turbin elektrowni wiatrowych projektowane przedsięwzięcie tworzyć będzie następujące, podstawowe elementy towarzyszące; kable energetyczne niskiego oraz średniego napięcia - kable będą układane w wykopach o głębokości około 1,2 m i szerokości około 1 m, infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca nadzór eksploatacyjny - transmisja danych i sygnałów następować będzie poprzez połączenie ISDN oraz przeglądarkę internetową, drogi dojazdowe; drogi utwardzone zostaną tłuczniem lub płytami perforowanymi, place manewrowe (montażowe) umożliwiające dowóz i montaż wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych elektrowni każdy plac o wymiarach około 70 x 70 m utwardzony tłuczniem lub płytami perforowanymi. Place manewrowe będą wykonane tymczasowo na okres budowy wież elektrowni, po zakończeniu etapu realizacji inwestycji sposób zagospodarowania terenu wokół wież wróci do stanu pierwotnego z zachowaniem placów technicznych, stacje transformatorowe;

4) organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Karnice, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach;

5) niezbędna dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy Karnice (pok. 8 w godzinach 8.00-14.00);

6) zainteresowanym przysługuje prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz wniesienia uwag i wniosków dot. stanowiska w sprawie jak wyżej;

7) uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) do Urzędu Gminy w Karnicach przy ul. 11 Marca 7, w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia;

8) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karnice;

9) nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

10) dzień podania do publicznej wiadomości: 28.04.2014 r.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Ławruszko 28-04-2014 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Ławruszko 28-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Janusz Ławruszko 28-04-2014 14:08