Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cerkwicy.


Uchwała Nr XI/87/2015
Rady Gminy Karnice

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cerkwicy

Na podstawie art.14a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U.2010.161.1080 ze zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 listopada 2015 r. tworzy się Punkt Przedszkolny w Cerkwicy z siedzibą przy ul. Szkolnej 6 w Cerkwicy

§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Karnice


Andrzej Przeździęk


Załącznik do Uchwały Nr XI/87/2015
Rady Gminy Karnice
z dnia 30 września 2015 r.

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Cerkwicy

§ 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Cerkwicy.

2. Punkt Przedszkolny ma swoją siedzibę w Cerkwicy przy ul. Szkolnej 6.

3. Działalność Punktu jest finansowana z budżetu gminy

4. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w punkcie przedszkolnym jest Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Berlinga w Cerkwicy.

§ 2. 1. Punkt przedszkolny realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego(Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku- Dz.U.z 2012r., poz.977).

2. Celem punktu przedszkolnego jest:

a) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym,

b) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie i rówieśników, innych ludzi
i otaczającego świata,

c) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

d) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartości,

e) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka,

f) pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi.

3. Do zadań punktu przedszkolnego należy:

l) w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka:

a) kształcenie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,

b) umożliwienie dziecku poznawania i rozumienia siebie i otaczającego świata,

c) stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,

d) wspomaganie w odnajdowaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej
i wspólnocie szkolnej,

e) budowanie systemu wartości,

f) budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania,

g) rozwijanie u dziecka takich cech charakteru jak samodzielność i poczucie odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości,

h) prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków,

i) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,

j) wykorzystanie w pracy wychowawczo-dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod i form pracy,

k) organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka;

2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka- współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci z przestrzeganiem praw należnych rodzicom, a w szczególności:

a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach i trudnościach ich dzieci,

b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka,

c) umożliwienie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym,

d) pomoc w nawiązywaniu współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnią, w przypadku gdy dziecko wymaga pomocy specjalistycznej;

3) w ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole:

a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowych, umiejętności czytania i określania symboli graficznych,

d) rozwijanie samodzielności dzieci.

§ 3. 1. Punkt przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ prowadzący przed rozpoczęciem roku szkolnego

2. Dzienny wymiar godzin w punkcie, w tym wymiar godzin przeznaczonych na realizacje podstawy programowej wynosi 5 godzin.

3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 800 do 1300.

4. Opiekę nad wychowankami sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje, wynikające z przepisów - Karta Nauczyciela oraz pomoc nauczyciela.

5. Nauczyciel jest zawsze obecny na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i 15 minut po zakończeniu zajęć, pomoc nauczyciela jest zawsze obecna 30 minut przed rozpoczęciem zajęć i 30 minut po zakończeniu zajęć.

6. Organizację pracy punktu przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez nauczyciela z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cerkwicy.

7. Terminy przerwy urlopowej są ustalane corocznie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cerkwicy, w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 4. 1. Punkt Przedszkolny przyjmuje dzieci wieku 3-4 lat z pierwszeństwem dla dzieci
4-letnich

2. Zajęcia w punkcie mogą być prowadzone w grupie liczącej maksymalnie 25 dzieci.

3. Wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego są wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cerkwicy od 1 do 30 kwietnia każdego roku.

4. Termin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 zostanie ustalony przez Wójta Gminy Karnice.

5. W przypadku, gdy liczba dzieci przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu do punktu przedszkolnego decyduje komisja kwalifikacyjna, którą powołuje dyrektor szkoły.

6. Pierwszeństwo przy przyjmowaniu do punktu przedszkolnego dzieci 3 i 4 letnich mają:

a) dzieci z terenu Gminy Karnice,

b) dzieci rodziców pracujących zawodowo,

c) dzieci z rodzin wielodzietnych,

d) dzieci z rodzin niepełnych.

6. Wykaz dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego podaje się do wiadomości rodziców i opiekunów nie później niż do 31 maja bieżącego roku kalendarzowego

7. Przyjęcia dzieci do punktu przedszkolnego w ciągu roku uwarunkowane są wiekiem dziecka i możliwościami punktu przedszkolnego.

§ 5. 1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

b) ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

d) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,

f) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

g) wyrażania własnych spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w rożnych formach działalności,

h) korzystania z porady specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców.

2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

§ 6. 1. Rodzice dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego maja obowiązek:

a) punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu przedszkolnego,

b) w przypadku odbierania dziecka przez inną osobę niż rodzic, do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby,

c) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym,

d) niezwłocznego zawiadomienia o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

e) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce szkolne,

f) współdziałania z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego rozwoju indywidualnego.

§ 7. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku, gdy:

a)  dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego dłużej niż 3 tygodnie bez stosownego usprawiedliwienia,

b) dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1-2 razy w tygodniu lub rzadziej),

c) rodzice zalegają z odpłatnością za świadczenia ustalone przez Radę Gminy prze dwa okresy rozliczeniowe,

d) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków punktu,

e) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,

f)  zatajenia przez rodziców informacji o stanie dziecka uniemożliwiającym prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie.

§ 8. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza punktem przedszkolnym, bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

a) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego,

b) dla poprawy bezpieczeństwa dzieci dopuszcza się opiekę osób bez przygotowania pedagogicznego,

c) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

d) zapewnienie opieki przez nauczyciela i pomocy nauczyciela w trakcie zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki),

e) udział rodziców w przypadku organizacji zajęć poza siedzibą punktu przedszkolnego.

§ 9. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego:

a) rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego bądź przez osoby przez nie upoważnione,

b) respektowanie przez nauczycieli pisemnych oświadczeń złożonych przez rodziców odnośnie odbierania dzieci przez osoby upoważnione,

c) dziecko nie będzie wydawane osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

d) dzieci należy przyprowadzać nie wcześniej niż 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć, a odbierać nie później niż 15 minut po godzinie zakończenia zajęć.

e) w drodze do punktu przedszkolnego i w drodze powrotnej za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

§ 10. 1. W ramach dziennego czasu pracy punktu przedszkolnego prowadzone jest nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej.

2. Na życzenie rodziców mogą być prowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie języka angielskiego i religii w ramach pracy szkoły oraz zajęcia dodatkowe na zasadzie pełnej odpłatności rodziców.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka angielskiego, religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 minut dla dzieci 3-4 letnich a około 30 minut dla dzieci 5 letnich.

4. Odpłatność za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dziecka ponoszą rodzice.

§ 11. 1. Wychowankowie punktu przedszkolnego muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice za pośrednictwem punktu

przedszkolnego

§ 12. Zadania nauczycieli:

1) współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:

a) uzyskiwanie przez rodzica rzetelnej informacji od nauczycieli na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielami,

b) organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac dziecięcych,

c) organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców,

d) organizowanie zebrań z rodzicami;

2) nauczyciel prowadzący planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jej jakość:

a) sporządza miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,

b) systematycznie diagnozuje zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując własne narzędzia badawcze,

c) wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy uwzględnia w dalszej pracy z dziećmi,

d) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje je na kartach obserwacji dzieci dla poszczególnych grup wiekowych;

3) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryficach;

4) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) kontakt w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, włączenia ich w działalność punktu przedszkolnego;

5) dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo-wychowawczej w danym roku szkolnym w formie dziennika zajęć punktu przedszkolnego.

Id: AFF23FF8-633F-4ECC-9B9C-D617E6B4F630. Podpisany

Strona

Id: AFF23FF8-633F-4ECC-9B9C-D617E6B4F630. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-10-2015 07:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2015 07:19