herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości


Uchwała Nr XXVIII/249/2017
Rady Gminy Karnice

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Karnice:

- zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, którego wysokość ustalona w decyzji nie przekracza 5 000 zł;

- określa inkasentów ww. podatków;

- określa termin płatności dla inkasentów;

- wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Karnice pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom sołectw Gminy Karnice, z wyłączeniem sołtysów sołectwa Karnice i sołectwa Cerkwica, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Gminy Karnice w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy w Karnicach podatków.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr X/101/2011 Rady Gminy w Karnicach z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/249/2017
Rady Gminy Karnice
z dnia 29 listopada 2017 r.

SOŁTYS - INKASENT

TEREN INKASA

MIEJSCOWOŚCI

1.

Sołtys Sołectwa Ciećmierz

Ciećmierz

2.

Sołtys Sołectwa Czaplin Mały

Czaplin Mały, Czaplice

3.

Sołtys Sołectwa Czaplin Wielki

Czaplin Wielki

4.

Sołtys Sołectwa Drozdowo

Drozdowo, Drozdówko

5.

Sołtys Sołectwa Dreżewo

Janowo, Dreżewo, Niwy

6.

Sołtys Sołectwa Konarzewo

Konarzewo, Skalno, Pogorzelica

7.

Sołtys Sołectwa Kusin

Kusin

8.

Sołtys Sołectwa Lędzin

Lędzin

9.

Sołtys Sołectwa Niczonów

Niczonów

10.

Sołtys Sołectwa Ninikowo

Ninikowo

11.

Sołtys Sołectwa Paprotno

Paprotno, Zapole

12.

Sołtys Sołectwa Trzeszyn

Trzeszyn

13.

Sołtys Sołectwa Skrobotowo

Skrobotowo

14.

Sołtys Sołectwa Węgorzyn

Węgorzyn

Id: 1C560B0D-B93A-47E1-9952-75EACFDB2E22. Podpisany

Strona

Id: 1C560B0D-B93A-47E1-9952-75EACFDB2E22. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 07-12-2017 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2017 09:35