herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice

 

Zarządzenie Nr 42/2018

 

Wójta Gminy Karnice

z dnia 27 lipca 2018 roku

 

 

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) ustalam Regulamin Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice.

 

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej „Regulaminem” ustala:

1. wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice na podstawie umowy o pracę.

2. szczegółowe warunki wynagradzania w tym maksymalny poziom wynagradzania zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

3. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

4. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

5. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

6. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż jubileuszowe pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

7. okresy uprawniające do wliczenia do stażu, od którego zależy prawo do nabycia i wymiar dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej

8. szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia i dodatków za pracę poza rozkładem czasu pracy przyjętym dla danego pracownika.

 

 

 

 

 

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. pracodawcy - oznacza to Urząd Gminy Karnice,

 2. kierowniku Urzędu - oznacza to Wójta Gminy Karnice lub osobę, którą Wójt upoważnił do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w swoim imieniu,

 3. pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Karnice na podstawie umowy o pracę.

 4. rozporządzeniu - oznacza to Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.936)

 5. ustawie - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)

 

Rozdział II

Wymagania kwalifikacyjne

§ 3.

1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne (wykształcenie oraz umiejętności zawodowe, staż pracy w latach) dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice na podstawie umowy o pracę określa wykaz stanowisk (kierowniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Zatrudnianie na poszczególne stanowiska osób nie spełniających minimalnych wymagań kwalifikacyjnych może nastąpić tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany , nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

 

Rozdział III

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 4.

1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa rozporządzenie Tabeli IV oraz w przedmiotowym Regulaminie wynagradzania, w załącznik Nr 2. W razie niezgodności rozstrzyga brzmienie IV Tabeli.

2. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa załącznik Nr 2 do Regulaminu

3. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.

4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje ustaleniem wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

 

 

Rozdział IV

Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego i nagrody

 

DODATEK FUNKCYJNY

§ 5.

1. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i może być przyznany na stanowiskach określonych w ust.2.

2. Ustala się następujące stanowiska na których jest przyznawany dodatek funkcyjny :

1) Sekretarz Gminy

2) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

3) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

4) Komendant Straży Gminnej

 

3. Dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 10 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyższy niż 160 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wójt Gminy.

 

DODATEK SPECJALNY

§ 6.

1. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikom samorządowym zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2. Podstawę przyznania dodatku, o którym mowa w ust. 1 ,stanowi decyzja Wójta Gminy Karnice, w której należy określić maksymalny czas, do którego dodatek się przyznaje.

3. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż istnienie okoliczności o których mowa w ust.1 w kwocie wynoszącej co najmniej 2% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i nie więcej niż 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano.

NAGRODY

§ 7.

1. Na każdy rok kalendarzowy tworzy się fundusz nagród w wysokości 2 % środków planowanych na wynagrodzenia pracowników, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

2. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje Wójt Gminy Karnice

3. Nagroda wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

4. Nagrody przyznaje się i wypłaca dwa razy do roku.

PREMIE

§ 8.

1. Na każdy rok kalendarzowy tworzy się fundusz nagród w wysokości 15 % środków planowanych na wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

2. Premia ma charakter uznaniowy, przysługuje za dodatkowo wykonane zadania zlecone przez przełożonego, zadania te precyzuje się jednoznacznie w sposób zapewniający ich kontrolę, decyzję o przyznaniu premii podejmuje Wójt Gminy Karnice

3.Pracownik może otrzymać premię w wysokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

4. Premia wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

DODATEK STAŻOWY

§ 9.

 

1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do okresu tego wlicza się również okres 3 lat udokumentowanego wykonywania działalności gospodarczej w przypadku pracowników zatrudnionych z uwzględnieniem przesłanki określonej w art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

3. szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku stażowego określa § 7 rozporządzenia

NAGRODA JUBILEUSZOWA

 

§ 10.

 

1. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

1)   po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;

2)   po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;

3)   po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;

4)   po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;

5)   po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego;

6)   po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego

 

2. Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej, wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do okresu tego wlicza się również okres 3 lat wykonywania działalności gospodarczej w przypadku pracowników zatrudnionych z uwzględnieniem przesłanki określonej w art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

3. szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej określa § 8.ozporządzenia

ODPRAWA EMERYTALNA I RENTOWA

 

§ 11.

 

1. W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1)   po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;

2)   po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;

3)   po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

2. Do okresów pracy uprawniających do odprawy emerytalnej/ rentowej, wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do okresu tego wlicza się również okres 3 lat wykonywania działalności gospodarczej w przypadku pracowników zatrudnionych z uwzględnieniem przesłanki określonej w art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

3. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy

 

 

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

I PONAD WYMIAR

§ 12.

1. W przypadku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w razie wyboru przez pracownika wypłaty wynagrodzenia w trybie art. 41 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, wypłaca się je w sposób następujący:

 1. za każdą godzinę pracy przysługuje 100 % stawki godzinowej normalnego wynagrodzenia,

 2. za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek w wysokości:

a)100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

b) 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt a).

 

2. Dodatek w wysokości 100 % przysługuje za każdą godzinę pracy ponad wymiar czasu pracy ustalony dla pracownika na okres rozliczeniowy zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy, chyba że przekroczenie ustalonego wymiaru czasu pracy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje już prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 albo w wyniku pracy w święto lub niedzielę, za którą pracownikowi nie udzielono dnia wolnego

3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania składników wynagrodzenia, określonych w ust. 1 i 2, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, z tym że do podstawy obliczenia składnika, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 nie wlicza się dodatku funkcyjnego

 

DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

§ 13.

 

1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

 

DODATEK ZA OPIEKĘ W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ

§ 14.

1. Pracownikowi będącemu kierownikiem komórki organizacyjnej przysługuje dodatek za opiekę nad każdym pracownikiem w służbie przygotowawczej w kwocie 300 zł, nie więcej jednak łącznie niż 600 zł, pod warunkiem, że nie ustanowiono pracownikowi opiekuna w służbie przygotowawczej

2. Opiekunowi w służbie przygotowawczej przysługuje dodatek za opiekę nad pracownikiem w służbie przygotowawczej w kwocie 200 zł, nie więcej jednak łącznie niż 400 zł.

 

 

ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

§ 15.

Do należności pracowników z tytułu podróży służbowych stosuje się:

 

1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) - z tym ustaleniem, że wymogu określony w § 8 a, w zakresie dokumentowania kosztów podróży służbowej nie stosuje się i nie uznaje za warunek prawny rozliczenia się z pracownikiem oraz

2. Zwrot kosztów podróży służbowej pracownika, którego na podstawie polecenia wyjazdu służbowego kierownika zakładu skierowano na szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, następuje na zasadach rozliczania podróży służbowych według przepisów,
o których mowa w pkt. 1.

 

Rozdział V

Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń

i pozostałych należności pracowniczych

 

§ 16.

 

1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu za który przysługuje wynagrodzenie, Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy to wynagrodzenie wypłaca się w następnym dniu roboczym przypadającym po w/w dniu.

 

 

 1. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie określonym w ust.1.

 

 1. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

 

§ 17.

 

 1. Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe pracownika lub w siedzibie Urzędu Gminy (w kasie ).

 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18.

Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, wyboru z zastrzeżeniem § 15.

§ 19.

Nakłada się obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu przez Kierowników Referatów i Sekretarza Gminy Karnice.

§ 20.

Tracą moc zarządzenia Wójta Gminy Karnice: 17/2009 z 8.05.2009 r., 17A/2009 z 13.05.2009 r.; 29/200 z 11.08.2010 r.; 53/2012 z 16.07.2012 r.; 1/2013 z 2.01.2013 r.; 6A/2013 z 1.03.2013 r.; 69/2013 z 31.12.2013 r.; 39/2017 z 15.05.2017 r.

§ 21.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 19 maja 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Karnice

/-/Lech Puzdrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 03-08-2018 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 06-08-2018 09:43