Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach

 

Zarządzenie Nr 43/2019

Wójta Gminy Karnice

z dnia 2 lipca 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. u z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) w związku z art. 30 ust. pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karnice oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Karnice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ Lech Puzdrowski

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2019

Wójta Gminy Karnice

z dnia 2 lipca 2019 roku

 

WÓJT GMINY KARNICE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach

 

1.Miejsce wykonywania pracy: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach.

2. Wymagania niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie;

2)  wykształcenie wyższe preferowane techniczne;

3) co najmniej 5 letni staż pracy;

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311);

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

3. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorzadowej;

2) doświadczenie w zarządzaniu w administracji samorządowej;

3) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i gospodarki komunalnej, w tym znajomość zagadnień wynikających ze statutu Zakładu związanych m. In. z : samorządem gminnym, ustawą o pracownikach samorządowych, finansami publicznymi, gospodarka komunalną, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, eksploatacją i użytkowaniem sieci i urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnymi, utrzymaniem czystości i porządku w Gminie;

4) dyspozycyjność;

5) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy pod stresem;

6) prawo jazdy kategorii B

7) znajomość obsługi komputera i korzystania z systemów informatycznych.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) kierowanie Zakładem oraz reprezentowanie go na zewnątrz w granicach udzielonych upoważnień;

2) organizowanie pracy Zakładu oraz ustalanie organizacji wewnętrznej Zakładu;

3) wykonywanie czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Zakładu;

4) tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych zapieniających realizację celów statutowych Zakładu;

5) kierowanie gospodarką finansowa Zakładu i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowości, w tym opracowywanie planu finansowego zakładu oraz dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym;

6) nadzór i kontrola i wykonywani kontroli zarządczej w Zakładzie;

7) opracowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących fukcjonowania Zakładu, w tym wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;

8) przygotowywanie projektów uchwal i zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Zakładu oraz składanie sprawozdań;

9) załatwianie bieżących interwencji mieszkańców>
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV ( życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopia dyplomów ( świadectw ) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

5) kserokopie dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska dyrektora

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 stawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458).

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.


6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach" drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie UG pokój nr 1 do dnia 26 lipca 2019 r. do godz. 14.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Karnicach. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje.
Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Karnice.
I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II - etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-07-2019 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 02-07-2019 10:11