Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 165 w sprawieregulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów


Uchwała Nr XXIV/165/2005

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 31 marca 2005 roku

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Rada Gminy w Karnicach uchwala:

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karnice

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała określa:

1)      sposób ustalania wysokości gminnego stypendium szkolnego,

2)      formy gminnego stypendium szkolnego,

3)      tryb i sposób udzielania gminnego stypendium szkolnego,

4)      tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

 1. Regulaminie - rozumie się przez to postanowienia niniejszej uchwały,

 2. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami),

 3. Uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), zamieszkujące na terenie gminy Karnice,

 4. Stypendium - rozumie się przez to gminne stypendium szkolne,

 5. Zasiłku - rozumie się przez to gminny zasiłek szkolny.

 

§ 3

 

Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia i zasiłki szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Karnice uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

 

Rozdział II. Sposób ustalania wysokości oraz formy gminnego stypendium szkolnego

 

§ 4

 

 1. Wysokość miesięcznego gminnego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym jest uzależniona od dochodu, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593 ze zmianami).

 2. Dochody winny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami, przedłożonymi wraz z wnioskiem.

3.Wysokość miesięczna stypendium wynosi (w zaokrągleniu do pełnego złotego):

a. 200 % kwoty (112 zł) określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2003 r. poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 20 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 ze zmianami). (0-63)

b. 120 % (67 zł.)kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2003 r. poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 20 % do 60 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 ze zmianami). (63-190)

c. 80 % kwoty ( 45 zł.) określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2003 r. poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 60 % do 100 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 ze zmianami). (190-316)

 

§5

 

 1. Wysokość gminnego stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 4.

§ 6

 

Gminne stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

 

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.

 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych.

 3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, zeszytów, plecaków (tornistrów), strojów sportowych i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę.

 4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności: zakwaterowania w bursie lub internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej.

 5. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt. 1 - 3 a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w formie określonej w pkt. 4 nie jest zasadne lub możliwe.

 6. Świadczenia pieniężnego dla słuchacza kolegium nauczycielskiego,nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt. 1 - 4 nie jest zasadne lub możliwe.

 

Rozdział III. Tryb i sposób udzielania gminnego stypendium szkolnego

 

§ 7

 

1.     Wnioski o przyznanie gminnego stypendium szkolnego oraz gminnego zasiłku szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Urzędzie Gminy w Karnicach na dziennik podawczy.

 1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy w Karnicach, wydając decyzję administracyjną.

 2. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w pkt. 2 służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 3. Wzór wniosku o przyznanie gminnego stypendium oraz zasiłku szkolnego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. Gminne stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 6 pkt. 1 i 2 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu zajęcia te organizującego.

 2. Gminne stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 6 pkt. 3, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałow faktur lub rachunków.

 3. Gminne stypendium szkolne przewidziane w § 6 pkt. 4 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie w miejscowości właściwej dla siedziby szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z przyznającym stypendium.

 4. Gminne stypendium szkolne przewidziane w § 6 pkt. 5 i 6 jest wypłacane w formie gotówkowej, w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 9.00 - 12.00. lub w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy za pisemną zgodą wnioskodawcy.

 

Rozdział IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

 

§ 8

 

Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 2 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Karnice w trybie określonym w art. 90r. ust. 1 ustawy.

 

§ 9

 

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:

 1. pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia.

 2. kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia.

 3. Inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego. ( np:śmierć rodziców lub prawnych opiekunów, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, urodzenia dziecka przez uczennicę).

 

§ 10

 

 1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się kryteria dochodowe określone w § 4 pkt. 1 niniejszego regulaminu.

 2. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną i losową ucznia indywidualnie.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

 

§ 11

 

 1. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu przez Gminę Karnice dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 1 Ustawy, do wysokości posiadanych środków.

 2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2004/2005, złożone do dnia 31 stycznia 2005 r. podlegają rozpatrzeniu z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały i mogą być udzielone za okres od 1 stycznia 2005 r.

 3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2004/2005 złożone od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 29 kwietnia 2005 r. podlegają rozpatrzeniu z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały i mogą być udzielone za okres od 1 kwietnia 2005 r.

 4. Wykonanie postanowień uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Karnicach

 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 28-04-2005 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2005 09:57