Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 40 /2023 Wójta Gminy Karnice 25 maja 2023 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury

 

Zarządzenie Nr 40 /2023

 

Wójta Gminy Karnice

25 maja 2023 roku

 

 

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. 2015, poz. 1798), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury - Gminnego Klubu Kultury w Karnicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach, dla których organizatorem jest Gmina Karnice, zwanych dalej Dyrektorem.

§ 2. Dyrektorowi przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które obejmuje następujące składniki:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatek za wieloletnią pracę,

3) dodatek funkcyjny,

4) dodatek specjalny, który może być przyznany dyrektorowi na zasadach określonych w zarządzeniu.

§ 3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego dyrektora nie może przekroczyć kwoty 11 520,00 zł brutto.

§ 4.  Przez maksymalne wynagrodzenie miesięczne należy rozumieć sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia:

 

1) wynagrodzenie zasadnicze;

2) dodatek funkcyjny;

3) dodatek za wieloletnią pracę.

 

§ 4. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zasadniczego dyrektora nie może przekroczyć kwoty 7200,00 zł brutto.

§ 5. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje dyrektorowi w wysokości i na zasadach określonych w: ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury.

§ 6. 1. Dyrektorowi przysługuje dodatek funkcyjny w związku z pełnieniem funkcji kierowniczej w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 ustala się, biorąc pod uwagę:

1) zakres wykonywanych zadań,

2) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku,

3) zakres uprawnień do podejmowania decyzji,

4) poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań,

5) liczbę podległych pracowników.

3. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia miesięcznego.

§ 7. 1. Dyrektor może otrzymać dodatek specjalny za: okresowe zwiększenie obowiązków służbowych, dodatkowe powierzenie zadań o wysokim stopniu złożoności, wykonywanie pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku uwzględnia się zakres i stopień trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikę i poziom uciążliwości warunków, w jakich świadczona jest praca.

3. Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

4. Dodatek specjalny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

5. Dodatek specjalny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

§ 81. Dyrektorowi może zostać przyznana nagroda roczna, która ma charakter uznaniowy.

2. Dyrektor samorządowej instytucji kultury może otrzymać nagrodę roczną:

1) za właściwą realizację zadań statutowych instytucji,

2) za prawidłowy sposób gospodarowania mieniem użytkowanym przez instytucję,

3) za podejmowanie dodatkowych zadań, w szczególności związanych z pozyskiwaniem

pozabudżetowych środków finansowych,

4) jeżeli przepracował w instytucji cały rok obrotowy, poprzedzający rok, w którym

przyznaje się nagrodę roczną,

5) jeżeli gospodarował środkami finansowymi w sposób celowy, oszczędny i zgodny

z prawem,

6) jeżeli uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

3. Nagrodę roczną dla dyrektora instytucji kultury przyznaje Wójt Gminy.

4. Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

§ 91. Składniki wynagrodzenia miesięcznego oraz ich wysokość w stosunku do dyrektora ustala Wójt Gminy.

2. Wszystkie składniki wynagrodzenia miesięcznego oraz nagroda roczna wypłacane są ze środków instytucji kultury w sposób przyjęty w tej instytucji.

§ 10W sprawach nieuregulowanych zasadami stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 11Traci moc Zarządzenie Nr 61 /2021 Wójta Gminy Karnice 25 października 2021 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury

 

§ 12Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
1 maja 2023 r.

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 25-05-2023 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 25-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 25-05-2023 11:51