Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gm. Karnice na działce nr 274 położonej w Zapolu obręb Paprotno.


Karnice, dnia 17.06.2011 r.

Nr BGK.6220.1.11.2010/2011

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam:

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gm. Karnice na działce nr 274 położonej w zapolu obręb Paprotno

2) że dnia 05.05.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Projbud II Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 132 ,71-260 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gm. Karnice na działce nr 274 położonej w Zapolu obręb Paprotno . W ramach tego postępowania administracyjnego wydano postanowienie znak: BGK.7624/1/10/2010 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w związku z tym obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia. W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej sporządzono raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko i dnia 24.05.2011 r. przedłożono go organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3) przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gm. Karnice na działce nr 274 położonej w zapolu obręb Paprotno . Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma na celu określenie warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji technicznej, a w szczególności w projekcie budowlanym, wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, a w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdzenie konieczności wykonania tej kompensacji lub wynika potrzeba zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nałożenie obowiązku tych działań, stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, przedstawienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, możliwość nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gm. Karnice na działce nr 274 położonej w zapolu obręb Paprotno;

4) organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Karnice, a organami właściwymi do wydania opinii
i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach;

5) niezbędna dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Karnicach (pok. nr 8 w godzinach 9.00-15.00);

6) stronom i zainteresowanym przysługuje prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz wniesienia uwag
i wniosków dot. stanowiska w sprawie jak wyżej;

7) uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) do Urzędu Gminy w Karnicach przy ul.11-go marca 7 w terminie 28 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia;

8) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karnice;

9) nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 28-06-2011 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2011 10:24