Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn ?Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cerkwica?


Karnice, dnia 30.05.2011 r.

 • Nasz znak: BGK.6620.8.1.2011

 • POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 65 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po zapoznaniu się z wnioskiem Przedsiębiorstwa Handlowego „HL” ul. Cukrowa 28 ,71-004 Szczecin sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cerkwica”

Postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w związku z tym obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn ”Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cerkwica” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „HL” ul. Cukrowa 28, 71-004 Szczecin,

        • UZASADNIENIE

Postanowienie wydano po zapoznaniu się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypisem z ewidencji gruntów dla tego obszaru, a także po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (Postanowienie z dnia 09.05.2011 r., znak sprawy WOOŚ.TŚ-4240.144-1.2011.KL) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach (Opinia sanitarna z dnia 28.04.2011 r., znak sprawy PS-N.NZ-403-11/11).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, w drodze ww. Postanowienia, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cerkwica”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, a w związku z tym brak jest potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla tego przedsięwzięcia do realizacji którego przystępuje Przedsiębiorstwo Handlowe „HL” ul. Cukrowa 28 ,71-004 Szczecin. W toku przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przeanalizował uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także w Załączniku III do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz. U. L 175 z 5.7.1985, str. 40), znowelizowanej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. Biorąc pod uwagę uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie przedłożone materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły ocenić w sposób wystarczający jego oddziaływanie na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze. W związku z powyższym uwzględniając rodzaj, zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał, iż planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach, w drodze ww. Opinii sanitarnej, stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Uzasadniając swoją opinię Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Z rozpoznania dokumentów w przedmiotowej sprawie wynika, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), inwestycja zakwalifikowana jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 35. Zgodnie z tym rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie polega na ”Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cerkwica” na działkach 72/4, 73/11, oraz w części działki 63/5. Stacja paliw wraz z infrastrukturą techniczną obejmuje :

-zainstalowanie dwóch podziemnych zbiorników stalowych, dwupłaszczowych o pojemności. 40m? , na etelinę bezołowiową E 98 Pb, etelinę bezołowiową E 95 Pb, Bio olej oraz olej napędowy,

-zainstalowanie dwóch zbiorników stalowych LPG do autogazu o pojemności 4,85m?,

-zainstalowanie 3 dystrybutorów- 1 do autogazu , 2 do paliw,

-wykonanie zadaszenia miejsc lokalizacji dystrybucji paliw,

-budowę placu manewrowego i parkingu o powierzchni 1400m?,

-zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, chodników, małej architektury zieleni urządzonej ,

-budowy infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania poszczególnych obiektów,

-wykonania stanowisk usług dodatkowych, odkurzacz, kompresor,

-wykonanie kanalizacji deszczowej.

W fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpi oddziaływanie akustyczne związane z prowadzonymi pracami budowlanymi, oraz emisja niezorganizowana gazów i pyłów do powietrza. Oddziaływanie w tym zakresie ograniczone będzie do czasu trwania budowy i ustąpi wraz z zakończeniem prac. Ponadto podczas prowadzenia prac powstaną odpady typowe dla tej fazy tj. zaklasyfikowane do grupy 17 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1120).

Faza eksploatacji przedsięwzięcia związana będzie z emisją hałasu pochodzącą z ruchu samochodowego klientów, oraz aktualnie wykonywanych operacji (tankowanie, odkurzanie, itp.) Z uwagi na znaczną odległość terenu przedsięwzięcia od najbliższego terenu chronionego akustycznie (ok. 250 m), oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie będzie ono stanowić znaczącego źródła hałasu. Klimat akustyczny w miejscowości Cerkwica kształtowany jest przez ruch samochodowy, jaki odbywa się na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowość. Analizy obliczeń dla podobnych obiektów dowodzą, że emisja hałasu z planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła uciążliwości dla najbliższych terenów chronionych akustycznie.

Na terenie stacji powstawać będą ścieki bytowe. Ich ilość będzie tożsama ze zużyciem wody i wyniesie ok. 0,48 m3/d. Ścieki te będą odprowadzane do bezodpływowego zbiornika. Wody odpadowe z powierzchni utwardzonych, po wcześniejszym podczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzane będą w ilości ok. 6.8 dm3/s do kanalizacji deszczowej.

Emisja gazów i pyłów do powietrza pochodzić będzie jedynie z aut klientów przyjeżdżających lub wyjeżdżających ze stacji. Ogrzewanie stacji będzie elektryczne. W wyniku funkcjonowania stacji powstaną następujące rodzaje odpadów: szlamy z odwadniania olejów w separatorach; olej z odwadniania olejów w separatorach; zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach; mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach; sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty, ścierki, ubrania ochronne; niesegregowane odpady komunalne; lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć. Odpady będą magazynowane selektywnie, w odpowiedni sposób w miejscach do tego wyznaczonych, następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii. Inwestor w karcie informacyjnej analizuje jednak możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych. W celu zapobieżenia wystąpienia takich sytuacji, Inwestor deklaruje szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń, oraz występujących zagrożeń i zachowania w nagłych przypadkach; udostępnienie i nałożenie obowiązku znajomości instrukcji BHP i P.POŻ.; wyposażenie stacji paliw w środki pochłaniające produkty naftowe, oraz środki neutralizujące oraz sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, koce). Inwestor rozpatruje również opracowanie instrukcji

techniczno-ruchowej, w której określony byłby sposób postępowania w przypadku awarii. Ponadto Inwestor jest zobowiązany odrębnymi przepisami szczegółowymi do wyznaczenia strefy zagrożenia wybuchem.

Przy ocenie wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kierował się kryteriami wyszczególnionymi w:

- art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

- załączniku III do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz. U. L 175 z 5.7. 1985, str. 40), znowelizowanej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. - kryteria selekcji, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na ”Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cerkwica” na działkach 72/4 ,73/11 oraz w części działki 63/5. Stacja paliw wraz z infrastrukturą techniczną obejmuje :

-zainstalowanie dwóch podziemnych zbiorników stalowych, dwupłaszczowych o pojemności 40m?, na etelinę bezołowiową E 98 Pb, etelinę bezołowiową E 95 Pb, Bio olej oraz olej napędowy,

-zainstalowanie dwóch zbiorników stalowych LPG do autogazu o pojemności 4,85m?,

-zainstalowanie 3 dystrybutorów- 1 do autogazu , 2 do paliw,

-wykonanie zadaszenia miejsc lokalizacji dystrybucji paliw,

-budowę placu manewrowego i parkingu o powierzchni 1400m?,

-zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, chodników, małej architektury zieleni urządzonej ,

-budowy infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania poszczególnych obiektów,

-wykonania stanowisk usług dodatkowych, odkurzacz, kompresor,

-wykonanie kanalizacji deszczowej.

 1. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Planowana inwestycja polegająca na Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cerkwica”, zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000, tj. obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB320010 „Wybrzeże Trzebiatowskie”, którego celem jest ochrona populacji dziko występujących ptaków ujętych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej i ich siedlisk.

Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej, realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew oraz krzewów. Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo w sąsiedztwie drzew i krzewów. Jednakże, jakiekolwiek prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów na terenie zieleni lub zadrzewienia będą wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.).

Podsumowując, z uwagi na usytuowanie ww. przedsięwzięcia w stosunku do obszarów Natura 2000 oraz fakt, iż podjęcie zamierzonych działań w ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie niekorzystnie na chronione siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków roślin i zwierząt, tutejszy organ stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na obszary Natura 2000, a w szczególności nie będzie miało wpływu na integralność i spójność obszarów Natura 2000 oraz nie wystąpi skumulowany wpływ inwestycji w porównaniu z innymi przedsięwzięciami.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze wybrzeży oraz nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, a także na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ponadto, teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze o przekroczonych standardach jakości środowiska.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie częściowo w terenie zabudowanym miejscowości Cerkwica. Wymienione jednak uciążliwości w stosunku do mieszkańców będą krótkotrwałe i nie wykroczą poza obszar inwestycji.

Planowana inwestycja nie będzie realizowana w granicach obszarów Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się w odległości ok. 4,5 km w linii prostej od terenu przeznaczonego pod przedmiotową inwestycję i jest to obszar specjalnej ochrony ptaków „Wybrzeże Trzebiatowskie” PLB 320010. W związku z tym nie wystąpi negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na wymieniony obszar oraz przedmiot jego ochrony. Na podstawie Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Karnice, sporządzonej przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie (Szczecin 2001 r.), oraz Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego (Szczecin luty 2010 r.) inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie istniejących albo projektowanych obszarów chronionych. W miejscu planowanej inwestycji oraz w jego najbliższym sąsiedztwie nie występują stanowiska roślin, zwierząt czy grzybów chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz.1220)

Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Inwestycja będzie realizowana w granicach administracyjnych miejscowości Cerkwica, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, na terenie zurbanizowanym i poddanym antropopresji.

 1. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania:

Jak wynika z analizy przedłożonych dokumentów, oddziaływanie inwestycji na środowisko będzie związane głównie z etapem realizacji inwestycji, jednak nie wpłynie ono negatywnie na żaden z komponentów środowiska. Ewentualne emisje, jakie mogą się pojawić w związku z planowanymi pracami budowlanymi, tj. oddziaływanie akustyczne i wibracje związane z koniecznością użycia sprzętu i pojazdów transportowych, wytworzenie odpadów, będą miały zasięg lokalny i ustaną po zakończeniu budowy. Emisje te, nie wyjdą również poza granice działek, na których ma być zrealizowane przedmiotowe przedsięwzięcie.

Ponadto, w celu zminimalizowania oddziaływania jakie może nieść ze sobą realizacja przedmiotowej inwestycji, inwestor zobowiązał się do zastosowania działań minimalizujących wpływ planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska, takie jak: wykonywanie wszelkich prac będących źródłem hałasu wyłącznie w porze dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej dla mieszkańców.

Rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz minimalne uciążliwości dla środowiska, jakie mogą wystąpić w związku z realizacją inwestycji, a także usytuowanie planowanej inwestycji w głębi kraju przesądziły o braku transgranicznego oddziaływania na środowisko, zwłaszcza na komponenty przyrodnicze.

Stwierdza się, że oddziaływanie inwestycji na jakość powietrza, klimat akustyczny i glebę nie będzie istotne przy zastosowaniu przez Inwestora ww. działań minimalizujących oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na fakt, iż nie planuje się wprowadzać do środowiska materiałów i substancji niebezpiecznych, których niewłaściwe wykorzystanie mogłoby w nieodwracalny sposób zanieczyścić środowisko, uznaje się, iż planowana inwestycja będzie miała charakter odwracalny.

Informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, pozwoliły stwierdzić, iż planowana inwestycja nie wpłynie znacząco na środowisko.

Dokonana analiza w oparciu o przedłożone dokumenty pozwoliła oszacować wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko, a po zbadaniu i po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), dały możliwość oszacowania wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko. W wyniku tej analizy, organ stwierdził, iż przedmiotowa inwestycja nie wywrze wpływu na środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, emisję odpadów, hałasu i ścieków do środowiska. Zasięg tego oddziaływania nie wpłynie niekorzystnie na poszczególne komponenty środowiska. Należy stwierdzić, że między innymi rodzaj, jak i zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizacja i stopień oddziaływania na środowisko pozwala na uznanie, iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym uznano za zasadne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w związku z tym obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Cerkwica” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „HL” ul. Cukrowa 28, 71-004 Szczecin

POUCZENIE

  • Od niniejszego postanowienia nie przysługuje Stronom wniesienie zażalenia.

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 28-06-2011 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2011 10:28