Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową na działce 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo.

 

Karnice, dnia 21.03.2017 r.

 

DŚ.6220.4.2016.2017.RB

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

 

zawiadamia się osoby zainteresowane i podaje do publicznej wiadomości

informację:

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową na działce 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo.

2) że dnia 21 marca 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Mariusza Wyrembek, Modlimowo 15, 72-343 Karnice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową na działce 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. W ramach tego postępowania administracyjnego sporządzono raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko;

3) przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia, warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), a w szczególności, wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii a w przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdzenie konieczności wykonania tej kompensacji lub wynika potrzeba zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nałożenie obowiązku tych działań, stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, przedstawienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, możliwość nałożenia na Wnioskodawcę obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową na działce 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo.

W ramach przedsięwzięcia, jak wynika z przedłożonego raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, przedmiotem inwestycji jest budowa nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnie ściółkową na działce nr 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo, gmina Karnice. Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, zajmującego się chowem trzody chlewnej. Obecnie na działce znajduje się: budynek inwentarski, silos paszowy o poj. 20 m3, dwie płyty obornikowe o łącznej pow. 320 m2, zbiornik magazynowy na gnojowicę o poj. 40 m3, zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o poj. 3 m3, konfiskator o poj. 500 m3, pomieszczenie socjalne. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną: budowa nowej chlewni w systemie rusztowym, budowa dwóch silosów paszowych o poj. 24 Mg, każdy, wykonanie infrastruktury towarzyszącej.

4) organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Karnice, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach;

5) niezbędna dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy Karnice (pok. 8 w godzinach 8.00-14.00);

6) zainteresowanym przysługuje prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz wniesienia uwag i wniosków dot. stanowiska w sprawie jak wyżej;

7) uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1579 ze zm.), do Urzędu Gminy w Karnicach przy ul. 11 Marca 7, w terminie 30 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia;

8) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karnice;

9) nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

10) dzień podania do publicznej wiadomości: 21.03.2017 r.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 21-03-2017 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 21-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 21-03-2017 11:08