Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

"Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karnice"

Karnice  dnia  28.11.2022r.

 

Rozeznanie rynku

Zamawiający:

Gmina Karnice

ul. Nadmorska 7

72-343 Karnice

 

ZAPRASZA  do złożenia oferty

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt.  „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karnice” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

           

  1. Zastosowanie przepisów: Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się Ustawy  Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto.
  2. Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku na podstawie Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020r.

 

 1. Opis przedmiotu  zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę  pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt.  „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karnice” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego., dla Placówki Wsparcia Dziennego w Paprotnie.
  2. Przedmiot zamówienia  obejmuje następujący asortyment:

1.   stół      szt.      4

2.   krzesło szt.      15

3.   szafa    szt.      2

4.   biurko  szt.      3

5.   fotel obrotowy           szt.      3

6.   pufy piankowe do siedzenia  szt.      4

7.   strój sportowy szt.      15

8.   dresy   szt.      15

9.   zestaw bramek do piłki nożnej          zest.     1

10. piłki nożne, do kosza, itp.      szt.      20

11. stół do gier      szt.      1

12. zestaw do karaoke      szt.      1

13. sprzęt muzyczny: tank           szt.      1

14. zestaw instrumentów zest.     1

15. środki do dezynfekcji na 19 m-cy     zest.     1

16. maseczki         zest.     1

17. rękawiczki      zest.     1

18. książki szt.      10

19. gry planszowe szt.      10

  1. Przedmiot zamówienia powinien być  fabrycznie nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych  i  uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej  używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Przedmiot zamówienia ma być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim (jeśli wchodzą w skład asortymentu).
  2. Przedmiot zamówienia ma spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
  3. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim.
  4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adresy wskazane przez Zamawiającego. Dostawa oznacza dowóz oraz wniesienie sprzętu.  Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu.  W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
  5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
  6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
  7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

-są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub

-nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w opz  lub

-dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych  Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

  1. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego przedmiotu zamówienia , a Wykonawca wymieni go  na nowy, prawidłowy, na własny koszt.
  2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi  i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  3. Wymagany minimalny termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia  o ile nie został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia - minimum 24 miesiące od daty odbioru  towaru przez Zamawiającego bez uwag.
  4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
  5. Gwarancja i rękojmia- Minimum 24 miesiące od dnia odbioru protokolarnego przedmiotu zamówienia.
  6. Nomenklatura  wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Kod Główny :

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

39130000-2 Meble biurowe

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

 

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   – zawiera załącznik nr 2  do niniejszego rozeznania.

 

 1. Warunki Udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania :

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

  Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

 

Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

 

Potencjał techniczny:

 Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

 

Dodatkowe warunki:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie oceniona wg. zasady: spełnia – nie spełnia.

 

 1. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków:

Nie dotyczy

 1. Informacje na temat wykluczenia wykonawców:
  1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

            Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.2. Zgodnie z  art 7 ust. 1 ust. Ustawy z dnia 13.04.2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r.. poz. 835) t na podstawie którego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu  765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy  ;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy

5.3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, jeśli zaistnieją przesłanki określone w pkt 5.1. i 5.2.

5.4. Na potwierdzenie brak podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

 1. Opis obliczenia ceny:

6.1. Wykonawca określa cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie kwoty w Formularzu oferty  wg wzoru. Kwota  wpisana w formularzu oferty powinna wynikać z podliczenia kalkulacji cenowej. Do formularza oferty wykonawca składa kompletnie wypełnioną kalkulację cenową wypełnioną na podstawie zał. nr 2.

6.2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, oraz powinna obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

6.3. Cena musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z rozeznania, a w szczególności wynikające  z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do rozeznania  oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniając świadczenia gwarancyjne.

6.4. Cenę należy podać w złotych polskich  do dwóch miejsc po przecinku.

6.5.  Prawidłowe ustalenie stawki podatku Vat należy do Wykonawcy.

 

 1. Informację o  kryteriach oceny ofert i wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:
  1. Cena  przedmiotu zamówienia 95 %- 95 pkt
  2. Przynależność do podmiotów ekonomii społecznej- 5 pkt.

 

 1. Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny

Oferty:

8.1.Cena przedmiotu zamówienia– obejmuje cenę wykonania dostawy oraz usług towarzyszących-  Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 95 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

 

C = [C min / C bad] x 100 x 95% 

gdzie:

    C     - liczba punktów za cenę ofertową

     C min         - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

    C bad          - cena oferty badanej

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

8.2.Przynależność do podmiotów ekonomii społecznej- kryterium będzie punktowane w wysokości  5 pkt za posiadanie wpisu do Bazy Przedsiębiorstw Społecznych  na stronie: http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl. Zamawiający zweryfikuje powyższe na podstawie oświadczenia  złożonego przez wykonawcę  w ofercie oraz zapisu ze strony www.

8.3. Zamawiający oceni oferty odrębnie dla każdej z części zamówienia sumując punkty w kryteriach 8.1.i 8.2.

 

 1. Termin składania ofert:
  1. Oferty należy  składać do dnia 12.12.2022r. do godz. 15.00
  2. Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach  adres: ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice, pok. 6 lub poprzez maila ops@karnice.pl

9.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty.

9.3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania.

 

 1. Termin realizacji umowy:

Do 30 dni od dnia udzielenia zamówienia.

 

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

11.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielonego zamówienia  w następujących okolicznościach:

a)nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,

b)zmiany stawki podatku VAT i akcyzy,  sposobu ich płatności  (w przypadku zmian ustawowych),

c)ograniczenia lub zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,

d) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla zamawiającego,

e) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa,

f) przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,

g) przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,

h) jeżeli wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności

i) nastąpi konieczność dostarczenia innego asortymentu, posiadającego parametry nie gorsze niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu, spowodowana zakończeniem produkcji asortymentu lub wycofaniem danego modelu z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

j) siły wyższej.

 1. Informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych: Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
 2. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie- nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
 3. Informację o planowanych zamówieniach, uzupełniających - nie dotyczy- Zamawiający nie przewiduje zamówień „uzupełniających”.
 4. Przesłanki odrzucenia oferty:
  1.  Brak zaoferowania choćby jednej pozycji w kalkulacji cenowej.
  2. Brak załączenia kalkulacji cenowej do oferty. 
  3. Złożenie większej ilości ofert  przez jednego wykonawcę .
  4. Zaoferowanie sprzętu niezgodnego z opz.
 5. Sposób Komunikacji z Zamawiającym:
  1. W przypadku wystąpienia pytań do zapytania  ofertowego można je kierować mailem na adres: ops@karnice.pl
  2. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego będzie przekazana wykonawcom, którzy otrzymali rozeznanie rynku.
 6. Ochrona danych osobowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

       W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach z siedzibą w Karnicach (72-343) przy ulicy Nadmorskiej 7, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: ops@karnice.pl lub pisemnie na wskazany adres.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest: Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@karnice.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

b) realizacji umów,

c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej:

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
    /Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie.

f) na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych z Gminą Karnice

 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 1. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
 1. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

-  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 1. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

Podstawa prawna:

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Warunki zapłaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi na podstawie protokołu odbioru dostaw, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający przewiduje w trakcie badania i oceny ofert:

        -Poprawę omyłek rachunkowych,

 -wezwanie do złożenia wyjaśnień w stosunku do wykonawców co do treści złożonych ofert,

- wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa.

21. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia kalkulacji ofertowej. Jej brak lub niekompletność  stanowić będzie  podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z pkt 15.2 rozeznania.

22. Do formularza oferty należy załączyć:

1) wypełnioną kalkulację na część na którą składana jest oferta.

2) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie

 

W załączeniu:

 1. Formularz oferty,
 2. Opz- kalkulacja cenowa,
 3. Wzór umowy,
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy         

                                                                                                     /-/ Lech Puzdrowski

 

Załącznik Nr 1 – formularz oferty

 

........................................................................

            Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                ....................................................

                                                                                                                             (miejscowość i data)

telefon ...............................  faks .........................

adres e-mail.....................................................                            

 

Gmina Karnice

ul. Nadmorska 7

72-343 Karnice

 

O F E R T A

 

 1. Nawiązując do rozeznania rynku w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt.  „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karnice” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

Cena netto:………………………………………………..zł

Słownie w zł:……………………………………………….

 

Cena brutto:………………………………………………zł

Słownie w zł:…………………………………………………

 

2. OŚWIADCZAM, że:

*Zaznaczyć właściwe

3. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczam, że zobowiązuję  się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.

5. Oświadczam, że przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone w rozeznaniu.

6.Oświadczam, że wybór złożonej przeze mnie oferty będzie/nie będzie* prowadzić  u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego** w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub usługi ……………………………Wartość (w kwocie netto) ww. usług i/lub dostaw wynosi: ………………… zł

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

8 . Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

9. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi*

Oświadczam, iż przedmiot zamówienia będę/będziemy* wykonywać przy pomocy podwykonawców:

Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy (o ile jest znany)

Rodzaj i zakres usług  powierzanych podwykonawcy(opisać rodzaj i zakres prac )

 

 

 

 

 

..........................., dnia ..................2022r.    

                        ………......................................................                                                                      

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**W przypadku gdy wybór oferty prowadzi u Zamawiającego do obowiązku podatkowego, należy wskazać nazwę towaru lub usługi oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT.

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

a)wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

b)importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4- oświadczenie

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt.  „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karnice” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Jako wykonawca

 1. Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym  poprzez :
  1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
  2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
  3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania  w związku z  art 7 ust. 1 ust. Ustawy z dnia 13.04.2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r.. poz. 835)  na podstawi ektorego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu  765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy  ;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3ww.ustawy .

,  dnia         ……………..r.

 

............................................................

                             (podpis)

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ......2) podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania

........................................................ dnia .. .. …. r.

 

............................................................

                                      (podpis)                                   

 

2            ) wymienić pkt od a do d, jeżeli dotyczy

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 30-11-2022 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Brej 30-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 22-12-2022 14:23