Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice

 

Zarządzenie Nr 42/2018

 

Wójta Gminy Karnice

z dnia 27 lipca 2018 roku

 

 

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) ustalam Regulamin Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice.

 

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej „Regulaminem” ustala:

1. wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice na podstawie umowy o pracę.

2. szczegółowe warunki wynagradzania w tym maksymalny poziom wynagradzania zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

3. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

4. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

5. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

6. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż jubileuszowe pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

7. okresy uprawniające do wliczenia do stażu, od którego zależy prawo do nabycia i wymiar dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej

8. szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia i dodatków za pracę poza rozkładem czasu pracy przyjętym dla danego pracownika.

 

 

 

 

 

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. pracodawcy - oznacza to Urząd Gminy Karnice,

 2. kierowniku Urzędu - oznacza to Wójta Gminy Karnice lub osobę, którą Wójt upoważnił do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w swoim imieniu,

 3. pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Karnice na podstawie umowy o pracę.

 4. rozporządzeniu - oznacza to Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.936)

 5. ustawie - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)

 

Rozdział II

Wymagania kwalifikacyjne

§ 3.

1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne (wykształcenie oraz umiejętności zawodowe, staż pracy w latach) dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice na podstawie umowy o pracę określa wykaz stanowisk (kierowniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Zatrudnianie na poszczególne stanowiska osób nie spełniających minimalnych wymagań kwalifikacyjnych może nastąpić tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany , nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

 

Rozdział III

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 4.

1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa rozporządzenie Tabeli IV oraz w przedmiotowym Regulaminie wynagradzania, w załącznik Nr 2. W razie niezgodności rozstrzyga brzmienie IV Tabeli.

2. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa załącznik Nr 2 do Regulaminu

3. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.

4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje ustaleniem wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

 

 

Rozdział IV

Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego i nagrody

 

DODATEK FUNKCYJNY

§ 5.

1. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i może być przyznany na stanowiskach określonych w ust.2.

2. Ustala się następujące stanowiska na których jest przyznawany dodatek funkcyjny :

Sekretarz Gminy

          2)  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

          3) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

          4) Zastępca Skarbnika Gminy

          5) Komendant Straży Gminnej

 

3. Dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 10 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyższy niż 160 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wójt Gminy.

 

DODATEK SPECJALNY

§ 6.

1. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikom samorządowym zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2. Podstawę przyznania dodatku, o którym mowa w ust. 1 ,stanowi decyzja Wójta Gminy Karnice, w której należy określić maksymalny czas, do którego dodatek się przyznaje.

3. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż istnienie okoliczności o których mowa w ust.1 w kwocie wynoszącej co najmniej 2% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i nie więcej niż 60 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano.

NAGRODY

§ 7.

1. Na każdy rok kalendarzowy tworzy się fundusz nagród w wysokości 2 % środków planowanych na wynagrodzenia pracowników, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

2. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje Wójt Gminy Karnice

3. Nagroda wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

4. Nagrody przyznaje się i wypłaca dwa razy do roku.

PREMIE

§ 8.

1. Na każdy rok kalendarzowy tworzy się fundusz nagród w wysokości 15 % środków planowanych na wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

2. Premia ma charakter uznaniowy, przysługuje za dodatkowo wykonane zadania zlecone przez przełożonego, zadania te precyzuje się jednoznacznie w sposób zapewniający ich kontrolę, decyzję o przyznaniu premii podejmuje Wójt Gminy Karnice

3.Pracownik może otrzymać premię w wysokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

4. Premia wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

DODATEK STAŻOWY

§ 9.

 

1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do okresu tego wlicza się również okres 3 lat udokumentowanego wykonywania działalności gospodarczej w przypadku pracowników zatrudnionych z uwzględnieniem przesłanki określonej w art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

3. szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku stażowego określa § 7 rozporządzenia

NAGRODA JUBILEUSZOWA

 

§ 10.

 

1. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

1)   po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;

2)   po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;

3)   po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;

4)   po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;

5)   po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego;

6)   po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego

 

2. Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej, wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do okresu tego wlicza się również okres 3 lat wykonywania działalności gospodarczej w przypadku pracowników zatrudnionych z uwzględnieniem przesłanki określonej w art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

3. szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej określa § 8.ozporządzenia

ODPRAWA EMERYTALNA I RENTOWA

 

§ 11.

 

1. W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1)   po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;

2)   po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;

3)   po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

2. Do okresów pracy uprawniających do odprawy emerytalnej/ rentowej, wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do okresu tego wlicza się również okres 3 lat wykonywania działalności gospodarczej w przypadku pracowników zatrudnionych z uwzględnieniem przesłanki określonej w art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

3. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy

 

 

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

I PONAD WYMIAR

§ 12.

1. W przypadku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w razie wyboru przez pracownika wypłaty wynagrodzenia w trybie art. 41 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, wypłaca się je w sposób następujący:

 1. za każdą godzinę pracy przysługuje 100 % stawki godzinowej normalnego wynagrodzenia,

 2. za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek w wysokości:

a)100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

b) 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt a).

 

2. Dodatek w wysokości 100 % przysługuje za każdą godzinę pracy ponad wymiar czasu pracy ustalony dla pracownika na okres rozliczeniowy zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy, chyba że przekroczenie ustalonego wymiaru czasu pracy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje już prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 albo w wyniku pracy w święto lub niedzielę, za którą pracownikowi nie udzielono dnia wolnego

3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania składników wynagrodzenia, określonych w ust. 1 i 2, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, z tym że do podstawy obliczenia składnika, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 nie wlicza się dodatku funkcyjnego

 

DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

§ 13.

 

1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

 

DODATEK ZA OPIEKĘ W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ

§ 14.

1. Pracownikowi będącemu kierownikiem komórki organizacyjnej przysługuje dodatek za opiekę nad każdym pracownikiem w służbie przygotowawczej w kwocie 300 zł, nie więcej jednak łącznie niż 600 zł, pod warunkiem, że nie ustanowiono pracownikowi opiekuna w służbie przygotowawczej

2. Opiekunowi w służbie przygotowawczej przysługuje dodatek za opiekę nad pracownikiem w służbie przygotowawczej w kwocie 200 zł, nie więcej jednak łącznie niż 400 zł.

 

 

ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

§ 15.

Do należności pracowników z tytułu podróży służbowych stosuje się:

 

1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) - z tym ustaleniem, że wymogu określony w § 8 a, w zakresie dokumentowania kosztów podróży służbowej nie stosuje się i nie uznaje za warunek prawny rozliczenia się z pracownikiem oraz

2. Zwrot kosztów podróży służbowej pracownika, którego na podstawie polecenia wyjazdu służbowego kierownika zakładu skierowano na szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, następuje na zasadach rozliczania podróży służbowych według przepisów,
o których mowa w pkt. 1.

 

Rozdział V

Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń

i pozostałych należności pracowniczych

 

§ 16.

 

1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu za który przysługuje wynagrodzenie, Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy to wynagrodzenie wypłaca się w następnym dniu roboczym przypadającym po w/w dniu.

 

 

 1. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie określonym w ust.1.

 

 1. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

 

§ 17.

 

 1. Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe pracownika lub w siedzibie Urzędu Gminy (w kasie ).

 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18.

Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, wyboru z zastrzeżeniem § 15.

§ 19.

Nakłada się obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu przez Kierowników Referatów i Sekretarza Gminy Karnice.

§ 20.

Tracą moc zarządzenia Wójta Gminy Karnice: 17/2009 z 8.05.2009 r., 17A/2009 z 13.05.2009 r.; 29/200 z 11.08.2010 r.; 53/2012 z 16.07.2012 r.; 1/2013 z 2.01.2013 r.; 6A/2013 z 1.03.2013 r.; 69/2013 z 31.12.2013 r.; 39/2017 z 15.05.2017 r.

§ 21.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 19 maja 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Karnice

/-/Lech Puzdrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 03-08-2018 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 03-08-2018 11:19