Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Karnicach w Gminie Karnice w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karnice - Publiczna Szkoła Podstawowa w Karnicach.

Karnice: Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Karnicach w Gminie Karnice w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karnice - Publiczna Szkoła Podstawowa w Karnicach.
Numer ogłoszenia: 346662 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karnice , ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3877229, faks 091 3868219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karnice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Karnicach w Gminie Karnice w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karnice - Publiczna Szkoła Podstawowa w Karnicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Karnicach w Gminie Karnice w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karnice..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Po podpisaniu umowy, podczas odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu deklaracje zgodności z normami krajowymi (lub inne dokumenty świadczące o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z normami krajowymi) a także dokumenty gwarancyjne

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Po podpisaniu umowy, podczas odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu deklaracje zgodności z normami krajowymi (lub inne dokumenty świadczące o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z normami krajowymi) a także dokumenty gwarancyjne

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków: 1.1. warunki istotne, w szczególności: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy; c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 2) Zmiany podwykonawców wskazanych w § 4 ust. 1 umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, 3) zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować, pod warunkiem że Zamawiający nie straci dofinansowania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.karnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 8..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Karnice, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, 72-343 Karnice, pokój nr 1 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 3. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów; 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

 


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_dostawy_Karnice.doc 2011-10-25 12:32:16 49KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_dostawy_karnice.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-10-25 12:32:16 325,5KB 180 razy
2 zestawienie_materiaA_A_w_dydaktycznych.xls Po terminie otwarcia ofert 2011-10-25 12:33:19 62,5KB 378 razy
3 zmiana_terminu..doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-02 13:21:31 53KB 10 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zmiana_terminu..doc 2011-11-02 13:21:31 53KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_WYKONAWCY.doc 2011-11-22 12:13:47 29,5KB
2 ogA_oszenie_dostawy2..doc 2011-12-02 14:30:39 43KB
Udzielenie zamówienia
1 ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_WYKONAWCY.doc 2011-12-02 14:30:39 29,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eliza Koclejda 25-10-2011 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Eliza Watrakiewicz 21-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Eliza Koclejda 02-12-2011 14:30