Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/109/2007 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Karnice


Uchwała Nr XV/109/2007

Rady Gminy Karnice

z dnia 29 października 2007oku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Karnice

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635, z 2007r., Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr II/12/2006 Rady Gminy Karnice z dnia 01grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice, przyjętego uchwałą nr XIX/127/2004 Rady Gminy Karnice z dnia 28 sierpnia 2004 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice, uchwalonego uchwałą nr XXXI/ 225/2006, z dnia 12 stycznia 2006 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje teren działki o nr ewidencyjnym 191 o powierzchni 6,48 ha, w obrębie geodezyjnego Drozdowo, oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1 : 1000.

3. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia terenów w granicach działki o nr 191.

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki :

 1. załącznik nr 1 - rysunek zmiany planu, w skali 1: 1 000;

 2. załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice;

 3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

 4. załącznik nr 4 - sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania.

§ 2. 1. Na obszarze zmiany planu, ustala się:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

 3. zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków;

 4. zasady i warunki podziału nieruchomości;

 5. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

 6. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

 7. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustalenia zmiany planu zawarte w tekście uchwały obejmują:

 1. teren przeznaczony pod lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji elektroenergetycznej 110/SN kV - GPZ, oznaczony na rysunku planu symbolem - EE;

 2. tereny upraw polowych objęte zakazem zabudowy na stały pobyt ludzi, oznaczone na rysunku planu symbolem - R;

3. Na obszarze zmiany planu nie występują obiekty objęte ochroną zabytków.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 3. 1. Zasady dotyczące środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego:

 1. obowiązek zabezpieczenia środowiska przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi;

 2. zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek wodnych i bezodpływowych zagłębień terenu;

 3. występujące w granicach opracowania urządzenia drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane. W przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami należy je przebudować na koszt inwestora;

 4. zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych należy przywrócić do pierwotnego stanu;

 5. zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciążliwości poza granicami obszaru objętego zmianą planu.

 6. W pobliżu północnej granicy opracowania znajduje się stanowisko archeologiczne strefy „W III”- ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej.

Obowiązuje:

 1. współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych,

 2. przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków.

§ 4.1. Zasady budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:

 1. projektowaną stację elektroenergetyczną - GPZ zlokalizowaną na terenie oznaczonym symbolem EE, przyłączyć za pośrednictwem linii 110 kV do linii relacji Niechorze - Trzebiatów, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia,

 2. odprowadzenie wód opadowych z terenu lokalizacji głównego punktu zasilania - GPZ, po podczyszczeniu do istniejącego rowu odwadniającego,

 3. obsługa komunikacyjna terenu od istniejącej drogi powiatowej 0111Z poprzez drogę gminną, znajdującą się po wschodniej stronie obszaru zmiany planu, poza jego granicą.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 5. 1.Na terenie o powierzchni 1,76 ha, oznaczonym na rysunku zmiany planu, symbolem EE, ustala się:

 1. przeznaczenie: teren urządzeń i linii elektroenergetycznych, lokalizacji stacji elektroenergetycznej - głównego punktu zasilania 110/SN kV - GPZ;

 2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

  1. maksymalna powierzchnia zabudowy - 80 % pow. terenu,

  2. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni terenu,

  3. maksymalna wysokość obiektów kubaturowych - 7,0 m od poziomu terenu;

 3. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

 1. możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych,

 2. minimalna wielkość nowowydzielanej działki - 0,1 ha,

 3. minimalny front nowowydzielonej działki - 25 m,

 4. kąt położenia granic nowowydzielonych działek w stosunku do pasa drogowego - od 45° do 90°;

 1. uciążliwość związana z elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym wytwarzanym przez stację, winna zamknąć się w granicach terenu EE;

 2. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od istniejącej drogi powiatowej 0111Z poprzez drogę gminną, znajdującą się po wschodniej stronie obszaru zmiany planu, poza jego granicą;

2. Na terenie o powierzchni 4,72 ha, oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem R, ustala się:

teren gruntów rolnych z zakazem zabudowy obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu ;

zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

 1. możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych,

 2. minimalna wielkość nowowydzielanej działki - 1,0 ha,

 3. minimalny front nowowydzielonej działki - 40 m, maksymalny - 500 m,

 4. kąt położenia granic nowowydzielonych działek w stosunku do pasa drogowego - od 45° do 90°;

zakaz realizacji wież wiatrowych;

dopuszczalna jest modernizacja istniejącej linii 110kV na linię dwutorową;

dopuszczalne jest przejście nową linią 110kV łączącą główny punkt zasilania 110/SN kV - GPZ na terenie EE z siecią elektroenergetyczną 110kV;

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 6. Na terenie objętym zmianą planu, uchyla się postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą nr XIX/127/2004 Rady Gminy Karnice z dnia 28 sierpnia 2004 r., z wyjątkiem §6, ust.2, pkt 2 i 4.

§7.1. Zgodnie z art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

 1. dla terenu oznaczonego symbolem EE - 30 %;

 2. dla terenów oznaczonych symbolem R - 0%;

 1. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych, pochodzenia mineralnego, na cele nierolnicze, pod stację elektroenergetyczną - GPZ o powierzchni 0,3 ha gruntów ornych klasy R IVa.

 1. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych, pochodzenia organicznego, na cele nierolnicze pod stację elektroenergetyczną - GPZ o powierzchni 0,73 ha użytków zielonych klasy Ł V.

 2. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

§ 8. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Karnice.

0

4

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 16-11-2007 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2007 11:55