Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Organizacyjny Straży Gminnej w Karnicach


Uchwała Nr XVII/139/2007

Rady Gminy Karnice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Karnicach

Na podstawie art. 8 ust.2 w związku z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779; z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Dz. U. Nr 130 poz. 1190),

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin Organizacyjny Straży Gminnej w Karnicach”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Regulamin Straży Gminnej w Karnicach zwany dalej Regulaminem określa:

 1. zadania i zakres działania Straży Gminnej w Karnicach zwanej dalej Strażą;

 2. zakres uprawnień i obowiązków strażników;

 3. zakres odpowiedzialności strażników;

 4. nagrody i kary;

 5. szczegółową strukturę organizacyjną Straży, a w szczególności:

  1. organizację Straży,

  2. zasady funkcjonowania Straży,

  3. zasady przechowywania uzbrojenia oraz wyposażenia technicznego;

  4. zasady umundurowania, dystynkcje i znaki identyfikacyjne,

  5. zasady prowadzenia dokumentacji;

 6. postanowienia końcowe.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Karnice;

 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Karnice;

 3. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Karnice;

 4. Komendancie - należy przez to rozumieć Komendanta Straży Gminnej w Karnicach;

 5. Strażnikach - należy przez to rozumieć strażników Straży Gminnej w Karnicach;

 6. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zmianami).

§ 4. 1. Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Karnice.

2. Terenem działania Straży jest terytorium Gminy Karnice.

3. Siedzibą Straży są Karnice woj. zachodniopomorskie.

4. Straż używa pieczęci okrągłej o treści „Straż Gminna w Karnicach” z wizerunkiem godła państwowego oraz pieczątki prostokątnej o treści „Straż Gminna w Karnicach”.

§ 5. 1. Straż wykonuje swoje zadania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W celu wykonywania swoich ustawowych zadań Wójt Gminy może - w zależności od potrzeb - wyznaczyć dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy jako dni robocze lub w określone dni zmienić godziny pracy Straży przy zachowaniu norm czasu pracy wynikających z Kodeksu Pracy.

3. Komendant Straży Gminnej w porozumieniu z Wójtem Gminy Karnice, może wprowadzić inny system pracy w celu wykonywania zadań, przy zachowaniu norm czasu pracy wynikających z Kodeksu Pracy.

ROZDZIAŁ II

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA STRAŻY

§ 6. 1. Straż jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy.

2. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

§ 7. Do zakresu działania Straży należy w szczególności:

 1. ochrona porządku w miejscach publicznych;

 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

 4. zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zatarciem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia;

 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób;

 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy;

 10. sprawdzanie wykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami);

 11. kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic, w tym znaków drogowych, oświetlenia ulic, prawidłowego funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

 12. współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 13. współdziałanie z właściwymi organami, służbami lub instytucjami w zakresie informowania o:

  1. przestępstwach,

  2. wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,

  3. zauważonych awariach w sieciach: gazowej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej,

  4. uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym;

 14. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;

 15. wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Straży.

§ 8. Realizując swoje zadania Straż:

 1. działa samodzielnie lub współpracuje z przedstawicielami innych organów, służb lub instytucji powołanych do ochrony porządku publicznego;

 2. współpracuje z Policją na zasadach i w zakresie określonym w odrębnych przepisach i zawartych porozumieniach.

ROZDZIAŁ III

ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW STRAŻNIKÓW

§ 9. Strażnik wykonując swoje czynności służbowe ma prawo do:

 1. udzielania ustnych pouczeń i wręczania pisemnych upomnień osobom dopuszczającym się wykroczeń i uchybień w zakresie naruszania ogólnie obowiązujących przepisów o przestrzeganiu porządku publicznego i czystości;

 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach celem ustalenia ich tożsamości;

 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;

 4. nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone odrębnymi przepisami;

 5. dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu;

 6. wydawania poleceń osobom dopuszczającym się wykroczeń lub uchybień;

 7. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również od każdej osoby w nagłych przypadkach na zasadach określonych w ustawie o Policji.

§ 10. 1. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w ustawie wobec osób uniemożliwiających mu wykonywanie zadań określonych w ustawie.

2. Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane jeżeli odpowiadają potrzebom wynikającym z zaistniałej sytuacji i są niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się poleceniom.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby wobec której zostały podjęte i każdorazowo odnotowane w notatniku służbowym oraz w formie notatki służbowej.

§ 11. Przy wykonywaniu czynności funkcjonariusze Straży korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 12. 1. Zakres obowiązków strażnika reguluje ustawa oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

 1. Funkcjonariusze Straży w czasie czynności administracyjno - porządkowych są obowiązani do noszenia przepisowego munduru i legitymacji służbowej.

§ 13. Do podstawowych obowiązków strażnika należy:

  1. realizacja uchwał Rady Gminy Karnice w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karnice w tym przede wszystkim:

   1. kontrola utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy, estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji, zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,

   2. kontrola poprawności oznakowania ulic (w tym znaków drogowych) i posesji, stanu ich zabezpieczenia, oświetlenia oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,

   3. kontrola wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na administratorów i gospodarzy domów,

   4. oddziaływanie na służby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych,

   5. podejmowanie działań interwencyjnych na podstawie skarg i wniosków od mieszkańców Gminy,

   6. ustalenie osób prawnie odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy oraz dopuszczających się wykroczeń w tym zakresie,

   7. informowanie i sygnalizowanie właściwym organom o przypadkach nie przestrzegania innych przepisów sanitarno - porządkowych, o ochronie środowiska, mienia i zdrowia ludzkiego, a także przepisów przeciwpożarowych i innych dotyczących ochrony porządku publicznego na terenie Gminy,

   8. reagowanie na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z posiadaniem zwierząt domowych i gospodarczych;

  2. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;

  3. poszanowanie powagi, honoru i godności obywateli i własnej;

  4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych obywateli;

  5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;

  6. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

  7. udział w akcjach i szkoleniach;

  8. prowadzenie na bieżąco dokumentacji strażnika i sporządzanie notatek z podejmowanych czynności służbowych;

  9. uczestniczenie w odprawach przed rozpoczęciem pracy;

  10. przestrzeganie zasad noszenia umundurowania i dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny;

  11. przestrzeganie norm kulturalnego zachowania się w czasie pracy i poza nią;

  12. dbałość o powierzony sprzęt i wyposażenie;

  13. wykonywanie powierzonych zadań w wyznaczonym terminie;

  14. dbanie o dobre imię Straży.

§ 14. Strażnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń Komendanta i bezpośrednich przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.

§ 15. Funkcjonariusze Straży są pracownikami samorządowymi.

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI STRAŻNIKA

§ 16. Strażnik odpowiedzialny jest za:

 1. prawidłowo przeprowadzoną kontrolę w zakresie utrzymania porządku i czystości w Gminie jak i w wyznaczonym rejonie służbowym;

 2. przestrzeganie zasad egzekwowania od osób odpowiedzialnych za usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości wykonywania obowiązków oraz nakładanie na nie sankcji administracyjno - karnych;

 3. znajomość przepisów regulujących zasady utrzymania porządku i czystości w Gminie;

 4. dokładną znajomość terenu, w którym podejmuje działania;

 5. dokładną znajomość etyki i kultury w stosunku do interesantów;

 6. utrzymanie w pełnej sprawności sprzętu i wyposażenia:

  1. za utracone wyposażenie z winy funkcjonariusza odpowiada on finansowo i dyscyplinarnie,

  2. o fakcie zagubienia lub zniszczenia wyposażenia strażnik powiadamia natychmiast Komendanta i sporządza notatkę służbową ze szczegółowymi wyjaśnieniami.

§ 17. Umundurowany strażnik - poza godzinami pracy - ma obowiązek reagować na naruszenie porządku publicznego na tej samej zasadzie co w czasie służby, z obowiązkiem złożenia stosownego raportu przełożonemu w możliwie najkrótszym terminie.

§ 18. W razie nadużycia swoich uprawnień, a w szczególności środków przymusu bezpośredniego, strażnik podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności karnej.

ROZDZIAŁ V

NAGRODY I KARY

§ 19. Strażnik, który wykazuje inicjatywę w pracy, wzorowo i sumiennie wypełnia swoje obowiązki oraz szczególnie przyczynia się do wykonywania zadań stojących przed Strażą może być wyróżniony:

 1. pochwałą;

 2. nagrodą pieniężną;

 3. awansem;

 4. przedstawieniem do odznaczenia.

§ 20. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, ustawy o strażach gminnych i postanowień dotyczących obowiązków pracowniczych zawartych w Kodeksie pracy, strażnik może być ukarany:

 1. karą upomnienia;

 2. karą nagany;

 3. karą pieniężną.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA STRAŻY

§ 21. 1. Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Wójta, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

2. Komendant organizuje i kieruje pracą strażników oraz odpowiada za prawidłowe wykonywanie przez nich zadań.

3. Przełożonym Komendanta jest Wójt.

4. Komendant jest przełożonym strażników.

5. W czasie nieobecności lub vacatu na stanowisku Komendanta, przełożonym strażników jest Wójt Gminy Karnice.

§ 22. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Wójt, a w zakresie fachowym Komendant Główny Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

§ 23. 1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży.

2. W skład Komendy Straży wchodzą strażnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

§ 24. 1. W Straży przewidziane są następujące stanowiska:

  1. Komendant;

  2. Strażnicy.

 1. W Straży mogą być zatrudnione inne osoby nie będące strażnikami, których prawa i obowiązki reguluje ustawa o pracownikach samorządowych.

 2. Komendant przynajmniej raz na kwartał składa Radzie Gminy Karnice sprawozdanie z wykonania zadań Straży.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY FUNKCJONOWANIA STRAŻY

§ 25. Straż działa w oparciu o zasady praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej oraz racjonalnego gospodarowania mieniem i środkami publicznymi.

§ 26. Czynności Straży powinny zmierzać do:

 1. poprawy ładu i porządku publicznego w Gminie;

 2. prowadzenia działalności prewencyjnej poprzez patrolowanie ulic i osiedli w porach największego zagrożenia przestępczością pospolitą;

 3. szybkiej i sprawnej reakcji w sytuacjach szczególnego zagrożenia;

 4. interwencji w zakresie indywidualnych spraw i skarg mieszkańców;

 5. ochrony estetyki w miejscach publicznych oraz ochrony urządzeń użyteczności publicznej;

 6. utrzymania czystości i porządku w Gminie.

§ 27. Strażnicy i pozostali pracownicy Straży w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Straży działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 28. 1.Straż pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

2. W wykonywaniu swoich zadań i obowiązków Straż służy Gminie i Państwu.

§ 29. 1.Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady poszanowania mienia komunalnego.

2. Zakupy dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 30.1. Komendant i poszczególni strażnicy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich kompetencji i udzielonych przez Wójta upoważnień.

2. O podziale pracy między sobą i poszczególnych strażników decyduje Komendant.

3. Pracownicy Straży są zobowiązani do współdziałania z Policją, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnej konsultacji.

§ 31. Do zakresu działania Komendanta należy:

 1. kierowanie Strażą;

 2. reprezentowanie Straży na zewnątrz;

 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Komendy Straży;

 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Straży;

 5. okresowe zwoływanie narad z pracownikami Straży w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań;

 6. stała współpraca z Policją;

 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych dla Komendanta przez przepisy prawa, Regulamin, uchwały Rady oraz zarządzenia Wójta.

§ 32.1.Do zadań strażników należy realizowanie zadań Straży wynikających z przepisów prawa i Regulaminu.

2. Strażnicy wykonują swoje zadania z własnej inicjatywy lub na polecenie Komendanta, a także na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta.

3. Czynności związane z nakładaniem grzywien w postępowaniu mandatowym strażnicy wykonują na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Wójta.

ROZDZIAŁ VIII

UZBROJENIE, UMUNDUROWANIE, WYPOSAŻENIE, DYSTYNKCJE I ZNAKI IDENTYFIKACYJNE

§ 33.1. Zasady umundurowania strażników reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 713).

2. Wójt ustala normy i okresy używalności umundurowania strażników - zgodnie z rozporządzeniem określonym w ust. 1:

  1. norma umundurowania służbowego;

  2. norma umundurowania wyjściowego;

  3. norma umundurowania specjalnego.

§ 34. 1. Poszczególne rodzaje umundurowania nosi się w zależności od pory roku.

2. Rozróżnia się następujące okresy:

  1. letni, który obowiązuje od 1 maja do 30 września;

  2. zimowy, który obowiązuje od 1 listopada do 31 marca;

  3. przejściowy, który stanowią miesiące kwiecień i październik.

§ 35.1.Zasady wypłaty ekwiwalentu, reperacji i czyszczenia elementów umundurowania określają odrębne przepisy.

2. Komendant dokonuje okresowych przeglądów mundurowych strażników.

3. Funkcjonariusz zwolniony ze służby zobowiązany jest do zwrotu uzbrojenia i umundurowania.

4.W przypadku utraty umundurowania lub wyposażenia, funkcjonariusz ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Komendantowi, podając okoliczności utraty.

5. Komendant, w przypadku, o którym mowa w ust. 4 zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 36. Ustala się następujące wyposażenie techniczne Straży:

 1. oznakowany pojazd inspekcyjny;

 2. aparaty fotograficzne;

 3. zestawy komputerowe;

 4. lornetki;

 5. sprzęt biurowy;

 6. materiały biurowe;

 7. środki łączności;

 8. kajdanki;

 9. pałki służbowe;

 10. ręczne miotacze gazu.

 11. radarowe mierniki prędkości.

ROZDZIAŁ IX

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI

§ 37. W Straży prowadzona jest dokumentacja w formie:

1) książki służby;

2) książki korespondencji;

3) rejestru zgłoszeń;

4) rejestru spraw o wykroczenia;

5) rejestru wezwań;

6) rejestru potwierdzenia ukarania mandatem

7) rejestru ewidencji wyposażenia strażników;

8) rejestru rzeczy znalezionych;

9) zeszytu ewidencji wydanych dokumentów służbowych.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych.

§ 39. Zmiana Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego przyjęcia, po uzgodnieniu jego treści z Radą Gminy Karnice.

§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym województwa Zachodniopomorskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 30-01-2008 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2008 13:54