Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice


UCHWAŁA Nr XXV/116/97

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 11 czerwca 1997 roku

w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr 132 poz. 622/ Rada Gminy w Karnicach uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy w Karnicach stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Utrzymanie czystości i porządku stanowi obowiązek:

 1. właścicieli i zarządców nieruchomości,

 2. użytkowników lokali, nieruchomości oraz obiektów przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych, jak też obiektów przeznaczonych na cele użyteczności publicznej,

 3. kierowników i inwestorów budów - w stosunku do nieruchomości będących terenami budowy,

 4. jednostek organizacyjnych użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,

 5. zarządy dróg e stosunku do dróg publicznych,

 6. zarządy lasów w stosunku do nieruchomości leśnych,

 7. jednostek samorządowych w odniesieniu do pozostałych terenów.

§ 3.

Podmioty wymienione w § 2 w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały stworzą na własnej nieruchomości odpowiednie warunki do realizacji szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice w szczególności:

 1. wybudowanie odstojników na nieczystości płynne oraz na gromadzenie obornika,

 2. wyposażenie nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych,

 3. doprowadzenie tymczasowych obiektów budowlanych położonych przy budynkach wielorodzinnych do stanu spełniających warunki estetyczne, sanitarne i przeciwpożarowe.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Karnicach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 3 uchwały i podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń.

Załącznik do uchwały

Rady Gminy Karnice

Nr XXV/116/97

z dnia 11 czerwca 1997 r.

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Utrzymanie czystości i porządku polega na usuwaniu z terenów nieruchomości odpadów i innych zanieczyszczeń powstających w związku z bytowaniem człowieka i jego działalności oraz na oczyszczaniu ze śmieci, odpadów, śniegu, lodu i błota z chodników ulic, dróg i placów publicznych.

 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów weterynaryjnych.

 3. Odpady poprodukcyjne należy składować w miejscach wskazanych przez Terenową Stację w uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Rejonowego w Szczecinie.

R O Z D Z I A Ł I

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

 1. Gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w urządzeniach na ten cel przeznaczonych,

 2. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w określonych terminach,

 3. Oczyszczanie za śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych w obrębie nieruchomości,

 4. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,

 5. Wykaszanie traw i chwastów na terenie nieruchomości. Na obszarze zabudowanym do granicy chodnika a w przypadku braku chodnika na odległość 2,0 metrów od granicy nieruchomości. Czynności o których mowa wyżej należy wykonać 2 razy w roku w miesiącach czerwiec i wrzesień,

 6. Usuwać z terenów nieruchomości zbędne przedmioty / złom, sprzęt gospodarstwa domowego/ dokonać rozbiórki nie nadających się do remontu obiektów budowlanych szpecących otoczenie lub wprowadzających nieład,

 7. Odpady stałe komunalne należy wywozić na gminne wysypisko śmieci, płynne do oczyszczalni ścieków a złom do punktu skupu,

R O Z D Z I A Ł II

Rodzaje urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych oraz terminy ich opróżniania /wywozu/.

 1. Do gromadzenia odpadów stałych należy stosować pojemniki znormalizowane według wzorów powszechnie stosowanych w przedsiębiorstwach oczyszczania.

Nieczystości płynne należy gromadzić w szczelnych odstojnikach /szambach/ lub doprowadzić do kanalizacji sanitarnej.

 1. Pojemniki należy ustawić na terenie nieruchomości lub obok niżej, aby nie utrudniały w ruchu pieszych, pojazdów itp. ponadto powinny być:

a/ tak usytuowane, aby umożliwiało ich opróżnianie,

b/ osłonięte, zapewniające estetyczny wygląd otoczenia,

c/ w dobrym stanie higieniczno - sanitarnym oraz utrzymanie czystości miejsca gromadzenia odpadów,

 1. Na drogach, placach i innych miejscach publicznych należy stosować pojemniki o najmniejszej pojemności i ustawić je w miejscach o natężonym ruchu pieszym,

 2. Usuwanie /opróżnianie/ odpadów komunalnych z urządzeń należy dokonywać z taką częstotliwością, aby nie doprowadzić do ich przepełnienia i fermentacji,

 3. Właściciel, zarządca, użytkownik powinien posiadać:

a/ zawartą umowę z podmiotem usuwającym odpady i dowody płacenia za usługę z podmiotem, który posiada zezwolenie Wójta Gminy,

b/ dowody płacenia za składowanie odpadów na składowisku odpadów stałych.

R O Z D Z I A Ł III

Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami w zabudowie zagrodowej lub innymi budynkami.

 1. Gromadzenie odpadów komunalnych w urządzeniach do tego przeznaczonych jak w rozdz. 2 pkt. 1, 2.

 2. Gromadzenie odpadów innych niż komunalne służące do wykorzystania gospodarczego /obornik, odpady biologiczne itp./ w miejscach do tego wydzielonych w trwałych odstojnikach. W postaci pryzm okresowych w odległości od budynków mieszkalnych lub użytkowych powyżej 50 m.

 3. W budynkach gospodarczych usytuowanych w obrębie budownictwa wielorodzinnego obornik należy składować w trwałych odstojnikach do tego przeznaczonych. Jednak nie w mniejszej odległości niż 10 metrów od budynków mieszkalnych.

 4. Gromadzenie nieczystości płynnych, tam gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej w zbiornikach do tego przeznaczonych /szamba/. Wywóz ich należy dokonać według potrzeb, nie doprowadzając do ich przepełnienia i zbywać do oczyszczalni ścieków.

 5. Przepisy rozdziału II pkt. 4, 5 stosuje się odpowiednio.

R O Z D Z I A Ł IV

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe poza miejscem własnej nieruchomości.

 1. Utrzymanie zwierząt i drobiu na terenie własnej nieruchomości.

 2. Wyprowadzanie psów na uwięzi przez osoby powyżej 10 lat natomiast psy groźne atakujące ludzi w kagańcu.

 3. Usuwanie nieczystości pozostawionych przez psy.

R O Z D Z I A Ł V

Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.

 1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich w zabudowaniach trwałych /murowanych/ przeznaczonych na ten cel położonych od lokali mieszkalnych, użytkowych lub budynków mieszkalnych powyżej 50 metrów.

 2. Przepisu rozdziału III pkt. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio.

 3. Usuwanie odpadów do wykorzystania gospodarczego /obornika, odpady biologiczne/ nie rzadziej niż raz na tydzień.

R O Z D Z I A Ł VI

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

 1. Deratyzacji podlegają budynki gospodarcze, a przede wszystkim:

a/ budynki w których prowadzona jest hodowla zwierząt,

b/ magazyny, lokale użytkowe w których przechowywane są produkty spożywcze,

c/ inne obiekty według zaleceń Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.

 1. Deratyzację obiektów wymienionych w pkt. a, b Przeprowadza się dwa razy w roku w okresach wiosna i jesień na koszt właściciela, zarządcy, użytkownika nieruchomości.

 2. Za wykonanie deratyzacji odpowiada właściciel, zarządca, użytkownik nieruchomości.

R O Z D Z I A Ł VII

 1. Osoba wyznaczona przez Zarząd Gminy przeprowadza kontrolę osób ze sposobu wykonywania przez nich obowiązków określonych w zasadach.

 2. Wójt Gminy występuje z wnioskiem o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń w stosunku do osób odpowiedzialnych za stan czystości i porządku na terenie gminy nie wykonując obowiązków zawartych w niniejszych zasadach.

 3. W sprawach nie uregulowanych w zasadach stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr 132 poz. 622/.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 23-09-2005 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2005 08:52