Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie uzyskania zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych


OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622) oraz ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) określono wymagania, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:

 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub

 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników .

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu

odbierania nieczystości stałych powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę, oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności.

 3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem.

 4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, dotyczących gospodarki danym rodzajem odpadów.

 5. Informacje dotyczące zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.

 6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 7. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien określić:

 1. sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;

 2. opis selektywnego odbioru odpadów.

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości jest obowiązany do odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, takich jak:

 • odpady wielkogabarytowe,

 • odpady niebezpieczne,

 • odpady elektroniczne,

 • odpady opakowaniowe,

 • odpady z remontów,

 • inne odpady komunalne,

  • odpady biodegradowalne.

  • Przedsiębiorca jest obowiązany do odbioru w.w. odpadów w stanie posegregowanym.

  • Osoba ubiegająca się o zezwolenie, powinna złożyć opis (program) selektywnego odbioru w.w. odpadów od właścicieli nieruchomości:

   • sposób gromadzenia i częstotliwości odbioru,

   • sposób odbioru,

   • sposób zagospodarowania (odzysk, utylizacja, recykling),

    • wskazanie miejsca (utylizacji, odzysku, recyklingu, składowania) przeznaczenia. Miejsce, o którym mowa powinno znajdować się na obszarze tego województwa, na którym odpady zostały wytworzone. W przypadku Gminy Karnice jest to województwo zachodnipomorskie.

   Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów:

   1. do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

   2. do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

   3. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

   w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

   Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Karnice wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykazy zawierają: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

   Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622) do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Karnice informacji dotyczących:

   1. Masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy

   2. Sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych

   3. Masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.

   4. Masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

   Baza sprzętowa przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie powinna odpowiadać zakresowi zadań, jakie przedsiębiorca ten chce na siebie nałożyć, w sposób umożliwiający prawidłową i ciągłą ich realizację.

   Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu

   odbierania nieczystości płynnych powinien zawierać:

   1. Imię i nazwisko lub nazwę, oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).

   2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności.

   3. Określenie środków technicznych, jakimi. dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem.

   4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem.

   5. Informacje dotyczące zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.

   6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

   Prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 0transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Karnice wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykazy zawierają: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

   Baza sprzętowa przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie powinna odpowiadać zakresowi zadań, jakie przedsiębiorca ten chce na siebie nałożyć, w sposób umożliwiający prawidłową i ciągłą ich realizację.

   Wójt Gminy Karnice

   Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 25-04-2006 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2006 12:51