Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zmiana w statucie - Uchwała Nr XI/74/2003 Rady Gminy w Karnicach z dnia 27 września 2003 roku


Uchwała Nr XI/74/2003

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 27 września 2003 roku

 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Karnice

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W Statucie Gminy Karnice stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/47/2003 Rady Gminy w Karnicach z dnia 31 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Karnice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1017) wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 65. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ § 65. ust. 1 Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania. Powołania dokonuje Rada na wniosek Wójta.”

 

  1. W dziale III ORGANY GMINY, dodaje się rozdział I Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta w brzmieniu następującym:

 

"I. ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY,KOMISJII WÓJTA

 

§ 65. a Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 65. b Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 65. c 1. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji, Wójta oraz Urzędu udostępnia się w Sekretariacie Urzędu Gminy, w każdy czwartek, w godzinach od 13?? do 15??.

2. Wniosek o udostępnienie dokumentów wymienionych w ust. 1 zgłasza się do wtorku do godziny 10?? w sekretariacie Urzędu Gminy.

§ 65. d 1. Udostępnienie dokumentów wymienionych w § 65 c ust. 1 obejmuje prawo do:

  1. bezpłatnego uzyskania informacji zapewniających aktualną wiedzę o stanie samorządu gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz ich majątku:

  2. wglądu do dokumentów oraz sporządzania z nich notatek, odpisów i wyciągów;

  3. otrzymania kserokopii dokumentów za odpłatnością, wysokość której zostanie ustalona przez Wójta.

2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ 65. e Uprawnienia określone w § 65a do § 65d nie znajdują zastosowania:

  1. w przypadku wyłączenia jawności na podstawie ustaw,

  2. w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

  3. gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice."

 

3) w dziale IV JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY w § 66. dodaje się ust. 3. w brzmieniu: „ 3. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się na zebraniu wiejskim”.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-10-2008 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 31-01-2014 09:53