Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zmiana w Statucie - Uchwała Nr III/29/2006 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2006 roku


Uchwała Nr III/29/2006

Rady Gminy Karnice

z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Karnice

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz. 128)

 

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Statucie Gminy Karnice stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/47/2003 Rady Gminy w Karnicach z dnia 31 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Karnice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1017) wprowadza się następujące zmiany:

 

1.§ 17.1. otrzymuje brzmienie:

 

§ 17. 1. Stałymi Komisjami Rady są:

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa- działa w szczególności w zakresie:

a/ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami.

b/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

c/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i

cieplną oraz gaz.

d/ lokalnego transportu zbiorowego.

e/ gminnego budownictwa mieszkaniowego.

f/ targowisk i hal targowych.

g/ cmentarzy gminnych.

h/ promocji gminy.

i/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

j/ ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej

k/ zieleni gminnej i zadrzewień

l/ ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania

gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

ł/ opiniowania projektu budżetu oraz zmian w budżecie w ciągu roku

m/ opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu

 

2. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych - działa w szczególności w zakresie:

a/ edukacji publicznej

b/ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury.

c/ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

d/ wspierania i upowszechniania idei samorządowej.

e/ ochrony zdrowia.

f/ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

g/ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

h/ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów

administracyjnych.

i/ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,

medycznej i prawnej.

j/ współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Komisja Rewizyjna

 

2. § 15. otrzymuje brzmienie:

 

„§ 15. 1. Radnemu przysługuje miesięczna dieta w wysokości ustalonej odrębną uchwałą

Rady

2.Wysokość diety Radnego uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie.”

 

3. § 42. ust.1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 42. 1. Otwarcie sesji następuje w momencie wypowiedzenia przez przewodniczącego obrad formuły „Otwieram (podaje numer) Sesję Rady Gminy Karnice”.”

 

4. § 56. otrzymuje brzmienie:

 

„§ 56. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę:

„Zamykam Sesję Rady Gminy Karnice (podaje numer)”.”

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-10-2008 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 31-01-2014 09:54