Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 24 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Karnicach


Zarządzenie Nr 24/2009

Wójta Gminy Karnice

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Karnicach

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)

zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzenie reguluje szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym

w Urzędzie Gminy w Karnicach.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. Nr 223, poz. 1458),

2) Urzędzie - oznacza to Urząd Gminy Karnicach,

3) Kierowniku Urzędu - oznacza to Wójta Gminy

4) Pracowniku - oznacza to osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy, która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej,

5) Komórce organizacyjnej - rozumie się przez to odpowiednio: Wydziały Urzędu Gminy jak również samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Karnicach,

6) Kierowniku komórki organizacyjnej - rozumie się przez to odpowiednio: Kierownika Wydziału jak również pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy.

§ 3.1. Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku

urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest zobowiązany odbyć służbę

przygotowawczą zakończoną egzaminem.

2. Na pisemny wniosek Kierownika komórki organizacyjnej, Kierownik Urzędu może

zwolnić z odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności

umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 nie zwalnia pracownika z obowiązku zdania

egzaminu.

4. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do

należytego wykonywania obowiązków służbowych.

5. Wszyscy pracownicy Urzędu, w szczególności Kierownicy komórek organizacyjnych, są

zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów.

§ 4.1. Do odbycia służby przygotowawczej kieruje pracownika Kierownik Urzędu w drodze

polecenia wydanego na podstawie pisemnego wniosku Kierownika komórki organizacyjnej.

2. Służba przygotowawcza trwa do 12 tygodni i jest odbywana bez przerwy. Rozpoczyna

się nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od zatrudnienia i nie później niż przed upływem

2 miesiąca od zatrudnienia.

3. Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy

i kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na

zajmowanym stanowisku urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w Urzędzie.

4. O terminie skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej oraz okresie

trwania tej służby decyduje Kierownik Urzędu w porozumieniu z kierownikiem właściwej

komórki organizacyjnej.

5. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności usprawiedliwionej

pracownika w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby

przygotowawczej.

§ 5. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik jest zobowiązany, w

szczególności do:

1) zaznajomienia się ze strukturą organizacyjną Urzędu, rodzajem spraw załatwianych

w poszczególnych komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy, sposobem obiegu

i rejestracji dokumentów,

2) zaznajomienia się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji niejawnych,

ochrony danych osobowych,

3) zaznajomienie się z zasadami gospodarki finansowej, w tym angażowania środków

finansowych i opisywania dokumentów finansowych,

4) zapoznanie się z zasadami profesjonalnej i kulturalnej obsługi klientów,

5) zaznajomienia się z przepisami regulującymi ustrój samorządu gminnego, zasadami

gospodarki finansowej oraz przepisami wewnętrznymi Urzędu, w tym w szczególności:

a) ustawą o samorządzie gminnym,

b) ustawą o pracownikach samorządowych,

c) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o finansach publicznych,

d) podstawowymi zagadnieniami z prawa zamówień publicznych,

e) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie danych osobowych,

f) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie informacji niejawnych,

g) instrukcją kancelaryjną dla organów gminy,

h) Statutem Gminy Karnice, Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Pracy Urzędu Gminy w Karnicach

6) szczegółowego zaznajomienia się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych

na swoim stanowisku pracy pracownika,

7) szczegółowego poznania rodzaju spraw załatwianych i procedur na swoim stanowisku

pracy i w komórce organizacyjnej, w której znajduje się jego stanowisko pracy oraz sposobu

prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji,

8) nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji

administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz

prowadzenia korespondencji urzędowej.

§ 6.1. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy w komórce organizacyjnej, w której jest zatrudniony jak również w innych komórkach organizacyjnych Urzędu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

2. Praca na stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której pracownik jest

zatrudniony w okresie służby przygotowawczej, polega przede wszystkim na praktycznym

zaznajamianiu się z obowiązkami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych

w danej komórce organizacyjnej i prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji.

3. Podczas praktyk w innych komórkach organizacyjnych pracownik zaznajamia się

z podstawowymi czynnościami tych komórek, w szczególności pod kątem współpracy

z komórką organizacyjną pracownika.

4. Kierownik komórki organizacyjnej pracownika ustala plan służby przygotowawczej.

5. W planie służby przygotowawczej wskazuje się komórki organizacyjne, w których

pracownik ma odbywać praktyki.

6. Plan służby przygotowawczej określa:

a) okres odbywania służby,

b) szczegółowy plan i rozkład godzinowy odbywania praktyk w innych komórkach

organizacyjnych Urzędu,

c) wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,

d) zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik zobowiązany jest nabyć podczas

służby przygotowawczej,

e) wykaz zagadnień egzaminacyjnych,

f) termin egzaminu, który powinien przypadać 7 dni od zakończenia służby przygotowawczej.

7. Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywał praktykę w trakcie służby

przygotowawczej, sporządza pisemną informację o przebiegu tej praktyki, powierzonych

pracownikowi czynnościach, sposobie wywiązania się pracownika z przydzielonych zadań

i predyspozycjach pracownika do wykonywania tych zadań.

8. Ponowne przedłużenie okresu służby przygotowawczej jest dopuszczalne wyłącznie, gdy z

przyczyn losowych pracownik nie mógł odbyć całości lub części służby przygotowawczej.

9. Ustalony termin egzaminu ulega odpowiedniemu przesunięciu w przypadku przedłużenia

okresu służby przygotowawczej.

§ 7. 1. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, a w razie

przedłużenia okresu służby przygotowawczej w terminie wyznaczonym przez Kierownika

Urzędu.

2. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna w składzie: Kierownik Urzędu - jako

przewodniczący, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, kierownik właściwej komórki organizacyjnej.

3. Jeżeli w składzie Komisji Egzaminacyjnej jest osoba, która jest małżonkiem lub krewnym

albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, pracownika, który ma odbyć służbę

przygotowawczą, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że

może to budzić wątpliwości, co do jej bezstronności Kierownik Urzędu dokonuje

odpowiedniej zmiany w składzie Komisji Egzaminacyjnej.

§ 8. 1. Komisja Egzaminacyjna ocenia odpowiedzi pracownika w skali od 0 do 5 punktów.

Maksymalnie pracownik może uzyskać 20 punktów.

2. Egzamin uważa się za zaliczony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez

pracownika minimum 12 punktów (suma punktów wszystkich członków Komisji).

§ 9. 1. Obrady Komisji są niejawne.

2. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Protokół zawiera:

imię i nazwisko pracownika, nazwę stanowiska pracy, datę odbycia egzaminu, skład Komisji

Egzaminacyjnej, wyniki egzaminu. Do protokołu załącza się plan służby przygotowawczej,

pisemne informacje, o których mowa w § 6 . Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji

Egzaminacyjnej.

3. Komisja Egzaminacyjna informuje pracownika o wyniku egzaminu niezwłocznie po

ustaleniu wyniku.

4. Pracownikowi, który zaliczył egzamin pozytywnie wystawia się w 2 egzemplarzach

zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu z wynikiem

pozytywnym. Zaświadczenie o ukończeniu służby stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego

zarządzenia. Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się pracownikowi, a drugi włącza się do

dokumentacji przebiegu służby przygotowawczej.

5. Pracownik, który nie zaliczył egzaminu z wynikiem pozytywnym ma możliwość

wystąpienia do Komisji, w terminie do 3 dni od dnia uzyskania informacji o wyniku

egzaminu, z wnioskiem o umożliwienie ponownego przystąpienia do egzaminu.

Komisja w drodze głosowania:

1) wyraża zgodę na kolejne przystąpienie do egzaminu, ustalając jego termin i powiadamiając

o tym fakcie pracownika,

2) nie wyraża zgody na ponowne przystąpienie do egzaminu. O tym fakcie powiadamia

również pracownika. Decyzja Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczna.

6. Uzyskanie z egzaminu wyniku pozytywnego jest warunkiem do kontynuowania

obowiązującej umowy, zawarcia kolejnej umowy o pracę.

7. Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje się

na stanowisku ds. kadr.

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 11.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO

Niniejszym zaświadcza się, że

Pani/Pan

..............................................................................................................

odbył/a służbę przygotowawczą w terminie

..............................................................................................................

i złożył/a w dniu ............................................................

z wynikiem pozytywnym

egzamin, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Gminy w Karnicach

Członkowie Komisji:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jakubcewicz 03-11-2009 16:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jakubcewicz 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2009 16:00