Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLIII/350/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 31 marca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.


Uchwała Nr XLIII/350/2010

Rady Gminy Karnice

z dnia 31 marca 2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Dz.U. Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz 146)oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Karnice u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na zadanie pn. „ Przebudowa chodnika w m. Konarzewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 ”

w wysokości 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) . § 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia dotyczącego udzielenia dotacji

celowej .

§ 3. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Udzielanie pomocy rzeczowej innej jednostce samorządu terytorialnego wynika z niżej wymienionych przepisów :

Art. 10 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157. poz. 1240)
1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa.
2. Podstawą przekazanie środków na realizację pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa.

Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157. poz. 1240)
Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na konieczność budowy chodników przy drogach wojewódzkich w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców, gmina będzie ponosiła wydatki na budowę chodników, natomiast efekt tych wydatków będzie przekazywany do Powiatu jako pomoc rzeczowa, w związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie do podjęcia w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Skarżyskiego.

W celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców gmina będzie współdziałała przy realizacji

budowy chodnika w miejscowości Konarzewo . Miejscowość ta położona jest przy trasie do

nadmorskich miejscowości .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 09-04-2010 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2010 15:27