Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Gminy

Uchwała Nr XII/113/2019
Rady Gminy Karnice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie Statutu Gminy Karnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

 

S T A T U T   G M I N Y   K A R N I C E
 

Dział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Karnice.

2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Karnice.

3. Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Karnice.

4. Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Karnice.

5. Radnym - należy przez to rozumieć radnego Rady Gminy Karnice.

6. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Karnice.

7. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Karnice.

8. Organach gminy- należy przez to rozumieć Radę i Wójta.

9. Podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - należy przez to rozumieć wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

 

§ 2. 1. Gmina jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego.

2. Mieszkańcy Gminy tworzą wspólnotę samorządową, która realizuje swoje cele poprzez wybrane przez siebie organy gminy.

3. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Karnice.

4. Gmina położona jest w Województwie Zachodniopomorskim, Powiecie Gryfickim i obejmuje obszar 133,14 km². Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

5. Gmina posługuje się herbem i flagą, których wzór określony jest uchwałą Rady.

 

§ 3. 1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Cel ten Gmina realizuje poprzez swoje organy wykonując zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy obowiązujących ustaw bądź przejęte na podstawie porozumień z organami tej administracji. 

2. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi.

3. Gmina może przystępować do związków gmin i stowarzyszeń w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach.

4. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze - sołectwa. Wykaz sołectw z wyznaczeniem ich granic zawiera załącznik nr 2 do statutu.

 

§ 4. 1. W sprawach ważnych dla Gminy mieszkańcy mogą wyrazić swoją wolę w referendum. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego określa odrębna ustawa.

2. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy mogą

być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy określa uchwała Rady.

 

Dział II.
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY RADY

 

Rozdział 1.
RADA GMINY

 

§ 5. 1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

 

§ 6. 1 Rada obraduje na sesjach zwykłych, nadzwyczajnych i uroczystych, na których rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jej kompetencji.  

2. W formie uchwał Rada może podejmować również:

a) deklaracje, zawierające stanowiska lub zobowiązania Rady,

b) apele, zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy lub zadania.

 

§ 7. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

2. W przypadku rezygnacji, odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na sesji nie później niż w ciągu miesiąca dokona wyboru na wakujące stanowisko.

 

§ 8. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, a w szczególności:

a) zwołuje sesje Rady,

b) ustala porządek obrad sesji,

c) ustala czas i miejsce obrad,

d) zapewnia dostarczenie radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad,

e) przewodniczy obradom,

f) czuwa nad porządkiem obrad sesji,

g) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

h) podpisuje uchwały Rady,

i) kieruje sprawy do komisji w celu ich zaopiniowania.

 

§ 9. 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego. W przypadku braku wskazania określonego w zdaniu poprzednim obowiązki Przewodniczącego przejmuje Wiceprzewodniczący starszy wiekiem.

2. Przewodniczącemu Rady przysługuje miesięczna dieta w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego dłuższej niż 14 dni dieta przysługuje wiceprzewodniczącemu, który na ten czas przyjął obowiązki Przewodniczącego. Przewodniczący proporcjonalnie traci prawo do diety.

 

§ 10. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym do 31 grudnia roku poprzedzającego.

 

§ 11. Obsługę Rady, Przewodniczącego Rady i radnych zapewnia pracownik Urzędu zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady.

 

Rozdział 2.
RADNI

 

§ 12. Radny jest przedstawicielem wyborców, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

 

§ 13. 1. Radny utrzymuje z wyborcami stałą więź w ustalonym przez siebie trybie, zwłaszcza poprzez:

a) przyjmowanie zgłaszanych postulatów, które przedstawia organom Gminy do rozpatrzenia,

b) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,

c) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,

d) informowanie wyborców o swojej działalności w Radzie,

e) współpracę z radą sołecką na swoim terenie;

2. Radny obowiązany jest czynnie uczestniczyć w sesjach Rady, pracach komisji i organów samorządowych do których został wybrany.

3. Swoją obecność na sesjach lub posiedzeniach komisji, radny potwierdza podpisem na liście obecności.

 

§ 14. 1. Radnemu przysługuje dieta w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady.

2. Wysokość diety Radnego uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie.

 

Rozdział 3.
SESJA RADY

 

§ 15. 1. Radnych powiadamia się o terminie, miejscu i porządku obrad sesji za pomocą służbowej poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposób najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad.

2. Zawiadomienie o sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się najpóźniej na 14 dni przed terminem obrad sesji.

3. Do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad, projekty uchwał oraz w miarę potrzeby inne materiały.

4. Zawiadomienie o pierwszej sesji radni otrzymują wraz ze Statutem Gminy.

5. Terminu określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku zwołania sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

6. W razie niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 i 2 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad lub jeśli takiego nie zgłoszono przed przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.

7. Zawiadomienia o miejscu terminie i porządku obrad podaje się do publicznej wiadomości nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem sesji poprzez opublikowanie na stronie internetowej gminy i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

8. Przed każdą sesją Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.

9. W obradach sesji mogą uczestniczyć wyznaczeni przez Wójta pracownicy Urzędu, którzy mogą referować sprawy i udzielać wyjaśnień.

 

§ 16. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone miejsca.

 

§ 17. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu.

2. Przewodniczący obrad nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych podczas sesji spadnie poniżej połowy ustawowego składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 18. 1. Sesja Rady powinna odbywać się na jednym posiedzeniu z zastrzeżeniem ust 2.

2. Na wniosek Przewodniczącego lub radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 można postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

 

§ 19. 1. Sesję otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka przewodniczący obrad.

2. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i porządkiem obrad, jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.

 

§ 20. 1. Otwarcie sesji następuje w momencie wypowiedzenia przez przewodniczącego obrad formuły „Otwieram (podaje numer) Sesję Rady Gminy Karnice”.

2. Po otwarciu obrad przewodniczący stwierdza prawomocność obrad sesji na podstawie listy obecności. W przypadku stwierdzenia braku quorum lub istotnych nieprawidłowości przy zwoływaniu sesji przewodniczący obrad wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji.

 

§ 21. 1. Po stwierdzeniu prawomocności sesji przewodniczący stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. Z wnioskami mogą wystąpić radni, komisje lub Wójt.

2. Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w ust. 1.

3. Porządek obrad sesji powinien zawierać w szczególności:

a) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

b) informację z pracy Wójta Gminy,

c) interpelacje i zapytania radnych,

d) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowisk,

e) komunikaty i ogłoszenia.

 

§ 22. 1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością, Wójtowi Gminy lub osobom przez niego upoważnionym do złożenia wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad.

4. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego w sprawach:

a) stwierdzenia quorum,

b) ograniczenia czasu wystąpień,

c) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,

d) zakończenia dyskusji i podjęcie uchwały,

e) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

f) przeliczenia głosów,

g) przestrzegania regulaminu obrad,

h) reasumpcji głosowania tj. natychmiastowego powtórzenia głosowania przed rozpoczęciem debaty nad kolejnym projektem uchwały lub punktem porządku obrad albo przerwą w obradach.

i) sprecyzowania wniosku,

j) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,

k) odesłania projektu do komisji,

l) zmiany porządku obrad,

ł) zarządzenia przerwy,

5. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

6. Rada może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku obrad.

7. Mówca może zabrać głos z własnej inicjatywy nie więcej niż dwa razy w tej samej sprawie, chyba, że Rada wyrazi zgodę na kolejne wystąpienie.

8. Mówca po odebraniu mu głosu lub zamknięciu dyskusji może złożyć treść swego wystąpienia na piśmie do protokołu.

9. W punkcie obrad komunikaty i ogłoszenia Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności. Warunkiem udzielenia głosu jest zgłoszenie przed otwarciem sesji zamiaru zabrania głosu oraz tematu wystąpienia.

 

§ 23. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz osób zaproszonych do uczestniczenia w sesji.

2. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie wydłuża swoje wystąpienie, przewodniczący obrad zwraca mu uwagę, przywołując „do rzeczy”. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi przewodniczący obrad odbiera głos mówcy. Mówca, któremu odebrano głos, ma prawo odwołania się do Rady, która rozstrzyga tę sprawę w sposób przewidziany dla wniosków formalnych.

3. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad, bądź powagę sesji, przewodniczący przywołuje mówcę do porządku, lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole obrad.

4. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 24. 1. W czasie rozpatrywania projektu uchwały przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności:

a) przedstawicielowi projektodawcy uchwały, który przedstawia projekt uchwały,

b) przedstawicielom komisji które opiniowały projekt uchwały na ich wniosek,

c) przedstawicielom klubów radnych,

d) Wójtowi Gminy jeżeli nie on był projektodawcą uchwały, następnie otwiera dyskusję nad projektem.

2. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący, może udzielić głosu osobom spośród publiczności. Warunkiem udzielenia głosu jest zgłoszenie przed otwarciem sesji zamiaru zabrania głosu.

3. Projekt uchwały odesłany przez Radę do Komisji, przewodniczący Rady umieszcza w porządku obrad na najbliższą sesję.

4. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący obrad udziela głosu projektodawcy w celu wniesienia ewentualnych autopoprawek.

5. Autopoprawek przyjętych przez projektodawcę nie głosuje się.

6. Po przegłosowaniu poprawek przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie całość projektu uchwały z przyjętymi poprawkami.

7. Jeżeli do projektu uchwały nie wniesiono poprawek, projekt uchwały przed głosowaniem nie wymaga ponownego odczytywania.

 

§ 25. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, których treść odnotowuje się w protokole sesji.

 

§ 26. 1. Podjętą uchwałę opatruje się numerem ,który zawiera numer kolejnej sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia (czterocyfrowy), datę podjęcia wraz tytułem uchwały. Numerację uchwał rozpoczyna się z początkiem każdej kadencji rady.

2. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane są wraz z protokołem z sesji w biurze obsługi Rady.

3. Odpisy uchwał przekazywane są właściwym jednostkom organizacyjnym do realizacji i wiadomości w zależności od ich treści.

4. Dalsze czynności odnośnie uchwał wykonuje się zgodnie z art.90 ustawy o samorządzie gminnym.

5. Uchylenie lub zmiana uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

6. Uchwały podpisuje prowadzący sesję - Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

 

§ 27. 1. Głosowanie może być jawne lub tajne.

2. Głosowanie jawne przeprowadza i wyniki ogłasza przewodniczący obrad.

3. Głosowanie na sesji odbywa się za pomocą urządzeń elektronicznych umożliwiających imienną rejestrację oddanych głosów.

4. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania nie jest możliwe z przyczyn technicznych, w sposób opisany w ust. 1, przeprowadza się głosowanie jawne imienne, które odbywa się w taki sposób, że Radni po wyczytaniu z listy przez Przewodniczącego wstają i wypowiadają się „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania

 

§ 28. 1. Głosowanie tajne przeprowadza się, gdy ustawa tak stanowi.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady. Kart powinno być tyle, ilu jest radnych biorących udział w głosowaniu. Rada każdorazowo ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym z siebie przewodniczącym.

3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 

§ 29. 1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego brzmienie było jednoznaczne i wniosek nie budził wątpliwości, co do jego intencji.

2. Przy głosowaniu wniosków w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania pozostałych wniosków. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady.

3. Przy głosowaniu kilku wariantów uchwał lub wniosków Rada odrzuca w kolejnych głosowaniach propozycje które uzyskały najmniej głosów. Pozostaje propozycja, która uzyskała najwięcej głosów w ostatnim głosowaniu, przeprowadzonym pomiędzy dwoma wariantami. Przed głosowaniu nad kandydatami, jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej bezwzględnej większości głosów lub zwykłej większości (w zależności jak ustawa stanowi), wówczas zarządza się drugą turę głosowania do której przechodzi dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Powtórzenie się wyników w drugim głosowaniu oznacza, że uchwała nie została podjęta.

 

4. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

 

§ 30. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tej uchwały, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego paragrafu uchwały kilku poprawek, stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5. Przewodniczący Rady zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

6. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 5 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały, albo z obowiązującymi przepisami. Odroczenie może nastąpić najpóźniej do następnej sesji Rady.

 

§ 31. 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Rady, chyba że ustawy stanowią inaczej.

2. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjmowany jest wniosek, który uzyskał więcej głosów „za” niż „przeciw”.

3. W przypadku głosowania nad wyborem osób do organów kolegialnych, przechodzą kandydatury, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie uwzględnia się.

4. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjmowany jest wniosek, za którym głosowało więcej niż połowa radnych obecnych w trakcie głosowania.

5. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przyjmowany jest wniosek, za którym głosowało, co najmniej 8 radnych.

 

§ 32. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam (kolejny numer) Sesję Rady Gminy Karnice”

 

§ 33. 1. Projekt protokołu z sesji sporządza się w terminie 7 dni od zamknięcia sesji.

2. Przebieg sesji nagrywa się na nośniku elektronicznym.

3. Obrady Rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

 

§ 34. 1. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

b) stwierdzenie prawomocności obrad,

c) odnotowanie przyjęcia protokołu,

d) porządek obrad,

e) przebieg obrad, w tym główne tezy wystąpień, zgłoszone wnioski i wyniki głosowań z wyszczególnieniem głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”,

f) podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.

§ 35. 1. Nie później niż do najbliższej sesji, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania przebiegu sesji.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 36. 1. Załącznikami do protokółu są w szczególności:

a) lista obecności radnych i zaproszonych gości,

b) porządek obrad,

c) teksty podjętych uchwał,

d) stanowiska komisji i klubów radnych,

e) protokoły komisji skrutacyjnej i karty do głosowania tajnego,

f) interpelacje i zapytania,

g) pisemne wystąpienia radnych i innych osób,

h) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego obrad,

i) pisemne sprawozdania i informacje.

2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia sesji.

3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza w ciągu 7 dni tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do działań, wynikających z tych dokumentów.

4. Odpis protokołu z kopiami uchwał doręcza się Wójtowi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji.

 

Rozdział 4.
INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA

 

§ 37. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje każdemu radnemu, komisji Rady, klubowi radnych, Wójtowi oraz grupie mieszkańców, stosownie do art. 41a ustawy o samorządzie gminnym.

2. Projekt uchwały przygotowuje wnioskodawca.

3. Projekt uchwały powinien zawierać:

a) tytuł uchwały,

b) podstawę prawną,

c) postanowienia merytoryczne,

d) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

e) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

f) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, zawierającym szacunkowe określenie skutków finansowych podjęcia uchwały.

4. Przewodniczący Rady poddaje projekt uchwały pod opinię właściwej Komisji Rady i Wójta, jeśli nie jest on jej wnioskodawcą.

Rozdział 5.
KOMISJE RADY

 

§ 38. 1. W celu sprawnego realizowania zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje, ustalając w uchwałach ich skład osobowy.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 radnych.

 

§ 39. Stałymi Komisjami Rady są:

a) Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,

b) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

 

§ 40. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa działa w szczególności w zakresie: budżetu, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, utrzymania zieleni, gospodarki wodnej, rolnictwa, łowiectwa, gospodarowania mieniem komunalnym, inwestycji i remontów, infrastruktury technicznej, drogownictwa i transportu, utrzymania porządku i czystości, utrzymania cmentarzy, działalności gospodarczej, turystyki, planów i strategii rozwoju gminy, promocji gminy.

 

§ 41. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych działa w szczególności w zakresie: oświaty i opieki przedszkolnej, kultury, kultury fizycznej, sportu, ochrony zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomocy społecznej, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, funkcjonowania sołectw, upowszechniania idei samorządowej. 

 

§ 42. 1. Najpóźniej w ciągu miesiąca od daty pierwszej sesji, Rada podejmuje uchwały ustalające składy osobowe stałych Komisji.

2. Przewodniczących komisji i ich zastępców wybiera i odwołuje Rada.

3. Komisje działają na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego do do 31 grudnia roku poprzedzającego oraz wykonuje zadania zlecone przez Radę i Przewodniczącego Rady.

4. Sprawozdanie ze swojej działalności Komisja przedstawia na każde żądanie Rady.

 

§ 43. 1. Komisje działają na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb.

2. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków Komisji.

3. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji a w razie jego nieobecności zastępca.

4. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

a) ustala termin i porządek posiedzenia,

b) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów.

5. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie komisji niezwłocznie na wniosek Przewodniczącego Rady.

 

§ 44. 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. W przypadku posiedzeń wspólnych obradom przewodniczą na zmianę Przewodniczący tych Komisji.

 

§ 45. 1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii, wniosków i stanowisk, które przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.

2. Przewodniczący Komisji przekazuje stanowiska komisji przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przedstawia je Wójtowi i innym zainteresowanym jednostkom.

 

§ 46. Przewodniczący Komisji, może zaprosić na posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

 

§ 47. 1. Powołując Komisje doraźne Rada określa ich zakres działania i skład.

2. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałych.

 

§ 48. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który zawiera:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,

b) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

c) stanowiska komisji.

2. Protokół nie zawiera opisu dyskusji z zastrzeżeniem ust 3.

3. Na życzenie członka komisji, w protokole może być zawarta treść jego stanowiska, zdanie odrębne i głos w dyskusji.

 

Rozdział 6.
KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 49. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przynajmniej trzech radnych, w tym przedstawiciel każdego klubu radnych.

 

§ 50. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w którym może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. Wyłączenie następuje na żądanie członka Komisji Rewizyjnej podlegającego wyłączeniu lub na wniosek innej osoby.

2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Przewodniczący Rady.

4. Postanowienie o wyłączeniu jest ostateczne.

 

§ 51. 1. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia i przeprowadza kontrole w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony do 31 grudnia każdego roku oraz na zlecenie Rady.

2. Poza planem kontroli Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole tylko na zlecenie Rady. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę.

 

§ 52. Funkcję kontrolną działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Komisja Rewizyjna przeprowadza w oparciu o kryterium:

a) legalności,

b) celowości,

c) gospodarności,

d) rzetelności,

e) terminowości.

 

§ 53. 1. O podjęciu czynności kontrolnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadamia na piśmie co najmniej na 3 dni przed terminem jej przeprowadzenia Przewodniczącego Rady, Wójta i kierownika kontrolowanej jednostki określając przedmiot, zakres i datę kontroli.

2. Przed przystąpieniem do kontroli Przewodniczący Rady wystawia imienne upoważnienia dla osób wchodzących w skład zespołu kontrolnego, składającego się minimum z 2 osób.

3. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych są obowiązany okazać kierownikowi jednostki kontrolowanej upoważnienia, o których mowa w ust. 2.

4. W związku z przeprowadzona kontrolą członkowie komisji Rewizyjnej mają prawo do wglądu do dokumentów kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, oraz prawo żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

6. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

 

§ 54. Zespół kontrolny w terminie 7 dni od zakończenia kontroli sporządza projekt protokołu zawierający:

a) nazwę i adres kontrolowanej jednostki oraz imiona i nazwiska osób, których kontrola dotyczy,

b) skład zespołu kontrolnego,

c) termin i miejsce przeprowadzenia kontroli,

d) przedmiot kontroli,

e) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,

f) spis załączników stanowiących integralną część protokołu,

g) pouczenie kierownika jednostki o przysługującym mu prawie wniesienia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w treści protokołu z jednoczesnym wskazaniem stosownych dowodów w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu protokołu,

h) podpisy członków zespołu oraz kierownika jednostki kontrolowanej.

 

§ 55. Zespół kontrolny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń lub bezskutecznego upływu terminu na ich wniesienie, sporządza ostateczny protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej, a drugi przechowywany jest w aktach Komisji. Uwierzytelnione przez przewodniczącego zespołu kontrolnego odpisy protokołu przekazywane są Przewodniczącemu Rady oraz Wójtowi.

§ 56. 1. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika jednostki kontrolowanej oraz do Wójta wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

 

§ 57. 1. W przypadku zaistnienia na dowolnym etapie procedury kontrolnej podejrzenia popełnienia przestępstwa, zespół kontrolny zawiadamia Radę przedstawiając jednocześnie dowody wskazujące na prawdopodobieństwo jego popełnienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do Komisji Rewizyjnej mają zastosowanie postanowienia dotyczące komisji Rady.

 

Rozdział 7.
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

§ 58. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji koordynuje rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady, w tym przygotowuje projekty pism niezbędnych do nadania biegu, rozpatrzenia i załatwienia skargi, wniosku lub petycji.

2. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków lub petycji odbywa się zgodnie z przepisami:

a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami),

b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., poz. 46),

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

 

§ 59. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu do Rady skargi, wniosku lub petycji, przygotowuje projekt odpowiedzi na skargę, wniosek lub petycję, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy załatwienie skargi, wniosku lub petycji wymaga uzyskania opinii, wyjaśnień albo informacji od innej Komisji, Wójta lub jednostki organizacyjnej gminy, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje projekt odpowiedzi na skargę, wniosek lub petycję w ciągu 21 dni od dnia uzyskania opinii, wyjaśnień lub informacji.

3. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji w terminie ustawowym, Komisja Skarg, Wniosków lub Petycji przygotowuje projekt powiadomienia wnoszącego o przyczynie zwłoki i proponuje nowy termin załatwienia skargi, wniosku lub petycji.

 

§ 60. 1. Skargi i wnioski anonimowe nie są rozpatrywane.

2. Petycje, w której nie oznaczono podmiotu wnoszącego petycję lub nie wskazano miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Przewodniczący Rady:

a) przeprowadza kwalifikację wpływających do Rady pism wyróżniając z nich skargi, wnioski i petycje,

b) ustala właściwość organu do załatwienia sprawy,

c) przekazuje właściwym organom sprawy, które nie leżą bezpośrednio w kompetencji Rady,

d) przekazuje Komisji skarg, wniosków i petycji sprawę, która podlega rozpatrzeniu przez Radę, celem jej zaopiniowania i przygotowania projektu odpowiedzi,

e) czuwa nad terminowością rozpatrzenia sprawy, w tym zawiadamia o każdym przypadku nie załatwienia sprawy, w trybie określonym odpowiednio przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego lub ustawy o petycjach,

f) podpisuje zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy.

 

§ 61. 1. Rada rozpatruje sprawę na pierwszej sesji następującej po posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji, na którym nastąpiło rozpoznanie sprawy.

2. Przy załatwianiu skarg, wniosków i petycji należy kierować się ograniczeniami jawności wynikającymi z obowiązujących przepisów.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji mają zastosowanie postanowienia dotyczące komisji Rady.

 

Rozdział 8.
KLUBY RADNYCH

 

§ 62. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych w celu realizacji wspólnych zamierzeń programowych.

2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych.

 

§ 63. 1. Powstanie klubu musi być niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

2. W zgłoszeniu podaje się:

 

a) nazwę klubu,

b) liczbę członków oraz listę imienną członków,

c) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

3. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 64. 1. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. 

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze statutem gminy.

3. Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów i ich zmian Przewodniczącemu Rady.

 

§ 65. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze.

2. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać na piśmie Przewodniczącemu Rady przed rozpoczęciem sesji stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad sesji.

§ 66. Klub radnych jest reprezentowany przez przewodniczącego klubu.

 

§ 67. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

 

§ 68. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

Dział III.
ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI

 Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA

 

§ 69. 1. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

2. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

3. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji, Wójta oraz Urzędu udostępnia się w Sekretariacie Urzędu Gminy, w każdy czwartek, w godzinach od 13.00 do 15.00.

4. Wniosek o udostępnienie dokumentów wymienionych w ust. 3 zgłasza się do wtorku do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy.

5. Udostępnienie dokumentów wymienionych w ust. 1 obejmuje prawo do:

a) bezpłatnego uzyskania informacji zapewniających aktualną wiedzę o stanie samorządu gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz ich majątku,

b) wglądu do dokumentów oraz sporządzania z nich notatek, odpisów i wyciągów,

c) otrzymania kserokopii dokumentów za odpłatnością, wysokość której zostanie ustalona przez Wójta.

6. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

7. Uprawnienia określone w ust. 1 do 5 nie znajdują zastosowania:

a) w przypadku wyłączenia jawności na podstawie ustaw,

b) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

c) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice.

Dział IV.
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

 

§ 70. 1. O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu sołectwa rozstrzyga Rada po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

2. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się w formie określonej uchwałą gminy.

 

§ 71. 1. Uchwała Rady w sprawie utworzenia sołectwa powinna wskazywać: nazwę, obszar i granice sołectwa.

2. Granice sołectwa powinny w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

 

§ 72. Tryb i zasady wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej oraz zasady zarządzania i korzystania z mienia komunalnego i rozporządzenia dochodami z tego źródła określa statut sołectwa uchwalony przez Radę Gminy.

 

§ 73. 1. Sołectwo poprzez swoje organy, decyduje o sposobie korzystania z przysługującego mu mienia gminnego i wyraża opinię o zbyciu składników tego mienia oraz wykonuje bieżący zarząd tym mieniem.

2. Składniki przekazanego mienia określa Rada w odrębnej uchwale. W ramach sprawowanego zarządu sołectwo decyduje o najmie, dzierżawie i innych formach gospodarowania mienia gminnego, dysponując przychodami uzyskanymi z tego źródła.

 

Dział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 74. Zmiany statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§ 75. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

 

§ 76. Traci moc Statut Gminy Karnice uchwalony Uchwałą Nr VIII/47/2003 Rady Gminy Karnice z dnia 31 maja 2003 r., zmieniony uchwałami:

- Nr XI/74/2003 z dnia 27 września 2003 roku,

- Nr III/29/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku,

- Nr XVIII/157/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku,

- Nr II/13/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku,

- Nr XI/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku,

- Nr XIV/181/2012 z dnia 30 września 2012 roku,

- Nr XXV/223/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku,

- Nr XVIII/254/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku.

§ 77. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/113/2019
Rady Gminy Karnice
z dnia 19 grudnia 2019 r.

GRANICE GMINY KARNICE

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/113/2019
Rady Gminy Karnice
z dnia 19 grudnia 2019 r.

WYKAZ SOŁECTW W GMINIE KARNICE I MIEJSCOWOŚCI LEŻĄCYCH W ICH GRANICACH

1. Sołectwo Cerkwica: Cerkwica, Mojszewo, Gościmierz, Witomierz, Modlimowo

2. Sołectwo Czaplin Wielki: Czaplin Wielki

3. Sołectwo Czaplin Mały: Czaplin Mały, Czaplice

4. Sołectwo Ciećmierz: Ciećmierz

5. Sołectwo Drozdowo: Drozdowo, Drozdówko

6. Sołectwo Dreżewo: Janowo, Dreżewo, Niwy

7. Sołectwo Karnice: Karnice, Gocławice, Niedysz

8. Sołectwo Paprotno: Paprotno, Zapole

9. Sołectwo Trzeszyn: Trzeszyn

10. Sołectwo Konarzewo: Konarzewo, Skalno, Pogorzelica

11. Sołectwo Kusin: Kusin

12. Sołectwo Lędzin: Lędzin

13. Sołectwo Niczonów: Niczonów

14. Sołectwo Ninikowo: Ninikowo

15. Sołectwo Węgorzyn: Węgorzyn

16. Sołectwo Skrobotowo: Skrobotowo.

GRANICE SOŁECTW W GMINIE KARNICE

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-10-2003 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 19-08-2020 07:02