Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy

       REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY W KARNICACH

W s t ę p

                                                                                   

                                                                                   § 1

Urząd Gminy jest biurem realizującym zadania i kompetencje Wójta Gminy:

1) własne   - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

                     (z późniejszymi zmianami)

2) zlecone  - z zakresu administracji rządowej

3) przyjęte - w drodze porozumień administracyjnych

Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia k.p.a. chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

                                                                                   § 2

Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.

                                                                                   § 3

Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. 11 Marca 7.            

                                         

                                                         D Z I A Ł    I.

                Struktura organizacyjna. Struktura stanowisk.   

                                                                     § 4

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

1. Kierownictwo Urzędu:

- Wójt Gminy                                                                             - stanowisko z wyboru,

- Zastępca Wójta Gminy                                                            - stanowisko z powołania,

- Sekretarz Gminy                                                                      - stanowisko z powołania

- Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu)                         - stanowisko z powołania.

2. Komórki organizacyjne Urzędu (referat, stanowiska pracy) - zatrudnienie na  podstawie

    mianowania (inspektorzy) lub umowy o pracę.

                                                                                                                Symbol

    1/ Referat planowania i finansów                                                           Fn

    2/ Stanowiska pracy ds.:

        a/ administracyjnych i kadrowych                                                    AK

        b/ obywatelskich, USC i obsługi Rady Gminy                            SO, USC, RG

        c/ budownictwa, gospodarki komunalnej, przestrzennej i p.poż.       BGK

        d/ działalności gospodarczej, rolnictwa, leśnictwa,

            ochrony środowiska, obronnych i obrony cywilnej                  GRLŚ, OCH

        e/ geodezji i gospodarki gruntami                                                        GG

        f/ obsługi prawnej                                                                                  Pr

   

       

                                        D Z I A Ł   II.

               Zakresy działania i kompetencji kierownictwa

                     oraz komórek organizacyjnych Urzędu.

                                     

                                                                   § 5

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy.

2. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika

    Gminy.

3. Wójt jest terenowym organem obrony cywilnej.

4. Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:

    1/ organizowanie pracy Urzędu,

    2/ kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

    3/ prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

    4/ wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

    5/ składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej

        działalności Gminy,

    6/ ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania

        z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie

        Obrachunkowej,

    7/ wykonywanie uchwał Rady Gminy,

    8/ przedkładanie na sesji Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,

    9/ reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym

        oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,

  10/ zarządzanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem i składanie w tych

        sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,

  11/ koordynowanie służb użyteczności publicznej.

  12/ ustalanie regulaminu pracy Urzędu,

  13/ uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz

        wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

  14/ załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,

  15/ gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,

  16/ organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

  17/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników

        Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

  18/ koordynowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy w zakresie obowiązujących

        przepisów prawa,

  19/ podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,

        które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

  20/ organizowanie współdziałania z samorządem mieszkańców wsi oraz jednostkami

        organizacyjnymi gminny,

  21/ współdziałanie z innymi instytucjami w realizacji gminnego programu profilaktyki

        i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  22/ nadzór nad świetlicami wiejskimi, bibliotekami oraz działalnością z zakresu kultury

        fizycznej i sportu,

  23/ koordynowanie Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w tym administrowanie

        remizami i jednostkami bojowymi,

  24/ prowadzenie spraw z zakresu oświaty i szkolnictwa na terenie gminy,

  25/ koordynowanie spraw z zakresu gospodarki komunalnej, w tym robót publicznych.

5. Zastępca  Wójta  Gminy  na  podstawie  upoważnienia  wydanego  przez  Wójta może wydawać decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

                                                                         § 6

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1/ zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu,

2/ organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne

     komórki organizacyjne,

4/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

5/ nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw

     obywateli,

6/ zapewnienie skutecznego sposobu publikowania prawa miejscowego, obwieszczeń

     oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,

7/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników

     samorządowych,

8/ nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych Urzędu,

                                                                         § 7

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1/ opracowywanie projektów budżetu Gminy,

2/ kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

3/ wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy oraz jednostek

    organizacyjnych,

4/ opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

5/ opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy

    i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,

6/ kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy i sołectw,

7/ prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,

8/ organizowanie pracy referatu planowania i finansów, w tym:

    a/ zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania referatu z obowiązującymi

        przepisami prawa,

    b/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

    c/ nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw

        obywateli,

    d/ zapewnienie przestrzegania dyscypliny w referacie,

    e/ nadzorowanie zachowania tajemnicy skarbowej i służbowej w referacie.

                                                                   § 8

Do zadań Referatu Planowania i Finansów, którym kieruje Skarbnik Gminy (Główny Księgowy Budżetu), należy w szczególności:

1/ przygotowywanie projektu budżetu gminy,

2/ prowadzenie funduszy celowych,

3/ wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz

    przedkładanie Wójtowi wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej,

4/ naliczanie i pobór podatków oraz opłat lokalnych, a także prowadzenie kontroli w tym

    zakresie,

5/ kontrole gospodarki finansowej jednostek i zakładów, sołectw innych jednostek

    organizacyjnych gminy,

6/ prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,

 7/ prowadzenie ewidencji składników mienia gminy oraz zmian w tym zakresie,

  8/ współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem

      prowadzącym rachunek gminy oraz instytucjami finansowymi,

  9/ opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

10/ opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów

      szczególnych,

                                                                     § 9

Do zadań stanowiska pracy do spraw administracyjnych i kadrowych

należy w szczególności:

  1/ udzielanie informacji o kompetencjach organów gminy,

  2/ prowadzenie ewidencji przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu,

  3/ prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg oraz wniosków składanych

     do Urzędu,

  4/ przekazywanie do realizacji komórkom organizacyjnym ukazujących się przepisów

     prawnych (staw, rozporządzeń),

  5/ prowadzenie spraw osobowych Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, kierowników

     jednostek organizacyjnych gminy w tym:      

     - prowadzenie spraw reklamacji wojskowej pracowników,

     - prowadzenie całości spraw dotyczących dyscypliny pracy i uprawnień pracowników,

     - wnioskowanie o przyznanie odpowiedniej wysokości wynagrodzenia dla

       pracowników Urzędu

  6/ sporządzanie projektów zakresów czynności,

  7/ koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

  8/ wydawanie poświadczeń urzędowych,

  9/ ewidencjonowanie zarządzeń Wójta,

10/ współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy,

11/ prowadzenie i udział w pracach związanych z wyborami do Sejmu, Senatu,

      Prezydenta RP, Rady Gminy, powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego oraz przeprowadzeniu

      referendum,

12/ prowadzenie kancelarii i sekretariatu Urzędu,

13/ prowadzenie spraw cywilnych,

14/ zaopatrzenie w materiały biurowe Urzędu,

15/ pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

16/ wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

                                                                     § 10

Do zadań stanowiska pracy do spraw obywatelskich, USC oraz obsługi Rady Gminy w szczególności należy:

  1/ ewidencja ludności i wydawanie dowodów tożsamości,

  2/ prowadzenie spraw wojskowych

      a/ przeprowadzenie komisji przedpoborowej,

      b/ wezwanie na komisję przedpoborową.

  3/ wydawanie decyzji o uznaniu poborowego za jedynego żywiciela rodziny,

  4/ opracowywanie i wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych

      w ustawach, dotyczących spraw w obywatelskich ( z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.

      o obywatelstwie polskim),

  5/ wydawanie decyzji na zameldowanie i wymeldowanie,

  6/ prowadzenie rejestru wyborców,

  7/ wykonywanie obowiązków Kierownika USC,

  8/ prowadzenie spraw Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986 r.

      prawo o Aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,

  9/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o najmie lokali - naliczanie dodatków

      mieszkaniowych,

10/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

11/ obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Rady Gminy w tym:

      a/ organizowanie posiedzeń Rady,

      b/ organizowanie posiedzeń Komisji Rady,

      c/ prowadzenie dokumentacji Rady i komisji Rady,

      d/ prowadzenie ewidencji oraz publikacja uchwał Rady Gminy, przedstawianie ich

          Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie art.90 ustawy

           o samorządzie,

12/ prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji radnych,

13/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

                                                                      § 11

Do zadań stanowiska pracy do spraw budownictwa, gospodarki komunalnej,

przestrzennej i p.poż należy w szczególności:

  1/ prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowywaniem i realizacją planów

      zagospodarowania przestrzennego Gminy,

  2/ współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru budowlanego

      i urbanistyczno-architektonicznego,

  3/ wydawanie decyzji lokalizacyjnych,

  4/ przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego realizacji robót

      budowlano-montażowych, remontów i rozbiórek,

  5/ zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzoru nad ich

      eksploatacją oraz dbałość o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności

      lokalnej,

  6/ prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem gminnych

      obiektów zabytkowych,

  7/ przygotowywanie terenów budowlanych, współdziałanie z innymi podmiotami

      realizującymi inwestycje na terenie gminy,

  8/ koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów,

  9/ realizowanie zadań z zakresu prawa budowlanego przejętych w drodze porozumienia

      z administracją rządową,

10/ opracowywanie i wykonywanie zadań gminy wynikających z przepisów

      szczególnych tj. ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji.

11/ opracowywanie i wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących

      spraw budownictwa i architektury określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. -

      Prawo budowlane,

12/ przestrzeganie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

13/ stosowanie ustawy o drogach publicznych,

14/ umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów oraz oznaczanie

      nieruchomości numerami porządkowymi,

15/ wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej Gminy,

16/ prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam,

17/ wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

                                                                      § 12

Do zadań stanowiska pracy do spraw działalności gospodarczej, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, obronnych i obrony cywilnej należy w szczególności

 1/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

 2/ inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej o

    potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie,

  3/ gromadzenie informacji z zakresu tworzenia i finansowania małej przedsiębiorczości,

  4/ organizacja współpracy z sołectwami,

  5/ dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,

  6/ inicjowanie przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej,

  7/ współdziałanie z inwestorami w realizacji inwestycji w rolnictwie,

  8/ kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie

      o wyłączeniu ich z produkcji rolnej,

  9/ prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji

      rolnej,

10/ współpraca ze służba weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji

      profilaktyki weterynaryjnej,

11/ koordynowanie prac związanych z melioracja gruntów,

12/ prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,

13/ wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

14/ współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu

      łowieckim obszaru gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej

      na terenie gminy,

15/ realizowanie zadań własnych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu lasów nie

      stanowiących własności państwa,

16/ prowadzenie spraw obrony cywilnej i obronności:

      a/ wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Kraju,

      b/ kierowanie, koordynowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej,

      c/ prowadzenie czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku

          obrony,

      d/ wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony,

      e/ organizacja doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych,

      f/ prowadzenie formacji obrony cywilnej,

      g/ wykonywanie zobowiązań na rzecz mobilizacji Sił Zbrojnych,

      h/ wydawanie decyzji o zajęciu na cele przejściowego zakwaterowania Sił Zbrojnych

          budynków, pomieszczeń i terenów oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniach w

          tych sprawach,

17/ prowadzenie kancelarii tajnej,

18/ obsługa kserokopiarki,

19/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

                                                                     § 13

Do zadań stanowiska pracy do spraw geodezji i gospodarki gruntami należy

w szczególności:

1/ zarządzanie zasobami gruntów komunalnych gminy - stanowiących mienie komunalne,

    a/ prowadzenie spraw związanych z dzierżawami gruntów i najem lokali,

    b/ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą mienia gminy,

    c/ organizowanie przetargów,

    d/ przekazywanie w zarząd użytkowanie oraz użyczenie,

    e/ dokonywanie zamiany gruntów,

    f/ prowadzenie rejestru rat rocznych - przy rozłożeniu sprzedaży na raty,

    g/ dokonywanie zmian w księgach wieczystych,

2/ prowadzenie spraw obrotu, ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczenie podziału i

    wywłaszczania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz przeznaczania

    gruntów pod budownictwo,

3/ prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem opłaty rocznej za użytkowanie

    wieczyste,

4/ kierowanie wniosków do administracji rządowej o wywłaszczenie gruntów,

5/ zatwierdzanie wstępnego podziału gruntów zgodnie z planem zagospodarowania,

6/ prowadzenie archiwum Urzędu,

                                                                    § 14

Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi prawnej należy w szczególności:

1/ udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,

2/ udzielanie informacji i uczestnictwo w rokowaniach,

3/ wydawanie pisemnych opinii i porad w sprawach:

    a/ projektów uchwał Rady,

    b/ zarządzeń Wójta,

    c/ zawierania wszelkich umów,

    d/ nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę,

    e/ odmowy uznania roszczeń,

    f/ innych zleconych przez Wójta.

4/ zawiadamianie organów ścigania o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,

5/ reprezentowanie procesowe i występowanie przed organem orzekającym w imieniu  

    Wójta,

6/ na zlecenie Wójta wydawanie opinii i udzielanie pomocy prawnej mieszkańcom

    gminy,

                                                                     § 15

Zadania wspólne dla wszystkich stanowisk:

1/ posiadanie i znajomość przepisów prawnych,

2/ ciągła aktualizacja przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa,

3/ kontakty z mieszkańcami i administracją rządową,

4/ sygnalizowanie Wójtowi o stwierdzonych nieprawidłowościach,

5/ wykonywanie zadań dodatkowych związanych z potrzebą chwili powierzonych przez

    Wójta,

6/ wykonywanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,

7/ zgłaszanie Wójtowi wniosków o uzyskanie opinii stosownych komisji Rady przy

    załatwianiu spraw indywidualnych,

8/ planowanie zadań rzeczowych i finansowych potrzebnych do opracowania budżetu

    gminy.

                                         D Z I A Ł   III

                       Uprawnienia do podpisywania decyzji

                                                                     § 16

1. Wójt podpisuje zarządzenia, pisma, rozstrzygnięcia i materiały dotyczące kompetencji

    określonych w § 5 ust. 4 niniejszego regulaminu.

2. Projekty pism i rozstrzygnięć przedkładają Wójtowi do podpisu pracownicy Urzędu,

    którzy odpowiadają za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem

    przygotowywanych materiałów.

3. Wójt może upoważnić imiennie pracowników do załatwiania spraw i wydawania

    decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - w drodze

     zarządzenia wewnętrznego.

4. Czynności o charakterze przygotowawczym, technicznym i inne o podobnym

    charakterze nie wyłączając korespondencji, jeżeli nie stanowią rozstrzygnięcia sprawy,

    wykonywane i podpisywane są przez pracowników we własnym zakresie, zgodnie z 

    podziałem czynności.

                                          D Z I A Ł   IV

                                       Przepisy końcowe

 

                                                                    § 17

Regulamin pracy Urzędu Gminy stanowi odrębny akt ustalony zarządzeniem Wójta.

                                                                    § 18

Schemat organizacyjny Urzędu, stanowiący załącznik do regulaminu podlega

wywieszeniu w siedzibie Urzędu.

                                                                    § 19

Wymagane kwalifikacje pracowników samorządowych określa rozporządzenie Rady

Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

                                                                    § 20

Zmiana regulaminu następuje zarządzeniem Wójta Gminy.   

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 26-06-2003 23:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2003 23:32