Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Uchwała Nr XXXI/228/2006

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 12 stycznia 2006 roku

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z 2001 r.: z 2002 r. Dz.U. Nr 113 poz. 984, z 2004 r. Dz.U. Nr 96 poz. 954, Dz.U. Nr 173 poz. 1808)

u c h w a l a s i ę, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane na terenie Gminy Karnice, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 ze zm.),

 2. odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,

 3. przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,

 4. umowa - umowa o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

 5. wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

 6. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art.. 2 pkt 19 ustawy,

 7. wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy

 8. wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

 9. okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

ROZDZIAŁ II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§ 3

 1. Ilość wody dostarczanej odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczenia ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenia do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

 2. Wskaźniki charakteryzujące poziom, usług inne niż, te które są określone w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym określa/ją zezwolenie/a na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją/ami wójta.

§ 4

 1. Przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

  1. zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,

  2. przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniając odprowadzanie ścieków, w ilości określonej w umowie,

  3. dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

  4. ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

  5. budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

  6. zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

 2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 5

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania

ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez

Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

 1. utrzymania instalacji wodociągowej w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriobójczego,

 2. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

 3. natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

 4. nie zmieniania, bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

 5. utrzymania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócającego jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

 6. utrzymania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,

 7. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

 8. udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalenia ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,

 9. udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połaczonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

 10. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 6

 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.

 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

ROZDZIAŁ III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami

 1. Postanowienia ogólne

§ 7

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8

 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii,

 2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

 3. Umowa określa miejsce wykonywania usług dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9

 1. Umowy są zawierane na czas określony, z zastrzeżeniami postanowień ust. 2.

 2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

 1. gdy tytuł prawny Odbiorcy, którego nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

 2. na wniosek Odbiorcy, którego nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 10

 1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

 2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.

§ 11

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą odbiorcy, przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

 1. Zasady zawierania umów

§ 12

 1. Umowa zawierana jest na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, potwierdzający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

 3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument, potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust 4.

 4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

 5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

 6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

§ 13

 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdującymi się w budynkach wielolokalowych na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera się w szczególności:

  1. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

  2. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

  3. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

 3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1

 4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 14

Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku

o zawarcie umowy.

 1. Zasady rozwiązywania umów

§ 15.

 1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

 2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 16

 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

 2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

§ 17

Umowa wygasa w przypadku:

 1. Śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

 2. Utratą przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

 3. Zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidującego strony będącej przedsiębiorcą,

 4. Utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności..

§ 18

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

ROZDZIAŁ IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 19

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez

Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone

w ogłoszonych taryfach.

§ 20

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż

jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 21

1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych,

prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego

informowania Odbiorców o ich wysokości.

 1. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki właściwe dla Odbiorcy będącego stroną umowy.

§ 22

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez

Przedsiębiorstwo jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby

korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę

zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom

korzystającym z lokali.

 1. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego.

 2. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczenia odsetek, w wysokości ustawowej.

 3. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

 4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 23

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz

braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i

umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków

ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzanych ścieków w całym

okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub

urządzenia pomiarowego.

§ 24

  1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej,

ustalonej na pdstawie wskazań wodomierza głównego.

  1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

  1. W przypadkach określonych w ust 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

ROZDZIAŁ V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 25

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek, który powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko (lub nazwę ) wnioskodawcy,

 2. adres do korespondencji,

 3. w przypadku osób prawnych, odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

 4. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

 5. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenie oraz charakterystyki zużycia wody,

 6. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

 7. opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia,

 8. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 26

 1. Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć;

 1. dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

 2. mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 27

 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 25 wraz kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w § 21, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie,

 2. Dokument, o którym w ust. 1 powinien, co najmniej:

  1. wskazywać miejsce i sposób przyłażenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

  2. określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

  3. określać zmaksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

  4. zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

  5. wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:

1) parametry techniczne przyłącza,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych scieków inaczej niż na podstawie niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie „Warunków przyłączenia do sieci

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym

przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

§ 28.

 1. „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

 2. W przypadku określonym w ust. 1 Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.

 3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana miedzy Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

 4. Odpłatne przejecie polegać może na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.

 5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.

 6. Umowa, której mowa w ust 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta

w formie pisemnej.

 1. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 winna określać, co najmniej:

1) termin wybudowania urządzenia,

2) warunki techniczne urządzenia,

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

4) zasady wyceny inwestycji,

5) formę prawna przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,

  1. termin przejęcia urządzenia,

  2. termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,

  3. zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 29

    1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

    1. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o przyłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10% w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.

    1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się p podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.

    1. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.

§ 30

Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego pod katem spełnienia warunków technicznych.

ROZDZIAŁ VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

§ 31

       1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

       2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenia do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

       3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

       4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ VII

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza.

§ 32

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje

sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo

"Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", oraz z projektem

przyłącza.

2. Jeżeli "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" obejmowały

również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych,

urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru

przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe

są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza

ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru

przed zasypaniem.

5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym

w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach. z których jeden dostarcza się do

Przedsiębiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją

dokumentacji geodezyjnej.

§ 33

1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo

uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

§ 34

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

§ 35

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

a) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

b) termin odbioru proponowany prze Wykonawcę,

c) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia)

b) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego

c) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru

d) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

ROZDZIAŁ VIII

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 36

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę

i ścieków,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela Informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub

elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie

dłuższym niż 3 dni.

3. Jednakże prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie,

Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie

w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację

wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w

ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż

terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych

w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje

jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może

być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 37

1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania

przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym jednak niż od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia

reklamacji. Ustęp 4 paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

§ 38

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych

za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci,

w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników

upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie

oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz

godziny i podawana do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem nowych taryf.

§ 39

1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego na terenie gminy,

3) wyniki ostatnio przeprowadzanych analiz jakości wody

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na

podstawie ustawy.

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust.

1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej

zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

§ 40

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach

lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem

co najmniej 72 godzinnym.

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców,

w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach

wskazanych w ust 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o

ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować

o tym fakcie Odbiorców wskazując lokalizację punktu poboru wody.

§ 41

1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczać lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z

ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia

lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi,

a także przyczynami technicznymi.

2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstała w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług chyba, że nie ponosi winy.

Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy

przerwa lub ograniczenie świadczenia, wynikały z:

1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,

3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

ROZDZIAŁ IX

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 42

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych

posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 43

Zapewnienie dostawy na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy

zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 44

W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia

usytuowane na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty utrzymania

urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów,

powiększone o marżę zysku.

§ 45

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest

ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej

w umownie ustalonych okresach.

§ 46

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych,

którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie

przekazuje Przedsiębiorstwu informację o ilości wody pobranej.

§ 47

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża

gminę.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 48

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązującą uchwała

Nr XXXVI/257/2002 Rady Gminy w Karnicach z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, oraz uchwała

Nr XXXVIII/265?2002 Rady Gminy w Karnicach z dnia 10 października 2002 roku

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 49

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 17-01-2006 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2006 12:42