Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy - zmiana


Zarządzenie Nr 22/2012

Wójta Gminy Karnice

z dnia 22 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 w ust. 2 w pkt. 6 litera d otrzymuje następujące brzmienie:

„d/ ochrony środowiska i gospodarki odpadami ŚR”

2.. W § 4 w ust. 2 w pkt. 4 literę g otrzymuje następujące brzmienie:

„ g/ rolnictwa. leśnictwa , zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej RL, OC, ZK”

3 . Dotychczasowy § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

”§ 17. Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami należy w szczególności:

1/ wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

2/ prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,

3/ wykonywanie zadań związanych z gospodarką odpadami,

4/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.”

4 . Dotychczasowy § 20 otrzymuje następujące brzmienie:

”§ 20. Do zadań stanowiska ds. rolnictwa, leśnictwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej należy w szczególności:”

W zakresie rolnictwa i leśnictwa:

1/ inicjowanie przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej,

2/ współdziałanie z inwestorami w realizacji inwestycji w rolnictwie,

3/ kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie

o wyłączeniu ich z produkcji rolnej,

4/ prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji

rolnej,

5/ współpraca ze służba weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji

profilaktyki weterynaryjnej,

6/ koordynowanie prac związanych z melioracja gruntów,

7/ współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu

łowieckim obszaru gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej

na terenie gminy,

8/ realizowanie zadań własnych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu lasów nie

stanowiących własności państwa,

W zakresie obrony cywilnej:

1/ planowanie i koordynowanie działalności w zakresie obrony cywilnej;

2/ opracowanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem tych planów przez jednostki organizacyjne;

3/ nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności stanu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności;

4/ prowadzenie doraźnych kontroli okresowych treningów zgrywających i szkoleń w zakresie OC;

5/ szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony;

6/ nadzorowanie szkolenia kadry kierowniczej w zakładach pracy w zakresie powszechnej samoobrony;

7/ opracowanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy w zakresie OC w zakładach pracy;

8/ prowadzenie akcji ratunkowych w rejonie rażenia;

9/ opracowywanie wniosków w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz OC;

10/utrzymanie stałej gotowości technicznej sprzętu OC;

11/ zapewnienie ochrony publicznym ujęciom i urządzeniom przed skażeniem oraz zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia;

12)/zaopatrywanie formacji OC w sprzęt techniczny, umundurowanie oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie:

a) prowadzenie magazynu sprzętu OC,

b) nadzór nad utrzymaniem sprzętu i jego właściwym wykorzystaniem.

W zakresie obronności:
1/ wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony:

a) organizowanie doręczeń,

b) organizowanie środków transportu;

2/ wykonywanie zobowiązań na rzecz mobilizacji sił zbrojnych - wydawanie decyzji w tym zakresie:

a) o zajęciu budynków, pomieszczeń i terenów na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych,

b) przygotowania do samoobrony,

c) w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych;

3/ organizowanie akcji kurierskiej w ramach współpracy z organami wojskowymi;

4/ ustalanie dla jednostek organizacyjnych zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony;

5/ realizacja regulaminu stałego dyżuru.

W zakresie Zarządzania Kryzysowego
1/ przygotowywanie planów przed powodzią oraz suszą;

2/ nadzór i współpraca z zakładem Wodociągów i Kanalizacji w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków;

3/ współpraca z samorządem powiatowym i gminami sąsiednimi w zakresie podejmowania działań ochrony przed kataklizmami;

4/ nadzorować współdziałania służb działających na terenie gminy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych;

5/ koordynowanie akcji społecznych na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęska żywiołową i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi;

6/ zapewnienie całodobowych dyżurów w budynku Urzędu w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych w celu sprawnej koordynacji zadań oraz zapewnienie stałej łączności.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 09-03-2012 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2012 09:31