Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


 

 

Karnice, dnia 13 lutego 2014 r.

ŚR.271.1.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia o wartości poniżej 14.000,00 EUR

 

 

Wójt Gminy Karnice zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karnicach.
   

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, NIP: 857-184-15-18, REGON: 811684373.

 

I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi prawem budowlanym i aktualnymi przepisami dokumentami formalno-prawnymi wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Karnice”.

 

1.     Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmować:

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) gminy są zobowiązane do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszańców gminy.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwany dalej PSZOK będzie stanowił element kompleksowego systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Karnice. Mieszkańcy gminy będą mogli samodzielnie dostarczyć do punktu zbiórki odpady powstające w ich gospodarstwach domowych.

Projekt powinien uwzględniać wykonanie obiektów (np. boksy, kontenery) przeznaczonych do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów, utwardzenie nawierzchni, oświetlenie terenu, ogrodzenie, projekty poszczególnych instalacji i przyłączy, zagospodarowanie zielenią.

Obiekty przeznaczone do gromadzenia odpadów muszą być przystosowane do przechowywania poszczególnych frakcji takich jak:

a.     odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - (kod odpadu: 20 01 08, 20 03 02, 20 01 99, 20 02 01),

b.     opakowania wielomateriałowe - (kod odpadu: 15 01 05),

c.     papier i tektura - (kod odpadu: 20 01 01, 15 01 01),

d.     szkło bezbarwne i kolorowe - (kod odpadu: 20 01 02, 15 01 07)

e.     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod odpadu: 20 01 35*, 20 01 36)

f.      meble i odpady wielkogabarytowe (kod odpadu: 20 03 07)

g.     metale (kod odpadu: 20 01 40, 15 01 04),

h.     odzież i tekstylia

i.       przeterminowane leki (200131*, 200132) i chemikalia (kod odpadu: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80)

j.       zużyte opony (kod odpadu: 16 01 03)

k.     zużyte baterie i akumulatory - (kod odpadu: 20 01 33*, 20 01 34)

l.       odpady budowlane i rozbiórkowe - (kod odpadu: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99),

2.     Nieruchomość inwestycyjna obejmuje działkę nr 216/1 w obrębie geodezyjnym Karnice, Gmina Karnice.

 1. Usytuowanie obiektów na działce inwestycyjnej należy wykonać zgodnie z zapisami Decyzji o warunkach zabudowy nr 97 z dnia 19.11.2013 r.

 2. Dla przedmiotowej inwestycji zostały wydane decyzje: o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o warunkach zabudowy.

 3. Urząd Gminy posiada mapę do celów projektowych na działkę nr 216/1 obręb Karnice.

 

II.        SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA:

 • pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń do uzyskania pozwolenia na budowę w tym decyzji;
 • projekt budowlano-wykonawczy na budowę PSZOK - 5 egz., plus wersja elektroniczna na płycie CD - 2 egz.;
 • przedmiary robót - 2 egz., plus wersja elektroniczna na płycie CD - 2 egz.;
 • kosztorys inwestorski - 2 egz., plus wersja elektroniczna na płycie CD - 2 egz.;
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze plus wersja elektroniczną na płycie CD - 2 egz.;
 • uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

III.        OFERTA:

a.              Oferta Wykonawcy winna posiadać następujące elementy :

 • nazwę i siedzibę Wykonawcy;
 • cenę netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia;
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • oświadczenia o akceptacji formy płatności;
 • oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

b.              Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

 

 • wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacja projektowo-wykonawczej w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy;
 • uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 1. PŁATNOŚĆ:
  Wynagrodzenie będzie płatne w całości po dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę, na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

 

 1. SKŁADANIE OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej listownie lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, sekretariat-p. nr 1 (decyduje data i godzina wpływu)- w terminie do dnia 3 marca 2014 roku do godz. 10:00.

 

VII.     KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena - 100%.

 

Wójt Gminy Karnice

 

/-/ Lech Puzdrowski

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz ofertowy;

  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.;

  3. Wzór umowy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bogdański 13-02-2014 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bogdański 10-03-2014 10:25