Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015


Projekt

UCHWAŁA NR ....................

Rady Gminy Karnice

z dnia ................................

w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645) i art. 5a ust. 1 i ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Karnice
z dnia ………………………………

Program współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekroć dalej jest mowa o:

 1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

 2. Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

 3. Gminie - rozumie się przez to Gminę Karnice;

 4. Programie - rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Gminy Karnice
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20145.

Rozdział 2.

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 2

Celem głównym Programu jest budowanie, kształtowanie i umacnianie na obszarze Gminy partnerstwa pomiędzy organami Gminy, a organizacjami.

§ 3

Celami szczegółowymi Programu są:

 1. inicjowanie i stwarzanie warunków do budowania współpracy między organami Gminy,
  a organizacjami;

 2. umocnienie inicjatyw i wzbogacanie działań organizacji na rzecz społeczności lokalnej;

 3. aktywizacja i promocja rozwoju działalności lokalnej w celu integracji organizacji
  i organów Gminy;

 4. aktywizacja organizacji poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych;

 5. prezentacja dorobku i promowanie osiągnięć organizacji;

 6. polepszenie poziomu jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców;

 7. kształtowanie warunków sprzyjających powstawaniu nowych inicjatyw społecznych
  w Gminie.

Rozdział 3.

ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 4

Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad:

 1. partnerstwa;

 2. jawności;

 3. uczciwej konkurencji;

 4. efektywności;

 5. suwerenności stron;

 6. pomocniczości.

Rozdział 4.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 5

Przedmiotem współpracy organów Gminy z organizacjami jest:

 1. określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

 2. realizacja zadań Gminy określonych w odrębnych przepisach;

 3. wsparcie finansowe i pozafinansowe kierowane przez Gminę na realizację działań przez organizacje;

 4. wzrost efektywności działań kierowanych do społeczności lokalnej;

 5. dążenie do podwyższenia stopnia skuteczności współpracy z organizacjami w celu zaspokajania istniejących potrzeb mieszkańców Gminy.

Rozdział 5.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 6

W roku 2015 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne:

 1. zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

  1. Organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy,

  2. Organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,

  3. Wspieranie rozwoju młodzieżowego ruchu artystycznego w gminie,

 1. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnej,

  2. Wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

  3. Wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach,

  4. Współpraca w zakresie organizowania przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej
   i sportu;

 2. zadania z zakresu integracji społecznej i zawodowej mieszkańców:

 1. Wpieranie i organizacja działań promujących aktywność seniorów oraz integrację międzypokoleniową,

 2. Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Rozdział 6.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 7

Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2015 przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.

Rozdział 7.

FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

§ 8

Współpraca z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

§ 9

 1. Współpraca o charakterze wsparcia finansowego może być prowadzona w szczególności poprzez zlecanie organizacjom zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Formy wsparcia finansowego o których mowa w § 9 ust. 1 realizowane będą poprzez:

 1. powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji;

 2. wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 90% kosztów całkowitych realizacji zadania.

§ 10

Współpraca o charakterze pozafinansowym może być realizowana w różnorodnych formach, w szczególności poprzez:

 1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, w celu ich zharmonizowania:

  1. publikowanie istotnych informacji na stronach internetowych Gminy zarówno
   w zakresie działań podejmowanych przez samorząd jak i organizacje,

  2. przekazywanie przez organizacje informacji o planowanych i realizowanych zadaniach sfery publicznej,

  3. konsultowanie z organizacjami projektu programu współpracy oraz projektów prawa miejscowego odnoszących się do zakresu działalności organizacji;

 2. współdziałanie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków;

 3. pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu szczególnie z miastami partnerskimi;

 4. udział Gminy w promowaniu działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku;

 5. wspieranie techniczne tj. użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i sprzętu na działalność statutową organizacji;

 6. organizacja otwartych spotkań pomiędzy organizacjami a przedstawicielami organów Gminy w formie konferencji i szkoleń;

 7. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się
  o dofinansowanie z innych źródeł.

Rozdział 8.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 11

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Rozdział 9.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 12

1. Środki finansowe na realizację i wspieranie zadań publicznych będą przyznawane w formach określonych w § 9.

2. Postępowanie w trybie zlecania zadań publicznych dokonuje się w oparciu o ustawę, regulamin i kryteria wyboru, a w szczególności o:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje oraz proponowaną jakość wykonania zadania;

 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym jej odniesienie do zakresu rzeczowego zadania, adekwatność kosztów do wartości merytorycznej przedsięwzięcia;

 3. proponowane kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;

 4. dotychczasowe dokonania organizacji oraz współpracę z gminą, w tym analiza i ocena zrealizowanych zadań zleconych organizacji z uwzględnieniem rzetelności, prawidłowości rozliczenia oraz terminowości;

 5. planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

 6. planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

Rozdział 10.

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 14

 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy Karnice w celu opiniowania złożonych ofert odrębnie dla każdego obszaru współpracy.

 2. Zadania Komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1:

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert;

  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;

  3. proponowanie podziału środków finansowych na podstawie oceny ofert;

  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Karnice.

 3. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:

 1. co najmniej trzech przedstawicieli Wójta Gminy Karnice, w tym przewodniczący;

 2. co najmniej dwóch reprezentantów organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

 1. W pracach w Komisji, o której mowa w ust. 1, mogą również uczestniczyć z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań objętych konkursem.

 2. Wójt Gminy Karnice ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert spośród przedstawicieli organizacji. W przypadku nie wyłonienia kandydata w drodze naboru Wójt Gminy Karnice zwraca się do organizacji działających na terenie Gminy o wskazanie przedstawicieli do czasu wskazania co najmniej dwóch.

 3. W przypadku nie wskazania przez żadną z organizacji osób do składu komisji albo wyłączenia lub nieobecności członka komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej 3 członków Komisji.

Rozdział 11.

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 15

Efektywność realizacji Programu w danym roku mierzona będzie na podstawie informacji dotyczących głównie:

 1. wysokości środków przeznaczonych dla organizacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych;

 2. wysokości przyznanych środków na realizację zadań w stosunku do wkładu własnego wnioskodawców;

 3. liczby zadań zrealizowanych w ramach Programu.

§ 16

 1. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

 2. W ramach kontroli osoba upoważniona przez Wójta Gminy Karnice (dalej „Kontrolujący”) może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie Kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez Kontrolującego.

 3. Prawo do kontroli przysługuje Kontrolującemu zarówno w siedzibach jednostek, którym wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Kontrolujący może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

 4. W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt Gminy Karnice przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok kalendarzowy.

Rozdział 12.

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 17

Tworzenie Programu przebiegać będzie w następujący sposób:

 1. Zamieszczanie do dnia 30 września każdego roku projektu Programu na stronie internetowej Urzędu w zakładce "Organizacje pozarządowe". Dodatkowo Program udostępniony będzie w postaci tekstowej w siedzibie Urzędu Gminy Karnice;

 2. Uwagi i wnioski dotyczące Programu można składać, nie później niż 14 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej www.karnice.pl:

a) droga elektroniczną na adres: ug@karnice.pl,

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice,

c) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, pok. nr 1.

 1. Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Karnice w zakładce "Organizacje pozarządowe".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 28-11-2014 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2014
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2014 10:40