Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Projekt

Uchwała Nr ………………………

Rady Gminy Karnice

z dnia ………………………

w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Rad Gminy Karnice, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2.1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej WNIOSKIEM, mogą składać mieszkańcy wskazani w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwani WNIOSKODAWCAMI.

2. Wniosek można składać w sprawach, których przedmiotem są zadania wymienione
w art.19 b ust. 1 pkt. 1-6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Karnice osobiście, pocztą lub przez EPUAP .

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2, jest załatwiany w trybie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego

§ 4. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje Wójt Gminy Karnice.

§ 5. 1. Wniosek podlega ocenie przez komisję oceniającą powoływaną Zarządzeniem Wójta Gminy Karnice, według kryteriów stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek podlega ocenie punktowej ze względu na:

  1. wartość zobowiązania wnioskodawcy w formie pracy społecznej (0-15 pkt),

  2. wartość zobowiązania wnioskodawcy w formie świadczeń rzeczowych (0-15 pkt),

  3. wysokość zobowiązania wnioskodawcy w formie świadczeń pieniężnych (0-15 pkt),

  4. spójność proponowanych wydatków i opisanych działań (0-15 pkt),

  5. stan przygotowania realizacji zadania (0-15 pkt),

  6. koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, jeśli wystąpią, ponoszone przez Miasto po jej zrealizowaniu (0-15 pkt).

3. Komisja oceniająca może pozytywnie rekomendować Wójtowi Gminy Karnice wnioski, które otrzymały co najmniej 55 pkt oraz uzyskały pozytywną opinię co do celowości wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

4. Decyzję o realizacji zadania podejmuje Wójt Gminy Karnice po zapoznaniu się
z rekomendacją komisji oceniającej.

§ 5. 2. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji oceniającej określa czas trwania komisji oraz jej skład osobowy. Komisja składa się z minimum 3 osób, w tym: przewodniczącego i sekretarza. W skład Komisji mogą być powołani w zależności od potrzeb: pracownicy Urzędu Gminy Karnice, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Karnice

Załącznik Nr 1 do

UCHWAŁY NR ……………………

RADY GMINY KARNICE

z dnia ………………………

Karta oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wniosek sprawdzono pod względem formalnym:

Nie stwierdzono braków formalnych

Dokumentację sprawdził/a:

....................................

podpis i data

Stwierdzono braki formalne:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 • wysłano pismo do wnioskodawcy w dniu …………..............................

 • przeprowadzono rozmowę z wnioskodawcą
  w dniu .......................................

 • usunięto braki formalne w dniu .............................................

 • nie usunięto braków w terminie 7 dni

  1. Komisja oceniła ofertę zgodnie z poniższymi kryteriami:

  2. Kryterium oceny

   Ocena punktowa

   Przyznane punkty

   1. Formy udziału mieszkańców w realizacji działania w tym:

   1.1 Wartość zobowiązania Wnioskodawcy w formie pracy społecznej (5% = 1pkt)

   0-15

   1.2.Wartość zobowiązania Wnioskodawcy w formie świadczeń rzeczowych (5% = 1pkt)

   0-15

   1.3.Wysokość zobowiązania Wnioskodawców w formie świadczeń pieniężnych (5% = 1pkt)

   0-15

   2. Spójność proponowanych wydatków i opisanych działań

   0-15

   3. Stan przygotowania realizacji zadania

   0-15

   4. Koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, jeśli wystąpią, ponoszone przez Miasto po jej zrealizowaniu

   0-15

   Ocena łączna

   90

   II. Celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej TAK / NIE proszę uzasadnić

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Decyzja Komisja rekomenduje/ nie rekomenduje* (właściwe podkreślić) Wójtowi Gminy Karnice wniosek do realizacji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 18-02-2015 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2015 09:38