Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.


Uchwała Nr VI/39/2015

Rady Gminy Karnice

z dnia 18 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Na podstawie art.4? ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.1356 ze zm.) oraz na podst.art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii( Dz.U.z 2012r. poz. 124 ze zm.)

Rada Gminy Karnice, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok o następującej treści:

Rozdział 1

Podstawy prawne opracowania Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2013r. poz. 1563 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012r. poz. 1485 z późn.zm. )

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2011r, poz.887 z późn.zm.)

 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych na lata 2011 - 2015

 • Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006 - 2015

W celu realizacji zadań wynikających z powyższych aktów został opracowany Gminny

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii dla gminy Karnice na rok 2015.

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

1.Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

przeciwdziała narkomanii jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby

rozwiązywania przedmiotowych problemów i związanych z z tą strefą życia problemów

rodzinnych i społecznych na terenie gminy.

2.Program jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie w zakresie profilaktyki i

przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i stanowi wykaz działań będących

jednocześnie zadaniami własnymi Gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które

w większości realizowane będą w 2015 roku.

3.Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są podmioty realizujące swoje

ustawowe zadania w obszarach wymienionych w programie bądź podmioty, którym

zlecone są zadania Programu, w tym Policja,Podmioty Lecznicze, OPS, GOK, placówki

oświatowe, biblioteki, świetlice

W związku z koniecznością realizacji zadań zawartych w ustawie o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o przeciwdziałaniu

narkomanii załącznikiem do programu są harmonogramy zadań:

1. harmonogram zadań i kosztów ich realizacji dotyczących profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczone są środki

zapisane w budżecie gminy w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

2. harmonogram zadań i kosztów ich realizacji dotyczących profilaktyki i

przeciwdziałania narkomanii, na który środki zapisane są w budżecie gminy w

rozdziale 81153- zwalczanie narkoman

Rozdział 3

Cele programu

1.Celem głównym Programu jest ograniczenie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem

alkoholu i środków psychoaktywnych oraz działania zapobiegawcze i prewencyjne w celu

zmniejszenia skutków negatywnych zjawisk społecznych.

2.Celami strategicznymi programu są:

    • zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i przyjmowaniu środków psychoaktywnych,

    • zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują,

    • zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

3.Celami szczegółowymi programu są:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od

alkoholu i środków psychoaktywnych,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy

związane z przyjmowaniem środków psychoaktywnych, pomocy

psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

4.Realizatorem Programu jest Wójt poprzez następujące podmioty:

Komisję w zakresie:

a) inicjowania działań z zakresu polityki gminy dotyczących problemów alkoholowych i

narkomanii istniejących w gminie,

b)prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w gminie.

inne podmioty, realizujące swoje ustawowe zadania w obszarach wymienionych w

programie, bądź podmioty którym zlecane są zadania Programu :

     1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach

     2. Straż Gminna w Karnicach

     3. Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

     4. Oddział Leczenia Odwykowego oraz Poradnia Odwykowa w Gryficach

     5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryficach

     6. Pedagog szkolny i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy

     7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

     8. Świetlice i biblioteki gminne.

Rozdział 4

Kategorie zadaniowe prowadzące do osiągnięcia celów programu

1.Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych , przeciwdziałanie narkomanii i

innym uzależnieniom realizowane będą poprzez:

  1. kontynuację wspierania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i

młodzieży (w tym pozalekcyjnych działań opiekuńczo - wychowawczych,

kulturalno-oświatowych, sportowych i rekreacyjnych) oraz dorosłych.

  1. Motywowanie uzależnionych oraz pijących szkodliwie do zmiany trybu życia, w tym do podjęcia leczenia odwykowego,

  2. tworzenie platformy współpracy z instytucjami, z osobami fizycznymi i prawnymi, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień,

  3. zwiększenie świadomości rodziców na temat współczesnych zagrożeń (uzależnieni, cyberprzemoc, inne),

  4. współpracę z Policją w celu uświadomienia o zagrożeniach wynikających z jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków, i innych używek,

  5. wspomaganie działalności instytucji, innych podmiotów i innych osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

  6. organizację spotkań szkoleniowych z przedstawicielami instytucji i organizacji, realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień,

  7. rozpowszechnianie w miejscach publicznych informacji na temat choroby alkoholowej, narkotykowej i innych uzależnień oraz możliwości leczenia, w następujących formach:

a) akcja ulotkowa i plakatowa,

b) informacje na stronie internetowej Gminy,

c) uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach,

d)zakup książek, kaset i broszur o tematyce uzależnień do bibliotek,

e)finansowanie nagród rzeczowych w konkursach organizowanych przez Komisję,

9) prowadzenie programów profilaktycznych mających na celu promocję zdrowego

stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej

10) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców,

11) współfinansowanie działań sportowych i rekreacyjnych,

12) działania Komisji skierowane do osób nadużywających lub uzależnionych od

alkoholu, narkotyków i innych używek, co do których zachodzi podejrzenie, że są

sprawcami przemocy w rodzinie, w celu zmotywowania ich do podjęcia

właściwego leczenia i terapii,

13)finansowanie dla mieszkańców Gminy usług w zakresie przeciwdziałania

uzależnieniom poprzez uruchomienie Punktu Konsultacyjnego.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

1.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii finansowany będzie w ramach środków finansowych

planowanych w Budżecie Gminy, stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych:

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za

posiedzenie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia.

§ 2. Przyjmuje się także na rok 2015 Harmonogram zadań do Gminnego Programu

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

wraz z preliminarzem wydatków stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz

Harmonogram zadań do Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wraz z preliminarzem wydatków

stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. Załączniki te stanowią integralną część uchwały.

§ 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania zawarte w

Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

Przeciwdziałania Narkomanii

§ 4 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 25-03-2015 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2015 13:13