Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice


Uchwała Nr XVII/135/2016
Rady Gminy Karnice

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Karnice uchwala:

§ 1. Uchwala się następujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także innych odpadów wskazanych w niniejszym regulaminie;

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości w zakresie określonym ustawą oraz poprzez:

1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2. umieszczanie pojemników w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

3. zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,

4. selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem co najmniej na:

a) odpady z papieru i tektury;

b) odpady szklane;

c) odpady metalowe;

d) odpady z tworzyw sztucznych;

e) opakowania wielomateriałowe;

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

g) przeterminowane leki i chemikalia;

h) zużyte baterie i akumulatory;

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

k) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe;

l) zużyte opony;

5. pozbywanie się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w sposób określony w rozdziale IV niniejszego Regulaminu,

6. utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. 1 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia śniegu, błota, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych przy granicy nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości wykonując obowiązek w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, zobowiązani są do gromadzenia odpadów w taki sposób, aby:

1) nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

2) nie powodowały uszkodzeń zieleni, nie zanieczyszczały żywopłotów, trawników, urządzeń technicznych pasa drogowego.

3. Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do uprzątnięcia chodników, na których jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem, że:

1) powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku do szczelnego zbiornika bezodpływowego,

2) czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) niepowodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin;

2) gromadzenia powstających odpadów z naprawy w pojemnikach do tego przeznaczonych;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości na drogach publicznych, oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników

§ 6. 1. Ustala się rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 1500 l;

3) worki 60 l do 120 l;

4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.

2. dla odpadów zbieranych w sposób selektywny ustala się pojemniki, worki i kontenery o pojemności od 60 l do 1500 l, z przeznaczeniem na:

1) papier i tekturę - kolor worka lub pojemnika NIEBIESKI;

2) tworzywa sztuczne, - kolor worka lub pojemnika ŻÓŁTY;

3) szkło - kolor worka lub pojemnika ZIELONY;

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - kolor worka lub pojemnika BRĄZOWY.

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych nie-segregowanych (zmieszanych) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednoro-dzinnych, jeżeli korzysta z takiego pojemnika:

1) do 4 osób - o pojemności 120 l;

2) od 4 do 8 osób - o pojemności 240 l

3) powyżej 8 osób - o pojemności 2 x 240 l.

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników (krotność poj. 120 l) do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) dla nieruchomości wielolokalowych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) do 20 osób - o pojemności 1100 l;

2) powyżej 20 do 55osób - o pojemności 2 x 1100 l;

3) powyżej 55 osób - o pojemności w 3 x 1100 l.

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych.

2. Pojemniki należy udostępnić w dniu odbioru odpadów, wystawiając je przed posesję w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady bez konieczności wejścia na teren nieruchomości

3. Pojemniki należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.

4. W przypadku właścicieli nieruchomości na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia pojemników na odpady i ich opróżnianie co najmniej raz na dwa tygodnie.

5. Przyjmuje się, że średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca wynosi rocznie 240 kg (KPGO).

§ 10. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych i na drogach publicznych:

1. Gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami, itp., pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki o pojemności od 120 l do 1500 l, oznaczone kolorami określonymi w § 6 ust. 2, a ponadto opatrzone znakiem graficznym i napisem określającym rodzaj zbieranego odpadu.

2. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji i parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących miejsca publiczne obowiązkowo wyposażone na stałe w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia;

2) wielkość koszy ulicznych została określona w § 6 ust. 1.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłychz terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez uprawnionego przedsiębiorcę.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do pojemników w terminach określonych w harmonogramie.

4. Odpady komunalne zmieszane powstałe na terenie nieruchomości powinny być odbierane z częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej i pensjonatowej - raz na dwa tygodnie,

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - jeden raz w miesiącu,

4) z terenu domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - raz na dwa tygodnie.

5) dla podmiotów handlowo- usługowych wprowadza się obowiązek usuwania odpadów - raz w tygodniu

5. Odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal odbierane będą od właścicieli nieruchomości z częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu,

2) w zabudowie wielorodzinnej i pensjonatowej - raz na dwa tygodnie

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - jeden raz w miesiącu,

4) z terenu domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - jeden raz w miesiącu.

6. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, szkło odbierane będą od właścicieli nieruchomości z częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa miesiące,

2) w zabudowie wielorodzinnej i pensjonatowej - raz w miesiącu

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - raz na dwa miesiące,

4) z terenu domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - raz na dwa miesiące.

7. Usuwanie odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) raz na dwa tygodnie

2) odpady z koszy ulicznych w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

3) odpady komunalne z cmentarzy - raz w tygodniu;.

§ 12. 1. Odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, właściciel nieruchomości może dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów, do 100 kg rocznie na jednego mieszkańca.

1) odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych powyżej 100 kg należy umieszczać w kontenerach przeznaczonych do tego typu odpadów, które na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady.

2. Odbiór odpadów takich jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie następował w formie tzw. wystawki w terminie wyznaczonym w harmonogramie.

3. Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zlokalizowanych w aptekach i placówkach zdrowia.

4. Zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2015.687 j.t.) w przypadku baterii do odpowiednio oznakowanych pojemników znajdujących się w wyznaczonych placówkach oświatowych, sklepach oraz budynku Urzędu Gminy.

5. Właściciel nieruchomości może dostarczyć zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

6. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone powinny być składowane w przydomowych kompostownikach

§ 13. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do przekazania ich do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Słajsinie, określonej dla regionu CZG RXXI jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazana w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2018-2023”stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/218/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 oraz Uchwale Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023

§ 14. Częstotliwość i sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego z którym, podpisał umowę.

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie rzadziej niż raz na dwa miesiące:

4. Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Karnice winny być przekazywane do punktu zlewnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Karnicach.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się:

1. Ograniczenie składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji.

2. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.

3. Zwiększenie odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

4. Wydzielenie odpadów budowlano - remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

5. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych.

6. Promowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostowniach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

7. Edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie ponownego wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:

1) W odniesieniu do psów:

a) poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi.

b) zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i jedynie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych, gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać z uwięzi psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) niepozostawianie bez nadzoru zwierząt domowych w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych;

b) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. Nieczystości te mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów, pod warunkiem, że są one zabezpieczone w papierowej lub foliowej torbie przeznaczonej do tego celu. Postanowienie to, nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów.

§ 17. Obowiązki określone w § 16 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Gminnej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich zabronione jest na terenach wyłączonych z produkcji rolnej.

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w miejscowości Karnice na obszarze wyznaczonym ulicami Szkolną - Słoneczną - Grabową - Miodową.

3. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zwartej zabudowie zajętej przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.

4. Na terenach wymienionych w pkt 1, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.290)

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

5. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1-3 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz Wójt Gminy Karnice.

6. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, bezpośrednie ich otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

7. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb nieruchomości.

8. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) na terenie prowadzenia hodowli zwierząt przestrzegać przepisy weterynaryjne, oraz sanitarnoepidemiologiczne;

9. Ule pszczele powinny być stawiane tylko na obrzeżach miejscowości w odległości jednak nie mniejszej niż 10 m od granic sąsiada , a 30 m od dróg i domów mieszkalnych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

2. Zaleca się przeprowadzenie deratyzacji na terenie nieruchomości w następujących terminach:

a) w kwietniu lub maju - termin wiosenny

b) we wrześniu lub w październiku - termin jesienny.

3. W okresie prowadzenia deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca te należy odpowiednio oznakować.

4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Karnice określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 20. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Karnice.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 22. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały Nr XVII/135/2016, traci moc uchwała Nr XVII/200/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Karnice


Andrzej Przeździęk


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. pod poz. 87), Rada Gminy Karnice zobowiązana jest do podjęcia nowej uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Zgodnie z art. 11 w/w ustawy, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie m.in. art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Id: DA25196D-7287-4F64-865C-E9322EAB76B4. Podpisany

Strona

Id: DA25196D-7287-4F64-865C-E9322EAB76B4. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-06-2016 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2016 09:36