Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XVII/136/2016
Rady Gminy Karnice

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Karnice uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karnice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

1. rodzaje oraz ilość odbieranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbieranych odpadów komunalnych,

2. sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. tryb i sposób zgłaszania przez właściciela nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego odbierania odpadów.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą:

1) odpady komunalne zmieszane w każdej ilości,

2) odpady zebrane w sposób selektywny:

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież, zużyte opony - w każdej ilości

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny z zastrzeżeniem § 12.1.Uchwały Nr XVII/135/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice - w ilości do 100 kg rocznie na jednego mieszkańca.

2. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów

1) zmieszane odpady komunalne

2) selektywnie zbierane odpady komunalne:

- papier i tektura - zbierane w worku niebieskim

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - zbierane w worku w kolorze żółtym

- szkło - zbierane w worku w kolorze zielonym

- odpady wielkogabarytowe

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

§ 3. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób:

1) Odpady komunalne zmieszane:

a) raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych do trzech lokali,

b) raz na dwa tygodnie - dla budynków wielorodzinnych od czterech lokali,

c) raz na dwa tygodnie - z terenu domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,

d) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają zmieszane odpady komunalne:

- raz w tygodniu dla nieruchomości handlowo - usługowych i użyteczności publicznej

- raz w miesiącu - dla pozostałych nieruchomości niezamieszkałych,

2) Odpady komunalne selektywnie zebrane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

a) dla następujących frakcji odpadów w zabudowie wielorodzinnej od czterech lokali:

- papier i tektura - raz w miesiącu

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - dwa razy w miesiącu

- szkło - raz w miesiącu

b) w zabudowie jednorodzinnej:

- papier i tektura - raz na dwa miesiące

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - raz na miesiąc

- szkło - raz na dwa miesiące

c) z terenu domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

- papier i tektura - raz na dwa miesiące

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - raz na miesiąc

- szkło - raz na dwa miesiące

d) dwa razy w roku w terminach i na zasadach określonych przez urząd gminy następujących frakcji odpadów:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady wielkogabarytowe

§ 4. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmować będzie nieodpłatnie każdą ilość niżej wymienionych odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, dostarczonych przez mieszkańców, własnym środkiem transportu i na własny koszt, w godzinach ich otwarcia:

1) przeterminowane leki

2) zużyte baterie i akumulatory

3) chemikalia i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowań po nich

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

5) meble i odpady wielkogabarytowe

6) zużyte opony

7) tekstylia i odzież

8) papier i tektura

9) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone

10) metal

§ 5. 5. Posegregowane odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane.

§ 6. 1. Odbiór odpadów odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu wolnym

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w §2 i 3 odbywa się zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości publicznej w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Karnicach oraz na stronie www.karnice.pl 

§ 7. Określa się, że właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do Urzędu Gminy w Karnicach niezwłocznie (w ciągu 72godzin od dnia zaistnienia zdarzenia) w jednej z wymienionych form: osobiście, na piśmie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XVIII/208/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2014 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Karnice


Andrzej Przeździęk


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 17 stycznia 2015r.poz.87), koniecznym stało się zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.poz.250) podjęcie uchwały w zakresie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższa zmiana we wszystkich uchwałach jest konieczna, bo zaistniałaby sytuacja, że utraciłaby moc wcześniejsza uchwała.

Id: 605A055B-A16E-464F-AB20-DB6F7CB13654. Podpisany

Strona

Id: 605A055B-A16E-464F-AB20-DB6F7CB13654. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-06-2016 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2016 09:37