Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XVII/137/2016
Rady Gminy Karnice

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, nieruchomości mieszanych bez wezwania z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy

2. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtowa stawka opłaty za dany rok kalendarzowy płatna jest z góry do dnia 15 kwietnia każdego roku.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub jej wysokość, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

4. Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 i 2, określają odrębne uchwały Rady Gminy Karnice.

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karnice.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVIII/213/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała nr X/81/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Karnice


Andrzej Przeździęk


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 17 stycznia 2015r.poz.87), koniecznym stało się zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.poz.250) podjęcie uchwały w zakresie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Id: 2313B7FC-6063-4497-8C1C-8341C3176872. Podpisany

Strona

Id: 2313B7FC-6063-4497-8C1C-8341C3176872. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-06-2016 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2016 09:38