Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość


Uchwała Nr XIX/149/2016
Rady Gminy Karnice

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) Rada Gminy Karnice, uchwala co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości zabudowanych i gruntowych oraz wszystkich lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, stanowiących własność Gminy Karnice, jeżeli umowa sporządzona zostanie na czas oznaczony lub nieoznaczony dłuższy niż 3 lata albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość a łączny okres dzierżawy przekroczy 3 lata.

§ 2. 1. Nieruchomość lub jej część może zostać wydzierżawiona lub wynajęta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony dłuższy niż 3 lata z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia lub wynajęcia oraz o czasie trwania umowy dłuższym niż 3 lata podejmuje Wójt Gminy.

3. Wydzierżawianie lub wynajęcie nieruchomości na czas dłuższy niż 10 lat wymaga zgody Rady Gminy.

4. Wójt bez zgody rady gminy może zawierać umowy na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż 10 lat, których przedmiotem będą drogi wewnętrzne, zabudowane lub niezabudowane infrastrukturą.

§ 3. Wydzierżawiając lub wynajmując nieruchomość Wójt Gminy zobowiązany jest uwzględnić przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz określać czas trwania umowy z uwzględnieniem planowanych terminów realizacji zadań gminnych obejmujących wydzierżawione lub wynajęte nieruchomości.

§ 4. W przypadku wynajmowania nieruchomości zabudowanych, wymagających nakładów na adaptację, modernizację, remont kapitalny oraz na przebudowę - czas trwania najmu powinien być ustalony z uwzględnieniem wymaganej wielkości nakładów oraz możliwością zmniejszenia lub zawieszenia pobierania czynszu odpowiednio do wielkości nakładów zgodnie z uznaniem i decyzją Wójta Gminy w konkretnej sprawie.

§ 5. 1. Najemców i dzierżawców nieruchomości na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony dłuższy niż 3 lata wyłania się w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w przypadku dzierżawy i najmu nieruchomości:

- o którą ubiega się jeden podmiot,

- w stosunku do których pierwszy i drugi przetarg na oddanie nieruchomości w dzierżawę lub najem zakończył się wynikiem negatywnym,

- zabudowanych garażami i innymi obiektami budowlanymi na rzecz osób, które wybudowały je z własnych środków,

- wykorzystywanych jako pomieszczenia gospodarcze, przynależne do lokalu mieszkalnego,

- będących drogami wewnętrznymi.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawierania kolejnych umów bez konieczności uzyskania zgody Rady Gminy Karnice w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVI/185/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 24 października 2012 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Karnice


Andrzej Przeździęk

Id: 747C8B78-233E-433D-BD06-BBC2E78D53E1. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 21-10-2016 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2016 09:07