Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi BHP

Karnice, 12 grudnia 2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy Karnice zaprasza do składania ofert na wykonanie nadzoru, doradztwa    i stałej obsługi z zakresu BHP dla  Gminy Karnice

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wykonywanie nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z zakresu BHP dla:

 1. Urzędu Gminy Karnice,
 2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach,
 3. Gminnego Klubu Kultury w Karnicach,
 4. Zespołu Szkól Publicznych w Karnicach,
 5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy,
 6. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach,
 7. Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach

 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie następujących czynności:

 

 1. Sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
 2. Bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach wraz z propozycjami o sposobie ich usunięcia,
 3. Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP,
 4. Udział w dochodzeniach powypadkowych (kompleksowo),
 5. Reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie BHP,
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z BHP,
 7. Opracowanie wewnętrznych regulaminów , instrukcji i zarządzeń BHP,
 8. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 9. Przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP,
 10. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań BHP w zakresie pomieszczeń pracy i procesów technologicznych,
 11. Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego na istniejących stanowiskach pracy,
 12. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 roku – szkolenia odbywać się będą w siedzibie UG Karnice

 

Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie usług osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców i ich przedstawicieli lub osób zatrudnionych, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez Podwykonawcę lub na zaangażowanie przez Wykonawcę podwykonawców do wykonania części Usług, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań, wynikających z Umowy.

 

 

II. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca będzie realizował zamówienie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z czternastodniowym terminem wypowiedzenia.

 

CPV : 71317200-5 , 71317210-8

 

Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE

 

 1. Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.

Oferta najkorzystniejsza, to taka, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:

 

Kryterium 1:

Najniższa cena

-----------------------------------------------------------------------------------  x  100 = ilość punktów

Cena oferowana

 

 

 

 

 1. TERMIN I MIESJCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu biurze Zamawiającego:

 

Urząd Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice

 

osobiście lub  pocztą w terminie do dnia 29 grudnia 2016 do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do urzędu). Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 

 

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz cenowy oferty
 2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do wykluczenia

 

 1. POZOSTAŁE WARUNKI

 

 

 1. Oferent, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania  osobnych umów na świadczenie usług z poszczególnymi jednostkami.
 2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie i drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano
 3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniony jest :
  Pani Sylwia Jankowska – Sekretarz Gminy

Tel. 91 38 77 225 w godz. 7:00-15:00

adres e-mail: sekretarz@karnice.pl

                                                                                                               z up. Wójta

/-/ Sylwia Jankowska

  Sekretarz Gminy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 12-12-2016 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 12-12-2016 08:40