Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice


Uchwała Nr XXIV/189/2017
Rady Gminy Karnice

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art.131 ust.4-6, art.133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1, art. 189 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59), art.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice:

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 20 pkt.;

2) jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne, działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym - 10 pkt.;

3) rodzina kandydata jest objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 15 pkt.;

4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wskazanej we wniosku o przyjęcie bądź jest uczniem tejże szkoły - 10 pkt.;

5) rodzice/ opiekunowie prawni kandydata niezamieszkałego na terenie Gminy Karnice pracują, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą na jej terenie - 5 pkt.

§ 2. 1.  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów dołączanymi do wniosku
o przyjęcie do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej są odpowiednio:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego wystawione przez pracodawcę;

2) zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię potwierdzające pobieranie nauki w trybie dziennym;

3) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;

4) zaświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, wydane przez właściwy organ;

5) orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata;

6) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

2. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego § 1 pkt. 4 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola, punktu przedszkolnego bądź oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

§ 3. Określa się kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice:

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej wskazanej we wniosku
o przyjęcie - 15 pkt.;

2) kandydat uczęszczał do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w obwodzie danej szkoły podstawowej wskazanej we wniosku o przyjęcie - 15 pkt.;

3) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Gminę Karnice jako miejsce zamieszkania - 10 pkt.;

4) rodzice/ opiekunowie prawni kandydata pracują, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą w obwodzie szkoły wskazanej we wniosku o przyjęcie
- 10 pkt.

§ 4. 1.  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów dołączanymi do wniosku
o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych są odpowiednio:

1) zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły, wydane przez dyrektora szkoły;

2) zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w obwodzie danej szkoły podstawowej wskazanej we wniosku o przyjęcie, wydane przez dyrektora szkoły;

3) oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych;

4) zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego wystawione przez pracodawcę, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, wydane przez właściwy organ.

§ 5. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk


Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dnia 14 grudnia 2016 r. zobowiązują organ prowadzący m.in.: szkoły podstawowe, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego do podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, zgodnie z art. 131 ust.4-6 i art.133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mają zastosowanie kryteria określone w art. 131 ustawy - Prawo oświatowe. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te mogą mieć różną wartość i nie może być ich więcej niż 6. Kryteria rekrutacji określone w uchwale dla kandydatów do klas I szkół podstawowych nie dotyczą uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej (uczniowie przyjmowani są z urzędu).

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe w/w zadania organu prowadzącego określone w art. 131 ust.4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 wykonuje Rada Gminy.

Id: 248910EB-E0DD-471B-93C6-61B46B1BBB12. Podpisany

Strona

Id: 248910EB-E0DD-471B-93C6-61B46B1BBB12. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 03-04-2017 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2017 14:45