Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/221/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXX/221/2005

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457)

Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje:

§1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 59.600,00 zł, z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - Wpływy z podatku rolnego, podatku i od innych jednostek nieposiadających leśnego, podatku od czynności

osobowości prawnej oraz wydatki związane cywilnoprawnych podatków i opłat z ich poborem lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych

756 75615 0340 1.500,00 podatek od środków transportu

Oświata i wychowanie - Szkoła podstawowa

801 80101 0830 15.000,00 wpływy z usług

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801 80195 0960 30.000,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

921 92116 2020 5.100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji

rządowej

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

926 92695 2460 8.000,00 Środki otrzymane od pozostałych

jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizację

zadań bieżących jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych

RAZEM 59.600,00

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 12.500,00 zł, z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Obsługa długu publicznego - Wpływy z podatku dochodowego

od banków i pozostałych instytucji

finansowych oraz wpłaty z zysku

Narodowego Banku Polskiego

757 75702 8070 8.500,00 odsetki i dyskonto od krajowych

skarbowych papierów wartościowych

oraz od krajowych pożyczek i kredytów

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność

853 85395 4300 4.000,00 zakup usług pozostałych

RAZEM 12.500,00

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 72.100,00 zł., z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600 60016 4300 8.500,00 zakup usług pozostałych

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i

nieruchomościami

700 70005 4300 4.000,00 zakup usług pozostałych

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750 75095 2900 15.000,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz

innych jednostek samorządu

terytorialnego oraz związków gmin

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801 80195 4430 5.000,00 różne opłaty i składki

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801 80195 6060 25.000,00 wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

Edukacja i opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów

854 85415 3240 1.500,00 stypendia dla uczniów

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

921 92116 4240 5.100,00 zakup pomocy naukowych

dydaktycznych i książek

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

926 92695 4210 2.500,00 zakup materiałów i wyposażenia

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

926 92695 4270 4.500,00 zakup usług remontowych

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

926 92695 4300 1.000,00 zakup usług pozostałych

RAZEM 72.100,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

UZASADNIENIE

I Zmiany budżetu na rok 2005 po stronie dochodów

Zwiększenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

- 756.75615.0340 - 1.500,00 - podatek od środków transportu

- 801.80101.0830 - 15.000,00 - wpływy z usług - wynajem sali

- 801.80195.0960 - 30.000,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- 921.92116.2020 - 5.100,00 - dotacja celowa na zakup książek

- 926.92695.2460 - 8.000,00 - modernizacja boiska w Cerkwicy

II Zmiany budżetu gminy na rok 2005 po stronie wydatków

Zwiększenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

- 600.60016.4300 - 8.500,00 - zakup usług pozostałych

- 700.70005.4300 - 4.000,00 - zakup usług pozostałych

- 750.75095.2900 - 15.000,00 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

samorządu terytorialnego oraz związków gmin

- 801.80195.4430 - 5.000,00 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu i

busa

- 801.80195.6060 - 25.000,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych - zakup busa

- 854.85415.3240 - 1.500,00 - stypendia dla uczniów

- 921.92116.4240 - 5.100,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- 926.92695.4210 - 2.500,00 - zakup materiałów i wyposażenia

- 926.92695.4270 - 4.500,00 - zakup usług remontowych

- 926.92695.4300 - 1.000,00 - zakup usług pozostałych

Zmniejszenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

- 757.75702.8070 - 8.500,00 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierów wartościowych oraz od krajowych

pożyczek i kredytów

- 853.85395.4300 - 4.000,00 - zakup usług pozostałych

2

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 16-01-2006 16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2006 16:39