Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/223/2005 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Karnice na 2006 rok


Uchwała Nr XXX/223/2005

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości (załącznik nr 1) 7.382.854

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 6.094.158

( załącznik nr 2 ) w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów 38.325

alkoholowych (załącznik nr 3)

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.288.696

( załącznik nr 4)

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik nr 5) 7.340.250

z tego:

  1. wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 6.051.554

(załącznik nr 6) w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 7) 38.325

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 8) 1.288.696

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 42.604

z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w bankach krajowych

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 242.574

z tego:

1) z tytułu kredytów 195.922

2) z nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych 46.652

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 285.178

z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w bankach krajowych

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70.000

§ 7. Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy

inwestycyjne gminy zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2004 - 2006 zgodnie

z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu Gminy Karnice na programy realizowane

ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2006 r. zgodnie

z załącznikiem nr 12.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Karnice do:

  1. samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do kwoty 120.000

2) dokonywania w ciągu roku zmian w planie wydatków między rozdziałami

i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Karnice do zaciągania kredytów i pożyczek

do wysokości 150.000., przeznaczonych na pokrycie występującego

w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie

w roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 16-01-2006 16:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2006 16:41