Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju


SPIS TREŚCI

I. OPIS PROCESU TWORZENIA STRATEGII - SCENARIUSZ DZIAŁAŃ

VII. ZAŁĄCZNIKI

I. OPIS PROCESU TWORZENIA STRATEGII - SCENARIUSZ DZIAŁAŃ

1. Cel opracowania

Władze samorządowe gminy Karnice dostrzegły konieczność sformułowania strategicznych kierunków rozwoju gminy. Konieczność ta wynika z założenia,
że stabilna i długofalowa realizacja opracowanych programów przyniesie zdecydo-wanie lepsze rezultaty, niż działania inwestycyjne, ale niespójne lub nie następują-ce po sobie w optymalnej kolejności.

W związku z przystąpieniem do prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które musi uwzględniać strategiczne kierunki rozwoju, uznano za wskazane, przystąpić do opracowania strategii rozwoju gminy. Na tym etapie zdecydowano o ograniczeniu zakresu opracowania, tylko
do części zasadniczej, tj. sformułowania priorytetów polityki wzrostu i celów wspierających, z określeniem strategicznych partnerów i terytorialnego zasięgu realizacji. Jest sprawą oczywistą, że było to możliwe po starannym przeanalizowaniu uwarunkowań rozwoju.

Strategia rozwoju gminy, to proces wyboru długofalowych celów i ustalanie programów do realizacji zadań. Stanowić będzie podstawowe narzędzie sterowania rozwojem gminy, godząc interesy polityki województwa z lokalnymi interesami samorządu gminy oraz interesami podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Problematyka strategii jest zsynchronizowana z problematyką Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ma ona charakter określający zasady wraz z oddziaływaniem podmiotów na zagospodarowanie gminy.

2. Proces budowy strategii

Do opracowania strategii przyjęto następujące założenia:

 • uspołecznienie procesu budowy strategii, czyli zaangażowanie w pracę nie tylko przedstawicieli samorządu, lecz także podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych, lokalnych liderów, ekspertów itp.;

 • weryfikację na bieżąco, wykonanych przez ekspertów prac;

 • posiadanie wyraźnie określonego miejsca strategii w systemie planistycznym.

Tak postawione założenia można zrealizować przy wykorzystaniu metody wspól-nego planowania, która spełnia te wymogi.

Pierwszym etapem budowy strategii była charakterystyka istniejącej sytuacji
w gminie, a zwłaszcza określenie miejsca i roli gminy w województwie oraz uwarunkowania i ocena stanu istniejącego.

3. Scenariusz działań

Podjęto działania w zakresie określenia założeń do opracowania strategii rozwoju gminy. I tak:

1/ Rada Gminy upoważniła Komisję Rozwoju Gospodarczego do opracowania strategii oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2/ Przygotowano i rozesłano ankietę skierowaną do wybranych osób i podmiotów gospodarczych na terenie gminy. Ankieta społeczno - gospodarcza zawierała
31 pytań. Dotyczyły one funkcji i rozwoju przestrzennego gminy, zagadnień społecznych, zagadnień gospodarczych i inwestycji oraz infrastruktury technicznej.

3/ Rozesłano ankietę dot. profilu słabych - mocnych stron gminy (ocena punktowa 23 obszarów problemowych).

4/ Zebrano materiały pomocnicze, na których oparto część merytoryczną strategii. Były to:

 • wytyczne i kierunki działania Rady i Zarządu Gminy;

 • podstawowe dane statystyczne, wg miast i gmin za rok 1999 (Urząd Statystyczny w Szczecinie) oraz dane z Urzędu Gminy za rok 1999;

 • materiały wyjściowe dla strategii rozwoju woj. zachodniopomorskiego, maj 1999 r.;

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  wojew. szczecińskiego - etap I, II i III. RBGP w Szczecinie, 1995 - 1997 r.;

 • strategia rozwoju wojew. szczecińskiego. Szczecin 1998 r.;

 • strategiczne problemy Makroregionu Północno-Zachodniego. Szczecin 1996 r.;

 • konsultacje i wnioski zgłoszone przez przedstawicieli Zarządu Gminy, jedno-stki gospodarcze oraz społeczeństwo;

 • analizy, badania i obserwacje własne.

5/ Wykorzystano dwie ankiety Urzędu Marszałkowskiego do analizy, oceny i wartościowania wyników gminy, sporządzonych dla potrzeb strategii woj. zachodniopo-morskiego. Ponadto dokonano zróżnicowania podstawowych danych statystycznych za rok 1998, na tle średnich wojewódzkich (wg grupy gmin miejsko - wiejskich, jak i całego województw).

6/ Włączono do współpracy przy sporządzaniu strategii szersze grono osób i organizacji, ważnych z punktu widzenia realizacji projektu. Zorganizowano kilka spotkań, których celem było zaprezentowanie i przedyskutowanie problemów strategii rozwoju gminy. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Zarządu Gminy, rad sołeckich, organizacji społecznych i politycznych oraz większych jednostek gospodarczych. Wynikiem dyskusji były ustalenia do dalszych prac nad strategią rozwoju gminy, jak również kolejnych faz opracowywanego przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wymienione wyżej działania, zebrane materiały, przedstawione uwagi i propozycje pozwoliły na ostateczne opracowanie strategii rozwoju gminy Karnice, która zawiera zespół głównych celów, niezbędnych dla uzyskania sprawnego funkcjonowania gminy w systemie gospodarczym województwa.

4. Metoda opracowania

Metodę opracowania można określić jako ekspercko - partnerską, tzn. “Koncepcja strategii ... ” powstała jako opracowanie eksperckie, przy partnerskim współdziałaniu z odpowiedzialnymi pracownikami i działaczami samorządowymi gminy. Podstawą tej koncepcji były przeprowadzone badania ankietowe wśród liczących się środowisk gminy i jej liderów (sołectwa, lokalne instytucje i przed-siębiorstwa, osoby fizyczne). Na podstawie wyników z tych badań oraz analiz i obserwacji autorskich, jak również na podstawie wymienionych wyżej danych wyjściowych, określone zostały wszystkie ważne obszary problemowe oraz preferencje rozwojowe wynikające z istniejących uwarunkowań.

Cele strategiczne określono jako SMART (eleganckie) wg wymogów UE, które charakteryzują się następującymi cechami:

 • Specyfic - specyficzne, dokładnie określone;

 • Measurable - mierzalne;

 • Agread - uzgodnione;

 • Realistic - realne;

 • Timed - określone czasowo.

Metodą tzw. analizy SWOT dokonano identyfikacji słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń. (SWOT - kompleksowa metoda mocnych stron oraz barier w realizacji celów, tzw. słabe strony oraz szans i zagrożeń).

5. Zakres i przedmiot opracowania

Zasadniczą część niniejszej strategii, tj. priorytety polityki wzrostu wraz z celami wspierającymi, przedstawionymi w kontekście istniejących uwarunkowań,
opracowano w pełnym zakresie. Można przyjąć, że niniejsze opracowanie obejmuje około 70 % zakresu standardowego dla opracowań spełniających wymogi UE i można je stosunkowo łatwo poszerzyć.

Przedmiotem opracowania jest obszar całej gminy w granicach administracyjnych, o pow. 133 km2, a materiał statystyczny i graficzny (wykresy i mapy) ilustruje miejsce gminy na tle innych gmin woj. zachodniopomorskiego (gminy wiejskie).

Zakres opracowania obejmuje problemy mogące być podstawą do sporządzenia długo-, średnio- i krótkoterminowych planów działań, w których priorytety i cele strategiczne znajdą wyraz w postaci konkretnych zadań na poszczególne lata (plan operacyjny strategii).

6. Cechy opracowania

6.1. Horyzont czasowy

Strategia obejmuje cele, których realizacja sięga 10 lat, a więc obejmuje lata 2000 - 2009.

6.2. Rozwój demograficzny

Przyjmując wskaźniki wzrostu demograficznego zakłada się, że liczba ludności gminy w 2009 r. wyniesie około 5.000 osób (przyrost naturalny + napływ
z zewnątrz). Szczegóły - patrz rozdz. III pkt 1.

II. MIEJSCE I ROLA GMINY W REGIONIE

1. Dotychczasowe i potencjalne funkcje gminy

Dotychczasowe i potencjalne funkcje gminy Karnice, jako siedziby jednego z mniejszych obszarowo i ludnościowo gmin w woj. zachodniopomorskim to rolnictwo i turystyka. Gmina Karnice położona jest w niewielkiej odległości od wybrzeża morskiego od którego oddziela ją pas szerokości ok. 2-3 km (gmina Rewal). Według struktury przyrodniczo-gospodarczej opracowanej dla potrzeb strategii rozwoju woj. zachodniopomorskiego gmina Rewal została zaliczona do pasa nadmorskiego kołobrzesko-rewalsko-dziwnowskiego, z zapelczem rolniczym o wiodącej funkcji turystycznej.

2. Główne uwarunkowania rozwoju gminy

2.1. Uwarunkowania zewnętrzne

Położenie geograficzne gminy w pobliżu morza powoduje, że gmina  będzie odgrywać w przyszłości znaczną rolę na mapie ekonomicznej województwa, zwłaszcza w dziedzinie rozwoju turystyki (agroturystyki).

O atrakcyjności gminy w województwie stanowi jej położenie i dobrze rozwinięta sieć dróg, lecz złej jakości.

Nowa struktura administracyjna, przy utrzymaniu samodzielności gmin oraz decentralizacji państwa, sprzyjać będzie umacnianiu roli gminy. Na perspektywę nie zakłada się zasadniczych zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych gminy, a jedynie maksymalne wykorzystanie i rozwijanie istniejących korzystnych warunków.

2.2. Położenie i historia gminy

Gmina Karnice położona jest w północno - zachodniej części województwa zachodniopomorskiego i graniczy z terenami następujących gmin: Rewal, Trzebiatów, Świerzno, Gryfice.

Teren gminy to obszar wysoczyzny o charakterze płaskim o przeważających spadkach od 0 do 5% i leżąca na wysokości 15 do 25 m npm.

Pomimo, że gmina nie jest dużą jednostką administracyjną (16 sołectw, 25 miejscowości) posiada wiele obiektów historycznych (zabytków), zgromadzonych
w 12 wsiach. Są to m.in. kościoły (Karnice XV w, Cerkwica XVI w, Ciećmierz
XVII w.), wiatrak holenderski (Lędzin XIX w.). dwory i parki przydworskie, studnia Św. Ottona w Cerkwicy.

2.3. Uwarunkowania społeczne

O uwarunkowaniach społecznych w dużej mierze decyduje aktywność zawodowa i społeczna oraz warunki demograficzne.

Społeczność gminy Karnice wykazuje średnią aktywność zawodową i społeczną. Wyraża się to stosunkowo niewielką ilością podmiotów gospodarczych, wg danych z 1999 r. było ich w sektorze prywatnym 193, co stanowi 1,1 % ogółu podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim, liczonych dla grupy gmin wiejskich.

Ludność gminy jest emocjonalnie z nią związana. Akceptuje ona i uczestniczy w przemianach ustrojowych, zapoczątkowanych w 1989 r. Ludzie w ramach swoich możliwości starają się być przedsiębiorczy, chociaż sytuacja gospodarcza na terenach po byłych PGR jest bardzo trudna.

Na wspomnianą aktywność znaczny wpływ ma struktura wieku ludności i z tym związany rozwój demograficzny gminy. Warunki demograficzne są korzystne [patrz rozdz. III pkt 1]. Aktywność gospodarcza wg analizy punktowej SWOT wynosi 4,1 punktów.

2.4. Uwarunkowania techniczne

Z analizy SWOT i materiałów statystycznych wynika, że korzystne warunki techniczne, gmina posiada w następujących dziedzinach:

 • zaopatrzenie w wodę

 • gospodarka odpadami

 • elektroenergetyka

Natomiast małokorzystne warunki występują w dziedzinach:

 • odprowadzania ścieków (2 oczyszczalnie wraz z kanalizacją - Cerkwica, Karnice)

 • gazyfikacji

 • stanu dróg wojewódzkich i powiatowych

2.5. Uwarunkowania przyrodnicze

Gmina Karnice charakteryzuje się dość słabym rozpoznaniem środowiska pod względem walorów i zasobów przyrodniczych (nie wykonano dotąd waloryzacji przyrodniczej gminy).

Gmina Karnice leży na obszarze makroregionu Pobrzeże Szczecińskie, w granicach 2 mezoregionów fizycznogeograficznych: północna część w mezoregionie Wybrzeże Trzebiatowskie; środkowa i południowa część w mezoregionie Równina Gryficka.

W koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL północna część gminy leżąca w pradolinie przymorskiej znajduje się na obszarze węzłowym o znaczeniu międzynarodowym OBSZAR WYBRZEŻA BAŁTYKU.

W granicach gm. Karnice nie ma prawnie uznanych obszarów przyrodniczych tworzących krajowy system obszarów chronionych.

Do nielicznych obiektów przyrodniczych prawnie chronionych należą 2 pominki przyrody (pojedyncze drzewa) oraz 5 parków zabytkowych (Cerkwica, Dreżewo, Karnice, Ninikowo, Paprotno).

Gmina Karnice należy do słabo zalesionych. Powierzchnia lasów wynosi 1,8 tys. ha, co stanowi 13,4% ogólnej powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości gminy kształtuje się znacznie poniżej średniej woj. zachodniopomorskiego wynoszącej 34,6%. Pod względem kategorii użytkowania lasy gminy należą do lasów gospodarczych.

Jako dodatkową informację należy podać, że w wyniku wieloletnich badań (25 lat) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - ciekawie kształtują się pomiary parametrów występujących tam wiatrów (prędkości i kierunków). I tak:

I. Roczne średnie (10-minutowe) prędkości wiatrów w funkcji wysokości nad poziomem gruntu (n.p.g.)

10 m - 4,5 m/s

30 m - 5,2 m/s

50 m - 5,7 m/s

60 m - 6,2 m/s

70 m - 6,7 m/s

80 m - 7,2 m/s

90 m - 7,7 m/s

100 m - 8,2 m/s

Przedstawione średnie uzyskano po uwzględnieniu szorstkości terenu (klasa 2)
oraz ukształtowania terenu, a zwłaszcza kumulacji wzniesień (średnio 30 m npm.)

II. Procentowy udział wiatrów z poszczególnych kierunków w rejonie Pomorza Zachodniego

Przedstawione niżej dane są przetworzonymi wynikami 25-letnich obserwacji na stacjach meteorologicznych, na wysokości zainstalowanych wiatromierzy - odpowiednio 24 m, 11 m, i 18 m.

Kierunki wiatrów w %

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Cisze

Świnoujście

7.6

10.2

8.1

8.8

16.4

19.0

19.4

6.8

3.6

Szczecin

7.9

9.4

10.5

11.0

5.4

24.9

21.0

5.9

4.0

Kołobrzeg

6.2

10.9

9.3

11.5

15.4

17.0

18.4

7.1

4.2

To korzystne zjawisko np. dla budowy elektrowni wiatrowych zamierzają wykorzystać firmy specjalistyczne (m.in. Turbeko, Vistra) w celu inwestowania w realizację ponad 20 szt. elektrowni o blisko 700 KW każda. Korzystne tereny dla budowy elektrowni - patrz mapa.

2.6. Uwarunkowania rolnicze

Gleby dobrej jakości (II - IVa klasa bonitacyjna) stanowią niewielki odsetek gruntów ornych w gminie, wynoszący zaledwie 28,2 % (średnia dla województwa wynosi około 52,4 % - 1999 r.).

Korzystniejsza sytuacja kształtuje się w grupie użytków zielonych, bowiem 59,5 % stanowią łąki i pastwiska, w klasach III i IV.

Z uwarunkowań rolniczych, należy przytoczyć strukturę gospodarstw rolnych, którą z punktu widzenia perspektywicznego rozwoju tej funkcji, należy ocenić pozytywnie. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 32,0 ha (10264 ha: 321 gospodarstw). Grupa gospodarstw od 7 do 17 ha stanowi 106 gospodarstw, od 17 - do 50 ha - 77 i powyżej 50 ha - 16 gospodarstw. Stosunkowo korzystna jakość gleb, dobra struktura większości gospodarstw oraz to że użytki rolne stanowią 78,8% pow. ogólnej gminy, świadczy o rolniczym charakterze gminy Karnice.

Nie do końca została przeprowadzona restrukturyzacja sektora uspołecznionego, chociaż większość gospodarstw byłych PGR została już sprywatyzowana lub jest dzierżawiona.

III. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO I WNIOSKI

Zostaną tu omówione i zilustrowane danymi statystycznymi niektóre grupy problemów, mające wpływ na kierunki dalszego rozwoju gminy. Są to: ludność gminy, baza ekonomiczna oraz infrastruktura [techniczna i społeczna] wraz z wy-pływającymi z tego stanu, generalnymi wnioskami na przyszłość.

1. Podstawowe dane - gmina Karnice

1.1. Rozwój demograficzny

Ludność Tabela nr 1

Gmina

Powierzchnia [km2]

133

Ilość miejscowości / sołectw

16

Ludność ogółem [osób]

4306

Liczba ludności na 1 km2

31,0

Przyrost naturalny na 1 000 ludn.

3,3

Saldo migracji

- 3

Powierzchnia gminy zajmuje 1,4 % powierzchni województwa, a ludność stanowi 1,5 % ludności województwa, przy gęstości zaludnienia 31,0 osób na 1 km2, przy średniej wojewódzkiej 29,7 osób na 1 km2 (gminy wiejskie).

Przy analizie demografii w gminie Karnice, należy zwrócić uwagę na cechy przemian struktury wiekowej ludności do 2009 r., w której:

 • grupa przedprodukcyjna będzie ulegała zmniejszaniu wskutek niżu demograficznego. Zmniejszanie to będzie dotyczyło dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum (7 - 13 lat). Grupa żłobkowa i przedszkolna mogą rosnąć, z uwagi na to, że w wiek zakładania rodzin wejdą roczniki wyżu demograficznego (1978-83), co zwiększy, jak się przewiduje liczbę urodzeń (lub pozostaną one na tym samym poziomie powyżej średniej wojewódzkiej);

 • grupa produkcyjna będzie rosła, z uwagi na wspomniany wyżej wyż demografi-czny, wchodzący również w wiek produkcyjny. Stąd nastąpi przyrost zasobów siły roboczej do 2009 r., stwarzając problemy na rynku pracy, konieczność wzrostu budownictwa mieszkaniowego, rozwoju usług (szkoły, przedszkola). Te problemy występują już. tj. wskutek braku miejsc pracy następuje odpływ ludności z terenu gminy;

 • grupa poprodukcyjna do 2009 r. nie będzie rosła (utrzyma się na tym samym, poziomie). Stąd problemy społeczne tej grupy nie zaznaczą się wyraźnie do 2009 r. Skokowy wzrost tej grupy ludności nastąpi dopiero po 2009 r. i wówczas stworzy ona poważne problemy socjalne.

W tabeli nr 2 zawarte są dane charakteryzujące wielkości ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminie Karnice.

Ludność w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym
[na tle średnich wojewódzkich]

Tabela nr 2

Ludność

Ogółem

Wiek prod.

[%]

wiek poprod.

[%]

Gmina

4306

2344

54,4

497

11,5

Województwo x)

283524

164818

58,1

34570

12,2

procent x)

1,5

1,42

-

1,44

-

x) Dotyczy tylko gmin wiejskich w województwie.

Z powyższego zestawienia wynika, że gmina Karnice znajduje się w nieco gorszej “kondycji” demograficznej na tle średnich wojewódzkich, gdyż ilość osób w wieku produkcyjnym, w Karnicach jest niższa o ponad 3 punkty procentowe, a ludność w wieku poprodukcyjnym jest zbliżona. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi aż 30,2 % ogółu ludności gminy.

Podstawą rozwoju demograficznego gminy będzie własny przyrost naturalny oraz zapotrzebowanie na siłę roboczą w rolnictwie i poza rolnictwem, jak również migrację z zewnątrz (tereny rozwoju turystycznego). Ludność licząca w stanie wyjściowym 4306 osób, wzrosłaby w 2009 r. do liczby 5000 osób. Jest to wariant pomigracyjny podstawowy (zbilansowany z odpływem ludności i jej przypływem na terenie gminy).

Odpływ migracyjny ludności z terenu gminy Karnice wynika z dotychczasowych trendów, podyktowanych brakiem stanowisk pracy po zlikwidowanych PGR oraz małą aktywnością gospodarczą gminy. Atrakcyjność ta się zwiększy jeżeli do rolniczej funkcji gminy dołączona zostanie funkcja turystyczna.

Przedstawione rozmieszczenie przyrostu ludności (migracja + przyrost naturalny), nastąpi głównie we wsiach mających dużą dynamikę rozwoju (ośrodki obsługi ludności). Są to: Cerkwice, Karnice, Paprotno oraz w niewielkim stopniu inne wsie, które przyjmą funkcję letniskową, turystyczną lub agroturystyczną.

1.2. Zatrudnienie

Pracujących wg działów gospodarki narodowej przedstawia tabela nr 3.

Pracujący Tabela nr 3

Rodzaj działalności

Gmina
[osób]

Pracujący ogółem

942

Przemysł i budownictwo

59

Rolnictwo

590

Handel i usługi

173

Administracja publiczna, oświata, służba zdrowia

120

Struktura działowa zatrudnienia odzwierciedla wiodące funkcje gospodarcze gminy - są to: rolnictwo, ochrona zdrowia, oświata, handel i usługi. Rolnictwo stanowi 62,6% ogółu pracujących w gminie.

Z kształtowania się ww. tendencji, można wysnuć wniosek, że wiodącą funkcją jest rolnictwo i na najbliższe lata nią pozostanie.

1.3. Bezrobotni zarejestrowani w gminie

Tabela nr 4 obrazuje strukturę bezrobocia w gminie Karnice.

Struktura bezrobocia [1999 r.]

Tabela nr 4

Gmina
[osób]

Bezrobotni ogółem

646

w tym: w wieku produkcyjnym [18 - 44 lata]


542 [83,9 %]

Wg danych (ankieta dla Urzędu Marszałkowskiego) z 1998 r., ilość zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 544 osoby, w tym w wieku produkcyjnym 431 osób, stanowi to 2,3 % ogółu bezrobotnych w województwie (dla gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego). Odsetek bezrobotnch w stosunku do ogółu pracujących
w województwie wynosi 74,7%, czyli był niższy o 4,5% niż w gminie Karnice.

Poziom bezrobocia notowany na przestrzeni ostatnich trzech lat w gminie Karnice, przedstawia się, jak w tabeli nr 5.

Poziom bezrobocia

Tabela nr 5

Rok

Ilość osób

Udział bezrobocia w stosunku
do ogółu ludności [%]

1996

624

15,2

1997

516

12,5

1998

544

12,6

1999

646

15,0

Poziom bezrobocia w województwie za rok 1998, wyniósł 8,46%, zatem gmina Karnice, ze swoim wskaźnikiem bezrobocia, kształtuje się powyżej średniej wojewódzkiej.

1.4. Struktura użytków rolnych

Ze struktury użytkowania gruntów można się zorientować o pewnych cechach przyrodniczych gminy i ich przydatności dla rozwoju rolnictwa. W strukturze użytków gruntowych przeważają użytki rolne - 77,1%, a w nich znaczna ilość użytków zielonych - 34,1% - patrz tabela nr 6.

Struktura gruntów w gminie

Tabela nr 6

Gmina
[ha]

Gmina
[%]

Powierzchnia ogółem

13305

100

Użytki rolne, w tym:

10264

77,1

grunty orne

6762

użytki zielone

3052

Lasy

1777

13,4

Pozostałe grunty i nieużytki oraz inne tereny

1264

9,5

Jak wynika z tabeli nr 6, gmina cechuje się:

 • niskim stopniem lesistości;

 • wysokim odsetkiem użytków zielonych w strukturze użytków rolnych;

2. Warunki mieszkaniowe

Wielkość zasobów mieszkaniowych w gminie [1997 r.]

Tabela nr 7

Gmina

Mieszkania

1159

Izby

4142

Pow. użytkowa mieszkań [m2]

73774

Ludność w mieszkaniach

4102

Przeciętna liczba osób/1 mieszk.

3,54

Przeciętna liczba osób/1 izbę

0,99

Pow. użytkowa /1 mieszkanie [m2]

63,7

Porównując sytuację mieszkaniową gminy Karnice ze średnimi wojewódzkimi można stwierdzić, że wskaźniki dla gminy kształtują się podobnie, i tak: przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie, w woj. dla gmin wiejskich, wynosi 3,58 na 1 izbę 0,95
osób, zaś powierzchnia użytkowa na 1 mieszkanie wynosi 66,8 m2. Wielkości te mieszczą się jednak w granicach błędu statystycznego. Inaczej mówiąc, wskaźniki warunków mieszkaniowych w gminie Karnice zbliżone są do wskaźników ogólnowojewódzkich, ale nie oznacza to, że są dobre.

Aktualne standardy stworzone w budownictwie mieszkaniowym, daleko wykraczają poza normatywy obowiązujące do 1989 r. Praktycznie zostały one zniesione i panuje względna dowolność stosowania wskaźników. Na okres perspektywy podstawowe, zgeneralizowane wskaźniki warunków zamieszkania, do jakich należy dążyć to:

 • osiągnięcie wskaźnika, zrównującego liczbę mieszkań z liczbą gospodarstw domowych;

 • osiągnięcie, jako minimalnej, wielkości 20 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę;

 • przeciętna wielkość mieszkania, powyżej 60 m2.

Okres transformacji zmienił radykalnie formy budownictwa. Zdecydowanemu zmniejszeniu uległo budownictwo spółdzielcze na rzecz indywidualnego. Powstają nowe formy budownictwa, jak: budownictwo komunalne, społeczne budownictwo mieszkaniowe, drobne spółki budowlane itp.

Przyszłe zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności, w pierwszej kolejności, odbywać się winno poprzez określenie skali tych potrzeb oraz wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo na określoną ich wielkość. Program potrzeb mieszka-niowych wynika z zaległości stanu istniejącego, przyrostu nowych gospodarstw domowych oraz ubytków zdekapitalizowanej substancji mieszkaniowej.

3. Baza ekonomiczna

3.1. Rolnictwo

Bazę rolnictwa (1997) stanowiły grunty wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa - 1500 ha (14,6 % powierzchni) oraz grunty o większym areale i należące do spółek oraz osób fizycznych - 2270 ha (22,1 % powierzchni), reszta to grunty rolników indywidualnych (63,3 %) Całość gruntów
użytkowanych jest przez 321 gospodarstw rolnych. Bazę gospodarczą w rolnictwie stanowi majątek trwały w postaci budynków dla inwentarza, budynków związanych z obsługą produkcji (szopy, stodoły) oraz przemysł rolny (suszarnie) oraz techniczne środki produkcji (ciągniki, samochody).

Według spisu rolnego w 1997 r., gmina Karnice dysponowała 55420 m2 powierzchni obór (w tym 29605 m2 w gospodarstwach indywidualnych), a stopień ich wykorzystania dla celów rolniczych wynosił kolejno 74,9 % i 61,6%. Zaś na stan chlewni w gminie o powierzchni 8234 m2 (w tym w indywidualnych gospodarstwach rolnych 5251 m2) wykorzystanie ich wyniosło kolejno 66,2% i 92,2%.

W roku 1996 gospodarstwa rolne w gminie posiadały 177 ciągników (w tym 167 gosp. indywidualne) oraz 153 samochody z przyczepami (w tym 122 gosp. indywidualne)

Gmina Karnice była dobrze wyposażona w obiekty obsługi rolnictwa: warsztaty naprawcze mechanizacji rolnictwa, zakłady remontowo - budowlane, magazyny zbożowe, suszarnie, itp. Zlokalizowane one były głównie w m. Cerkwica i Karnice.

Baza budynkowa dla produkcji rolniczej w gminie, w ostatnich kilku latach, została znacznie zmniejszona, wskutek masowej tendencji do zmiany funkcji rolniczej na funkcje usługowe, handlowe, mieszkaniowe itp. To samo dotyczy zakładów prze-twórczych i usługowych dla rolnictwa, gdzie często zmienia się ich profil działania.

Na tle analizy stanu istniejącego oraz uwarunkowań w zakresie rolnictwa rysują się kierunki jego rozwoju:

- utrzymanie rolniczego kierunku użytkowania gruntów z równoczesnym wdrażaniem w produkcji rolnej postępowych technologii;

- dążenie do zmiany struktury wielkości gospodarstw rolnych w kierunku umocnienia gospodarstw indywidualnych o areale przekraczającym 50 ha (z obecnych 16 do około 50);

- utrzymanie i modernizacja istniejących obiektów w zakresie obsługi rolnictwa;

- umocnienie wielofunkcyjnego rozwoju wsi (zwłaszcza w okresie niskiej prosperity rolnictwa - strategia przestrzenna);

- wspieranie i tworzenie nowoczesnych instytucji rynku hutrowego i lokalnego.

Niezależnie od czasowego zastoju w koniunkturze dla rolnictwa, gmina powinna preferować prowadzenie polityki, dążącej do trzech typów gospodarstw:

 • gospodarstwa wysokotowarowe (powierzchnia gospodarstw około 100 ha);

 • gospodarstwa produkcyjne (powierzchnia 20 - 100 ha);

 • gospodarstwa specjalistyczne (powierzchnia do 20 ha).

Tak proponowane zmiany spowodowałyby korzystną relację zatrudnienia i zachę-całyby do tworzenia optymalnych przedsiębiorstw rolnych, w pełni zintegrowanych z przemysłem, które można nazwać rolnictwem uprzemysłowionym. Działania te oznaczać będą w praktyce odpowiednie dostosowanie działalności inwestycyjnej i organizatorskiej zarówno przemysłu jak i wytwórców rolnych zrzeszonych w odpowiednich agencjach, fundacjach, holdingach na rzecz tworzenia rynków zbytu.

3.2. Przemysł

Baza ekonomiczna reprezentowana przez przemysł jest bardzo uboga i ogranicza się zaledwie do przemysłu wydobywczego na niewielką skalę (torf i kruszywo budowlane). Obiekty produkcyjne zatrudniają kilkanaście osób.

Z uwagi na specyficzny charakter gminy (walory przyrodnicze, dobre warunki do produkcji rolniczej) nie należy projektować rozwoju przemysłu, za wyjątkiem małych obiektów związanych z rolnictwem oraz przemysłem lekkim.

3.3. Handel i usługi

Baza handlowa i usługowa na terenie miasta i gminy jest średnio rozwinięta, swoją ilość, strukturę oraz branże dostosowuje do zmieniających się potrzeb rynku. Gmina posiada 33 sklepów różnych branż, które zatrudniają 52 osoby
(1 sklep na 124 mieszkańców; średnia wojewódzka dla gmin wiejskich 1 sklep na 105 mieszkańców).

Ilość podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających ludzi w handlu, przemyśle i budownictwie wynosi 182 (w tym 177 zakładów osób fizycznych).

Z ilości ogółem na usługi rynkowe przypada 104 jednostki (1 rodzaj usług przypada na 39 osób, przy średniej wojewódzkiej 28 osób). Jest to wskaźnik niekorzystny dla gminy.

Na terenie gminy działają 3 kawiarnie i 2 punkty gastronomiczne

3.4. Baza turystyczna

Jest znikoma, reprezentowana przez 1 motel o 100 miejscach noclegowych,
2 pensjonaty o 55 miejscach noclegowych oraz 2 gospodarstwa agroturystyczne (18 miejsc) oraz kwatery prywatne (10 miejsc).

Z uwagi na korzystne położenie gminy pod względem odległości od wybrzeża morskiego gmina winna rozwijać zarówno bazę pensjonatową jak i gospodarstwa agroturystyczne.

3.5. Infrastruktura techniczna

3.5.1. Transport

Na infrastrukturę transportową składa się 47,8 km długości dróg powiatowych i 29 km dróg wojewódzkich oraz kolej wąskotorowa o długości
12,5 km (znaczenie - atrakcja turystyczna).

W gminie są dobre warunki komunikacyjne (transport samochodowy), dotyczy to zwłaszcza PKS. Niektóre miejscowości gminy nie są objęte komunikacją PKS.

3.5.2. Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie gminy Karnice w wodę przedstawiono w tabeli nr 8.

Wodociągi i zużycie wody [WUS - 1997 r.]

Tabela nr 8

Sieć wodociągowa

Podłączenia do bud. mieszk.

Zużycie wody w gosp. domowych

[km]

[dam3]

[m3/1 mieszkańca]

Gmina Karnice

32,75

335

103

25,1

x) Dane te aktualnie mogą być wyższe.

Porównując powyższe wielkości ze średnimi wojewódzkimi (dot. województwa
w starych granicach) stwierdza się, że długość sieci wodociągowej [km] stanowi tylko 2,3 % ogółu sieci, zaś podłączenia wodociągowe do budynków -
2,2 % średniej wojewódzkiej dla gmin wiejskich. Zużycie wody na 1 mieszkańca w gminie jest niższe o 24 l niż średnio w województwie. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna.

Analizując, w innym ujęciu, sytuację w dziedzinie zaopatrzenia gminy w wodę stwierdza się, że:

 • liczba miejscowości posiadających wodociągi wynosi - 24;

 • liczba miejscowości wymagających budowy sieci wodociągowej - 1;

 • liczba miejscowości zaopatrywanych lokalnie - 23;

 • orientacyjna liczba gospodarstw domowych z deficytem zaopatrzenia w wodę (wieś) - około 3 %.

W perspektywie działania gminy należy przewidzieć dalszą rozbudowę sieci wodociągowej (100 % zaopatrzenia), w dostosowaniu do koncepcji rozwoju przestrzennego poszczególnych miejscowości oraz podłączenie do sieci budynków mieszkalnych, zapewniając odpowiedni standard wyposażenia mieszkań.

Istniejące ilości wody zaspokajają potrzeby obecnej liczby ludności w poszcze-gólnych jednostkach osadniczych w gminie.

3.5.3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Na terenie gminy zlokalizowane są 2 oczyszczalnie ścieków typu mechaniczo-biologicznego (Karnice i Cerkwica) .

Analiza gminy Karnice w zakresie odprowadzania ścieków przedstawia się jak niżej:

- liczba miejscowości posiadających kanalizację ogólnospławną - 2

- liczba miejscowości z kanalizacją rozdzielczą - 2

- liczba miejscowości wymagających budowy sieci kanalizacyjnej - 22

- liczba istniejących oczyszczalni typu mechaniczo-biologicznego - 2.

Pilnym zadaniem dla gminy będzie budowa kanalizacji sanitarnej jako podłączenie poszczególnych miejscowości gminy do oczyszczalni w Karnicach
i Cerkwicy lub budowa lokalnych oczyszczalni w poszczególnych miejscowościach.

3.5.4. Usuwanie i składowanie odpadów

Sytuacja w tej dziedzinie (aktualnie) jest korzystna, istnieje bowiem gminne wysypisko w Kusinie o pojemności 12000 m3. Docelowo (około 2005 r.) istnieje konieczność rozbudowy wysypiska w Kusinie lub budowy nowego o pojemności około 20000 m3.

.W gminie nie prowadzi się bilansu odpadów stałych i płynnych, trudno jest więc oceniać, jak dużo ich znalazło się na dzikich wysyspiskach.

Teoretycznie założono, że dla okresu perspektywicznego i przy liczbie ludności około 5 tys. roczna ilość odpadów wyniesie 3000 m3 (ich masa 480 Mg/rok).

Konieczne jest opracowanie i wdrożenie w gminie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem cyklu zbierania, sortowania i unieszkodliwiania. Sprawa w toku - Zarząd Gminy w dniu 15.03.2000 udzielił koncesji dla firmy, która zorganizuje zintegrowany system gospodarki odpadami stałymi.

3.5.5. Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie gminy zasadniczym systemem jest ogrzewanie indywidulane na węgiel i drewno, a w części budynków indywidualne ogrzewanie etażowe. Szkoły, fermy, budynki wielorodzinne obsługwane są przez kotłownie.

Gmina nie posiada sieci gazowej dostarczającej gaz ziemny do miejscowości (za wyjątkiem jednej). Taka inwestycja jest brana pod uwagę w perspektywie, chodzi bowiem o włączenie do sieci gazowniczej 23 miejscowości.

Ze względu na rozproszoną zabudowę wsi nie przewiduje się rozwijania sieciowych systemów ciepłowniczych. Utrzymuje się zasadę ogrzewania indywidulanego oraz rozwój systemów grzewczych opartych o lokalne kotłownie.

3.5.6. Elektroenergetyka

Na terenie gminy znajdują się liczne sieci napowietrzne różnych napięć, docierające do wszystkich wsi i zasilające stacje transformatorowe.
Obecnie zaopatrzenie gminy w eneregię elektryczną jest wystarczające, w perspektywie również.

Na terenie gminy przewiduje się dodatkowo budowę elektrowni wiatrowych.

3.5.7. Telefonizacja

Po rozbudowie centrali telefonicznej w Cerkwicy i Karnicach do końca 2000 r. dostęp do korzystania z abonamentów telefonicznych będzie nieograniczony dla mieszkańców gminy.

4. Infrastruktura społeczna

4.1. Oświata

Gmina Karnice posiada 3 szkoły tj. zespół szkół w Karnicach (240 uczniów), szkołę podstawową w Cerkwicy (180 uczniów) oraz szkołę podstawową w Paprotnie (132 uczniów). Ta ilość szkół zabezpiecza potrzeby oświatowe gminy.

4.2. Kultura

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty prowadzące działalność kulturalną: biblioteka i świetlica wiejska w Karnicach, biblioteka i świetlica wiejska w Cerkwicy oraz w 8 miejscowościach są świetlice wiejskie. Po likwidacji Gminnego Domu Kultury w Karnicach ta ilość obiektów nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, stąd ta dziedzina wymaga większej troski ze strony gminy.

Gmina posiadała (1997 r.) blisko 27 tys. księgozbiorów (woluminów), co czyniło około 6500 książek na 1000 ludności (średnia woj. 6400 na 1000 ludności).

Z dziedziny kultury materialnej, jak wspomniano wcześniej, na obszarze gminy znajdują się obiekty kultury sakralnej, dwory i inne.

4.3. Służba zdrowia

Po zmianie struktury placówek służby zdrowia, służba zdrowia może być wystarczająca dla potrzeb mieszkańców, tym bardziej, że część mieszkańców przynależeć będzie do lekarzy rodzinnych w sąsiednich gminach (np. Rewal).

Liczba i rodzaj placówek służby zdrowia przedstawia się jak niżej:

- Karnice - indywidualna praktyka stomatolgiczna;

- Cerkwica - lekarz rodzinny, przychodnia ogólna, praktyka stomatologiczna oraz praktyka pielęgniarska.

4.4. Sport i rekreacja

Urządzeniami sportowymi na terenie gminy są: stadion piłkarski w Cerkwicy
oraz boiska sportowe (przyszkolne) w Paprotnie i Karnicach. Ta ilość obiektów sportowych jest za mała i programowi rozwoju sportu i wypoczynku samorząd gminy winien poświęcić więcej uwagi niż do tej pory. Tym bardziej, że drastyczne zmniejszenie dotacji centralnych i wycofanie się wielu sponsorów (przedsiębiorstwa rolnicze) postawiło tę dziedzinę w trudnej sytuacji. W planach gminy należy przewidzieć budowę boisk wiejskich w miejscowościach: Skrobotowo, Czaplin Wlk, Ciećmierz i ewentualnie Lędzin, Drezewo i Niczonów.

4.5. Porządek publiczny

Służbę w zakresie ochrony i porządku publicznego państwo na terenie gminy sprawuje Komisariat Państwowej Policji w Karnicach, a w zakresie bezpieczeństwa p.pożarowego działa Ochotnicza Straż Pożarna w Karnicach wraz z kilkoma placówkami straży pożarnej w kilku sołectwach (Niczonów, Konarzewo, Paprotno). Placówki te wymagają lepszego niż dotej pory wyposażenia specjalistycznego zwłaszcza systemu wczesnego ostrzegania w Karnicach.

5. Ochrona środowiska

Ochrona środowiska na obszarze gminy Karnice sprowadza się do następujących zagadnień:

- możliwości odbioru wszystkich odpadów komunalnych wraz z ich segregacją;

- zwiększenie lesistości gminy w rejonach słabych gleb i przy enklawach leśnych (wyrównywanie granic rolno-leśnych);

- ochrony gruntów dobrej jakości;

- budowy lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków lub oczyszczalni dla miejscowości.

6. Polityka przestrzenna gminy

6.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna

Obszar gminy dzieli się na tereny o zbliżonych funkcjach, charakteryzujących się w miarę jednorodnymi cechami fizjonomicznymi.

Tereny rozwoju osadnictwa - zakłada się wzrostową tendencję rozwoju m. Karnice jako ośrodka gminnego oraz niewielki wzrost miejscowości Cerkwica, Lędzin, Paprotno, Pogorzelica, Konarzewo.

Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej - jako samodzielne obszary towarzyszące osadnictwu w sąsiedztwie większych skupisk ludności: Węgorzyn, Mały Czaplin, Czaplin, Modlimowo, Drezewo (osiedla produkcyjne).

Tereny potencjalnego rozwoju funkcji turystycznej obok rolnictwa - północna część gminy Karnice przyległa do gminy Rewal (rejon Drezewa, Lędzina, Konarzewa, Karnic, Drozdowa, Skalna.

Szczegółowe programy rozwojowe poszczególnych wsi będą opracowane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

6.2. Jednostki funkcjonalno - przestrzenne

6.2.1. Północne pasmo gminy o potencjalnym rozwoju funkcji turytycznej

Jest to obszar ciągnący się od wsi Janowo - Drezewo, poprzez Skrobotowo - Lędzin, aż do wsi Drozdowo - Konarzewo - Pogorzelica. Jest to teren niżej położony o gorszych warunkach glebowych i znacznej ilości użytków zielonych w strukturze użytków rolnych. Pasmo to może pełnić funkcję turystyczną, gdyż bezpośrednio przylega do gminy Rewal i jest odległa od wybrzeża
1 - 3 km. W rejonie tym jest już ponad 40 wniosków (ok. 80 ha) dotyczących zmiany funkcji terenu z rolniczego na funkcję rekreacyjno-turystyczną.

Dla orientacji można podać, że pasmo to odznacza się w okresie lipiec - sierpień następującymi typami pogody:

- pogoda słoneczna - 21% w ciągu lata;

- pogoda pochmurna bez deszczu - 41% w ciągu lata

- pogoda deszczowa - 38% w ciągu lata

6.2.2. Obszar rekreacji świątecznej i codziennej

Obejmuje tereny lasów występujących na terenie gminy, szczególnie w zachodniej jej części (siedliska boru świeżego i lasu mieszanego). Dodatkowo na ten cel można przeznaczyć niektóre obszary pastwisk położonych w rejonie wsi Karnice i Lędzin (boiska sportowe, place zabaw, zawody konne, obsługa turystów)

6.2.3. Tereny przewidziane do funkcji letniskowych i agroturystyki

Atrakcyjnymi wsiami pod względem położenia oraz walorów przyrodniczych, a tym samym i przydatności do rozwoju funkcji letniskowych i agroturystycznych będą wsie położone w pobliżu pasa nadmorskiego - Ledzin, Skalno, Konarzewo, Drezewo, Janowo, Drozdowo, Pogorzelica.

6.2.4. Tereny zaplecza rolniczego dla strefy nadmorskiej z możliwością lokalizacji usług, składów i giełd towarowych

Są to obszary leżące w południowej części gminy, a rozciągające się od wsi Ciećmierz - Paprotno - Cerkwica - Chomętowo - Węgorzyn. Są to co prawda obszary o glebach średnich i lekko pofałdowanych, ale ze względu na dobre warunki gruntowo-wodne nadają się do produkcji zbóż i ziemniaków. Znajdują się tutaj również znaczne obszary użytków zielonych (Czaplin, Ciećmierz) o dużej wartości produkcyjnej (tereny łąk zmeliorowane).

6.3. Zasady realizacji budownictwa mieszkaniowego

 • W pierwszej kolejności wyznaczyć tereny dla budownictwa mieszkaniowego, przy maksymalnym wykorzystaniu terenów istniejącego zainwestowania;

 • Rozwijać budownictwo o charakterze rolniczym, w oparciu o istniejące ośrodki gospodarczo - produkcyjne, z wykorzystaniem rezerw terenowych w obrębie istniejących działek lub terenów przyległych o niższej wartości produkcyjnej;

 • Dostosować formy architektoniczno - przestrzenne projektowanej zabudowy
  do charakteru wsi;

 • Realizować wyłącznie zabudowę o niskiej intensywności (budownictwo niskie, dachy dwuspadowe);

 • Ograniczyć zabudowę w strefach uciążliwości;

 • Ograniczyć tereny proponowane dla rozwoju przemysłu; wyznaczyć tereny, które nie będą podlegały zabudowie;

 • Wyznaczyć tereny wymagające przekształceń i rehabilitacji;

 • Wyznaczyć tereny proponowane do rozwoju działalności inwestycyjnej (inwestorzy z terenu gminy oraz z innych terenów, w tym również zagraniczni).

7. Zarządzanie nieruchomościami gminy

7.1. Rynek nieruchomości

Reforma systemowa w Polsce i procesy transformacji gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, łączą się ze zwiększaniem roli nieruchomości w gospodarce. Głównie chodzi o tworzenie lokalnych (gminnych) rynków nieruchomości poprzez:

 • wskazanie potencjałów (i przeszkód) dla aktywizacji inwestycyjnej na terenie gminy (kapitał lokalny i zagraniczny);

 • informację o możliwościach inwestowania na terenie gminy;

 • przygotowanie odpowiednich planów zagospodarowania przestrzennego -
  uproszczenia procedur uzyskiwania zezwoleń na realizację zamierzonych inwestycji;

 • stworzenie systemu doradztwa w zakresie nieruchomości i inwestowania;

 • uporządkowanie dokumentacji stanu prawnego nieruchomości (katastry, rejestry);

 • dostępność informacji o rynku nieruchomości;

7.2. Zasady zarządzania nieruchomościami

Podstawowym “produktem” związanym z zarządzaniem nieruchomościami jest dostęp do powierzchni w czasie. Celem zarządzania jest optymalne uzyskanie dochodów, zarówno przez właściciela nieruchomości, jak i przez zarządzającego.

Gmina posiada wiele nieruchomości, które w ramach prawidłowego nimi zarządzania, mogą poprawić znacznie dochody do budżetu gminy. Są to:

 • opłaty związane z pozyskiwaniem gruntów (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa wieloletnia);

 • przygotowanie terenu pod zabudowę (uzbrojenie w podstawowe urządzenia, zaplecze, dojazdy);

 • proces budowy obiektów (kredyty zwykłe i kredyty hipoteczne);

W realizacji wymienionych źródeł dochodów gminy w wyniku zarządzania nieruch,ościami, ważną rolę odgrywają prawidłowe metody ich stosowania, które
określa ustawa o gospodarce nieruchomościami.

7.3. Gospodarka gruntami

Zasady gospodarki gruntami (zwłaszcza komunalnymi) winny zmierzać do racjonalnych efektów ekonomicznych z gospodarowania majątkiem nieruchomym.

Obecnie gmina posiada niewielki zasób gruntów komunalnych. Są to tereny rolne
i zabudowane, wykorzystywane głównie na realizację celów publicznych. Dlatego też aktywizacja gospodarki nieruchomościami winna polegać na:

- stworzeniu warunków do inwestowania (wraz z dokonaniem zmian w planach zagospodarowania przestrzennego);

- pozyskiwanie terenów na cele inwestycji o charakterze publicznym;

- maksymalizacji pozyskiwania dochodów z gospodarowania nieruchomościami poprzez prowadzenie obrotu nieruchomościami na zasadach komercyjnych.

W zamierzeniach gminy na najbliższy okres przewiduje się zwiększenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe o 30 ha i pod przemysł lokalny o 10 ha.

8. Sytuacja finansowa gminy

8.1. Analiza budżetu

Analizę budżetu obrazuje poniższe zestawienie, z którego wynika, że budżet za rok 1997 wykonano w 99,1% (wg WUS 1998 r.).

Tabela nr 9

Wykonanie budżetu za 1999 i plan na 2000 r.

LP.

Wyszczególnienie

1999 (wykonanie)

2000 r.

Dochody

Wydatki

Wykon. %

Wyd. plan

%

Rolnictwo

1338

3345

250,0

Transport

14495

42650

294,2

Gosp. komunalna

213547

378402

177,2

462277

122,1

Gosp. mieszkaniowa

153061

118826

77,6

104795

88,1

Szkolnictwo

24297

1855627

763,7

1915693

103,2

Kultura i sztuka

56799

69609

122,5

Ochrona zdrowia

14400

58477

406,0

50000

85,5

Opieka społeczna

756420

1077419

142,4

744376

69,0

Kultura fiz. i sport

34169

31917

93,4

Różna działalność

19361

495

25,0

Dochody od osób prawnych i fizycznych

1196659

Adm. państwowa i samorządowa

101345

583523

575,7

618552

106,0

Bezpieczeństwo publiczne

1000

5149

514,01

1678

32,5

Finanse

21560

Różne rozliczenia

1744635

32188

Urzędy naczele ogr. władzy

516

516

100

540

104,6

Razem

4248139

4187242

98,6

4074275

Na 1. mieszkańca (4200) gminy

1011,4

996,9

98,5

970,0

97,3

Dochody własne gminy za 1999 r. stanowią 1.508.279 co w przeliczeniu na
1 mieszkańca wynosi 359,1 zł.

Wydatki budżetu gminy za 1999 r. wynoszą 4.187.242 zł (996,9 zł na 1 mieszkańca).

Średniowojewódzkie dochody budżetów gmin za rok 1997 (wg. WUS) na 1 mieszkańca (gminy wiejskie) wynoszą 1090,6 tys. zł (w tym dochodów własnych 421,8), zaś średnie wydatki budżetowe gmin wiejskich województwa na 1 mieszkańca wynoszą 1120,6 zł, z czego na inwestycje wydatki te kształtują się w granicach 313 zł na mieszkańca.

Porównując wielkości z analizy finansowej gminy za rok 1999 ze średnimi wojewódzkimi (1997), to porównanie to wypada niekorzystnie dla gminy. Niekorzystnym zjawiskiem jest przeznaczenie mniej wydatków budżetowych na 1 mieszkańca niż czyni się to średnio w województwie zachodniopomorskim. Ilość bowiem wydatków zwłaszcza na inwestycje świadczy o zamożności gminy i jej obywateli.

IV. STRATEGICZNE PROBLEMY ROZWOJU GMINY

1. Deklaracja intencji samorządu gminy

Samorząd gminy Karnice czuje się odpowiedzialny za tworzenie klimatu i warunków dla wzrostu zamożności gminy i dobrobytu jej mieszkańców. Ważnym celem jest podniesienie atrakcyjności gminy dla inwestorów, oznacza to równo-cześnie przeciwdziałanie bezrobociu, głównie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Mimo priorytetu dla gospodarki, strategia nie zaniedbuje problemów społecznych.

Strategia rozwoju gminy Karnice tworzona jest z myślą o wszystkich jej mieszkań-cach, tych obecnych, tych którzy się tu dopiero urodzą, jak również tu przybędą
w ramach migracji. Gmina stanie się również atrakcyjniejsza dla przyszłych inwestorów (zwłaszcza w zakresie turystyki). Zapewne nastąpi wzrost liczby przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, zaplecza magazynowego i nieuciążliwego przemysłu. Samorząd gminy będzie czuwał, aby ten proces przebiegał harmonijnie.

Na deklarację intencji i poziom jej realizacji wpływać będą poniższe wskaźniki, decydujące o możliwości rozwoju gminy:

1. Chłonność rynku lokalnego

2. Jakość lokalnego rynku pracy

3. Infrastruktura techniczna

4. Dostępność (drogowa i transportowa)

5. Aktywność marketingowa władz lokalnych

6. Skuteczność transformacji ekonomicznej

7. Atrakcyjność turystyczna

8. Polityka podatkowa i zarządzania gruntami

9. Infrastruktura społeczna

Okresowa analiza tych wskaźników będzie miernikiem wzrostu zamożności gminy i dobrobytu jej mieszkańców, i służyć może do oceny zarówno pracy Zarządu jak i Rady Gminy. Takiej analizy można dokonać metodą punktową SWOT (problemy rozwoju gminy).

2. Wyróżnienie elementów rozwoju gminy wg analizy SWOT

Podczas sporządzania strategii określone zostały czynniki decydujące o możliwości realizacji głównych celów, tzw. Mocne Strony oraz bariery w realizacji tych celów, tzw. Słabe Strony.

W poniższych zestawieniach zostały wyszczególnione mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, wg systematyki określonej dla gm. Karnice, bez określania skali i rangi ważności (jedne stanowią duży problem, inne mniejszy, a jeszcze inne mogą stanowić podtemat w większym zestawie zagadnień). Określenie systematyki tematycznej czynników, jak i ich rangi ważności może się dokonywać w miarę potrzeby i posiadanych środków finansowych.

2.1. Mocne strony

Strategiczne problemy gminy wynikają z całokształtu rozwoju w makroregionie północno - zachodnim. Są to:

 • włączenie gminy do tzw. pasma nadmorskiego kołobrzesko-rewalsko-dziwnowskiego w ramach którego odgrywać będzie ważną rolę;

 • potencjalne turystyczne położenie gminy;

 • możliwość ruchu tranzytowego w zakresie turystycznym;

 • przeświadczenie samorządu gminy o konieczności planowego rozwoju gospodarczego iprzestrzennego;

 • przeświadczenie władz samorządowych o roli promocji gminy.

2.2. Słabe strony (bariery)

Do słabych stron rozwoju gminy należy zaliczyć:

 • niedostateczny rozwój turystyki (agroturystyki), pomimo istnienia walorów przyrodniczych i korzystnego nadmorskiego położenia;

 • kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej oraz odpadami stałymi i płynnymi;

 • słabe tempo w tworzeniu nowych miejsc pracy;

 • słabe tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego;

 • duże obszary we władaniu AWRSP o niesprecyzowanym przeznaczeniu.

2.3. Szanse i zagrożenia

Uświadomienie sobie szans, jako zjawiska, tendencje i bodźce rozwojowe
oraz zagrożeń, utożsamianych z barierami i utrudnieniami, będących w obydwu przypadkach czynnikami zewnętrznymi, daje możliwość przyszłego, odpowie-dniego ich wykorzystania (szans), jak i minimalizacji (zagrożeń).

Szanse:

Oprócz wymienionych w rozdz. IV pkt 2.1. czynników (Mocne Strony), szansą dla gm. Karnice będą:

 • środki z Unii Europejskiej - SAPARD, Bank Światowy;

 • programy pomocowe;

 • stabilizacja ekonomiczna kraju;

 • promocja gminy, jej pozytywny wizerunek;

 • położenie geograficzne (bliskość morza);

 • współdziałanie w ramach Euroregionu Pomerania;

 • partnerska współpraca z miastami i obszarami za granicą;

 • partnerska współpraca z sąsiednimi gminami o podobnym charakterze gospodarczym i funkcjach.

Zagrożenia:

 • brak stabilizacji gospodarczej państwa;

 • niestabilny system podatkowy;

 • niesprawne finanse publiczne;

 • niewłaściwa polityka rolna;

 • bezrobocie w regionie.

3. Zadania o charakterze ponadlokalnym

Dla racjonalizacji wykorzystania potencjalnych walorów przyrodniczych, geograficznych i gospodarczych gminy, niezbędny jest rozwój określonych inwestycji, z którymi gmina sama sobie nie poradzi. Wymaga to skoncentrowanych zabiegów z innych źródeł finansowania lub wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez kilka gmin. Do takich zadań należy zaliczyć:

 • budowę i modernizację dróg;

 • budowę ścieżek rowerowych;

 • współpraca z gminami w zakresie infrastruktury technicznej;

 • stworzenie ponadgminnego systemu zagospodarowania surowców wtórnych;

4. Strategiczne problemy gminy w świetle ankiet

Aby dokonać oceny prawidłowości wyboru problemów gminy, przeprowadzono wśród jej mieszkańców badania ankietowe. Ankieta zawierała zagadnienia gospodarcze, przyrodnicze, społeczne, zarządzania gminą - ponad 40 problemów (wzór ankiety w załączeniu). Kolejna ankieta (nr 1) zawierała 23 obszary problemowe, dot. słabych - mocnych stron gminy (wzór ankiety w załączeniu).

W badaniach strategicznych rozwoju gminy Karnice posłużono się dodatkowo dwiema ankietami dla potrzeb strategii wojewódzkiej.

Pierwsza z nich rys. nr 2 zawierała 37 problemów, które otrzymały punktową ocenę (0-7), a dotyczyły one zagadnień produkcyjnych, społecznych i z zakresu infrastruktury. Druga ankieta rys. nr 3 dotyczyła zagadnień planistycznych (funkcje gminy), która również miała ocenę punktową (0-7).

Ponadto w badaniach nad strategią gminy Karnice wykorzystano materiał statystyczny (ranking gmin województwa zachodniopomorskiego) w oparciu o Rocznik statystyczny WUS Szczecin 1998 r. Rys. nr 4.

4.1. Ankieta społeczno - gospodarcza

Jak zdaniem ankietowanych winien przedstawiać się rozwój gminy, na pytanie to odpowiada poniższa analiza ankiet. Podane problemy nie są uszeregowane
wg hierarchii i ważności, lecz potraktowano je jako hasła respondentów.

Na wysłanych 100 ankiet o charakterze społeczno-gospodarczym do instytucji i osób fizycznych nadesłano 34 odpowiedzi - 34%.

Szczegółowe omówienie wyników ankiety:

1. Charakterystyka o ankietowanych wg. płci i wieku:

- średnia wieku - 40,6 lat

- udział kobiet - 53,4%

- udział mężczyzn - 46,6%

2. Ankietowani wg zawodów:

- nauczyciele - 23,6%

- rolnicy - 29,4%

- mechanicy - 17,6%

- ekonomiści - 14,8%

- budowlani - 2,9%

- bez zawodu - 11,7%

Razem (34 osoby) 100,0%

Z odpowiedzi na ankietę wynikają następujące grupy spraw dotyczące rozwoju
i kształtu gminy:

1. Preferowana funkcja gminy:

- rolnicza - 50,9%

- turystyczna - 49,1%

2. Rozwój przestrzenny gminy. Hierarchia celów:

- I miejsce - wysoki standard życia

- II miejsce - poziom gospodarczy

- III miejsce - ochrona środowiska.

3. Ochrona gruntów rolniczych wysokiej jakości:

- chronić- zdecydowanie tak - 90%

- raczej nie chronić - 10%

4. Rodzaj budownictwa mieszkaniowego:

- budownictwo jednorodzinne (niskie), wolnostojące (parterowe)

5. Kolejnośc rozwoju gminu wg ustalonych stref:

I - Cerkwica - Karnice

II - Pogorzelica - Konarzewo - Paprotno - Lędzin

III - pozostałe miejscowości

6. Szanse rozwoju gminy

- wykorzystanie atrakcyjności położenia geograficznego gminy (rozwój wsi położonych w pobliżu brzegu morskiego)

- rozwój rolnictwa i agroturystyki

- rozwój komunikacji i poprawa stanu dróg (aktualnie stan dróg fatalny)

7. Tereny ofertowe dla inwestorów w gminie:

- Cerkwica (stacja benzynowa)

- Pogorzelica (budownictwo jednorodzinne)

- Karnice

- zagospodarowanie majątku po byłych PGR

8. Stan infrastruktury dla potrzeb działalności gospodarczej:

- ogólnie stan infrastruktury technicznej oceniono średnio,

- za mało gmina zwraca uwagę na uzbrojenie terenów dla nowych inwestorów,

- najpilniejsze braki braki w infrastrukturze to: zagospodarowanie odpadów, zaopatrzenie w gaz, telekomunikacja.

Dodatkowo stan infrastruktury technicznej został umieszczony w ankiecie SWOT (rys. 1)

9. Zagadnienia społeczne w gminie

- udział społeczności lokalnej w realizacji celów gminy

 • Udział bardzo przeciętny - ocena negatywna, brak zainteresowania

 • za mały udział podmiotów gospodarczych w realizacji zadań gminy

 • brak liderów i społeczników w gminie

 • należy wyzwolić patriotyzm lokalny

 • niedostatek informacji o działaniach gminy

 • zwrócić uwagę na czyny społeczne

 • za mały współudział w opracowywaniu strategii rozwoju gminy

 • zwrócić uwagę na zatrudnienie bezrobotnych

10. Stosunki władza gminna - społeczeństwo

- brak należytego kontaktu

- brak jednomyślności wśród władz gminy

- za mało spotkań władz gminy ze społeczeństwem oraz zebrań z radnymi

- przestawić mentalnośc władz gminy z indywidualnego myślenia na myślenie kategoriami społecznymi

- radni nie reprezentują należycie wyborców

- niewłaściwe traktowanie petentów przez urzędników w gminie

- brak zainteresowania prostymi ludźmi

- gmina realizuje swoje zadania w sposób należyty (2 ankiety)

- słaba wieź gminy z samorządem wiejskim.

11. Ocena rynku nieruchomości

Oceny rynku nieruchomości były w ankietach bardzo różnie przedstawione od prawidłowej do złej. Wyrażono pogląd, że ceny za nieruchomości są zbyt niskie.

12. Elementy obsługi ludności

- szkoły + i - (pół na pół)

- sklepy + (za dużo)

- restauracje -

- punkty lekarskie -

- poczta +

- apteki -

- punkty skupu płodów rolnych -

Reasumując wyniki ankiety sprowadzają się do następujących zagadnień:

- nadrzędny cel gminy to wysoki poziom życia mieszkańców i ochrona walorów przyrodniczych,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (1 piętrowa),

- funkcja gminy - rolnictwo turystyka i agroturystka,

- efektywność społeczną gminy opierać na samorządzie gminnym, zaangażowanie społeczeństwa bierne (bezrobocie, mała aktywność ludzi),

- wyposażenie gminy w elementy obsługi niezłe, z wyjątkiem lecznictwa,

- największe braki w infrastrukturze technicznej występuje w zakresie odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w gaz, zagospodarowanie odpadów,

- stosunki władza - społeczeństwo - ocena przeciętna,

- szansa rozwoju gminy to nowi inwestorzy oraz agroturystyka,

- poprawienie warunków komunikacyjnych.

4.2. Analiza ankiety SWOT (obszary problemowe gminy)

Ankieta określa czynniki decydujące o możliwości realizacji głównych celów - tzw. mocne strony oraz bariery w realizacji tych celów tzw. słabe strony.

Na podstawie ankiety zostały sporządzone diagnozy z wyszczególnieniem mocnych i słabych stron wg systematyki tematycznej jak i rangi ważności.

Rysunek nr 1 przestawia problemy rozwoju gminy na podstawie ankiety (opracowanej przez ekspertów), którą wypełniło 44 osoby. Przedstawia ona 23 problemy wg. punktacji 0-9, przy ich średniej 4,1. Zdaniem autorów strategii z ankiety SWOT wynika zbyt optymistyczny stan gminy Karnice w obszarach problemowych.

Rys. Nr 1

Profil słabych - mocnych stron gminy

GMINA KARNICE

4.3. Ankiety sporządzone dla potrzeb strategii wojewódzkiej

Z ankiety nr 2 wynika, że najwyższe oceny gmina uzyskała w “sieci osadniczej”, kulturze i rolnictwie (po 5 punktów). Natomiast najgorzej gmina wypada w przekształceniach strukturalnych, bezrobociu, zaopatrzeniu w gaz, gospodarce, przemysłe i budownictwie, infrastrukturze technicznej i społecznej ( po 3 punkty).

Ankieta nr 3 mówi nam, że z problemów dotyczących informacji planistycznej gminy Karnice największą ilość punktów (7) uzyskała pozycja zagrożenia, oraz zużycie wody na mieszkańca na rok oraz problemy przestrzenne (po 6 punktów). Natomiast problemy dotyczące obszarów chronionych oraz turystyka uzyskały najmniejszą ilość punktów (po 2).

Z rankingu gmin w województwie (rys. nr 4) wynika, że gmina karnice plasuje się na średnich wielkościach.

Rys. nr 2

Obszary problemowe zawarte w ankiecie do strategii wojewódzkiej

GMINA KARNICE

Rys. nr 3

Obszary problemowe z zagadnień planistycznych
zawarte w ankiecie do strategii wojewódzkiej

GMINA KARNICE

Rys. nr 4

Stopień zróżnicowania podstawowych danych o gminie Karnice;
pozycja na tle województwa jak i gmin wiejskich

5. Wnioski do progamu rozwoju gminy

Drugi rok działalności “trzeciej generacji” samorządu terytorialnego gminy Karnice stawia przed samorządzem nowe, jakościowo inne wyzwanie. Nie da się już zarządzać gminą na zasadzie doraźnych zadań odpowiadających bieżącym potrzebom. Gmina powinna posiadać strategiczny program rozwoju gospodarczego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określone przynajmniej do roku 2009. Taki program umożliwia racjonalne wykorzystanie zasobów istniejących w potencjale gospodarczym, w majątku komunalnym, przedsiębiorstwach lokalnych i ludziach - w warunkach zmieniającej się rzeczywistości

Jaka będzie gmina Karnice za 10 czy 15 lat? Planowanie strategiczne nie jest próbą przewidywania przyszłości. Wizja rozwoju bierze pod uwagę możliwie najbardziej realne uwarunkowania i ograniczenia zewnętrzne i wewnętrzne, które wyznaczają nam pozycję wyjściową w procesie planowania.

Znając te ograniczenia i uwarunkowania, widzimy przyszłość gminy Karnice,
w której:

- rolnictwo, pomimo wystąpienia (przejściowego) regresu spowodowanego ogólną polityką państwa będzie odgrywać istotną rolę,

- dominującą rolę gospodarczą odegrają średnie i małe, dobrze prosperujące prywatne zakłady osób fizycznych,

- rozwój gospodarczy gminy oparty zostanie na otwartej polityce samorządu lokalnego wobec podmiotów gospodarczych, stwarzającej atrakcyjne warunki dla inwestowania,

- gmina dostosuje swoją infrastrukturę dla potrzeb inwestycji gospodarczych i mieszkaniowych,

- bezrobocie będzie na niskim poziomie,

- zostaną stworzone warunki do rozwoju nowej funkcji gminy tj. turystyki i agroturystyki;

- rozwiązane zostaną problemy infrastruktury technicznej (kanalizacja, gaz, drogi)

Wszystkie wymienione wyżej elementy mają na celu wzrost bazy dochodów własnych gminy, w tym: infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego, służby zdrowia, szkolnictwa, obiektów rekreacyjnych i innych. Ogólną strategią samorządu jest wypracowanie konkurencyjnej pozycji gminy Karnice, która ma odzwierciedlać rolę
i miejsce mieszkańców i lokalnych podmiotów gospodarczych, w stosunku do innych gmin w województwie.

V. USTALENIE I KONKRETYZACJA CELÓW ROZWOJU GMINY [PRIORYTETY I KIERUNKI STRATEGII]

Wizja: stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy, w oparciu o aktywność małych przedsiębiorstw, promocję turystyki i nowoczesną produkcję rolną. działalność taka automatycznie wpłynie na poprawę stanu infrastruktury w okresie integracji z Unią Europejską.

Deklaracja intencji samorządu gminy: środowisko gminne jest zdecydowane wypracować należne miejsce na mapie ekonomicznej regionu, z wykorzystaniem wszystkich możliwości, jakie im daje położenie i zasoby gminne.

PRIORYTETY

Priorytet 1. Kreowanie zrównoważonej i nowoczesnej gospodarki gminy, otwartej na inwestorów, partnerów gospodarczych i turystów. Zapewnienie maksymalnego wsparcia dla inicjatyw w tym zakresie.

Cel wspierające:

 1. Uruchomienie gminnego (lub międzygminnego) ośrodka promocji i marketingu wspierania przedsiębiorczości.

 1. Przygotowanie terenów dla działalności usługowej i turystycznej. Pozyskanie inwestorów dla gminy, poprzez ułatwienia załatwiania spraw formalno-prawnych
  oraz oferowanie korzystnych warunków ekonomicznych (podatki).

 2. Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki poprzez spójny program promocji
  i informacji turystycznej. Korekty (zmiany) w planach zagospodarowania przestrzennego

 3. Ścieżki zdrowia i trasy rowerowe

Priorytet 2. Umocnienie pozycji gospodarstw rolnych, ich przeobrażenie strukturalne, wprowadzenie nowych rozwiązań agrotechnicznych, wspieranie rozwoju lokalnego przetwórstwa rolnego, wspieranie przeobrażen strukturalnych na terenach wiejskich.

Cele wspierające:

 1. Przeobrażenie struktury agrarnej gospodarstw rolnych i zatrudnienia w gospodarstwach rolnych. Gmina winna preferować prowadzenie polityki dążącej do zmiany struktury wielkości gospodarstw rolnych oraz utrzymania i modernizacji istniejących obiektów w zakresie obsługi rolnictwa.

 1. Tworzenie bazy przetwórstwa rolno-spożywczego i bazy magazynowej. Lokalne przetwórstwo traktować należy nie tylko jako jeden ze sposobów tworzenia nowych miejsc pracy.

 2. Inspirowanie i wspieranie rolnych grup producenckich.
  Z ww. celem związane jest promowanie specjalistycznych upraw, hodowli, stosowanie ulg i pomocy preferencyjnych dla grup producentów rolnych, szkolenia. Spółki, których zadaniem będzie nie tylko wytwarzanie produktów rolnych, ale także ich przetwarzanie, będą zajmować się również zbytem, eliminując pośredników.

 3. Inicjowanie profesjonalnego doradztwa przez organizacje działające na rzecz rolnictwa. WW. działanie ma na celu wprowadzenie zmian w mentalności ludzi prowadzących gospodarstwa rolne i mieszkających na wsi. Produkcja rolnicza winna być traktowana na równi z innymi działami gospodarki gminy.

 4. Propagowanie rozwiązań zmierzających do dostosowania produkcji rolniczej do wymogów wynikających z integracji z UE.

 5. Umocnienie wielofunkcyjnego rozwoju wsi.

 6. Wspieranie i tworzenie nowoczesnych instytucji rynku hurtowego i lokalnego.

 7. Rozwijanie szeroko pojętej sfery usług produkcjnych i socjalnych dla terenów wiejskich.

 8. Właściwa polityka podatkowa.

Priorytet 3. Poprawa życia mieszkańców (rynek pracy, infrastruktura społeczna wraz
z rozwojem usług).

Cele wspierające:

 1. Wspieranie wszystkich działań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy ograniczających bezrobocie.

 1. Dostarczenie bezrobotnym kwalifikacji i umiejętności zaspokajających wymogi pracodawców.

 2. Wspieranie i pomoc dla samozatrudnienia bezrobotnych.
  Chodzi tutaj o zwrócenie szczególnej uwagi na miejscowości dotknięte wielkim bezrobociem (wsie popegeerowskie).

 3. Podniesienie standardu zasobów mieszkaniowych w gminie.

 4. Poprawienie organizacji służby zdrowia i opieki społecznej w gminie.
  Należy uzupełnić potrzeby służby zdrowia o opiekę specjalistyczną, według faktycznych potrzeb.

 5. Zapewnienie korzystnych warunków i zachęt dla rozwoju dla sektora usługowego.

Priorytet 4. Podnoszenie standardu infrastruktury technicznej

Cele wspierające:

 1. Kompleksowa kanalizacja gminy (etapowo).
  Zakłada się konieczność budowy sieci kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków (Karnice, Cerkwica).

 1. Zaopatrzenie w wodę maksymalnej liczby gospodarstw domowych.

 2. Stworzenie systemu gospodarki odpadami w porozumieniu z gminami sąsiadującymi.

 3. Odpowiednie dostosowanie sieci komunikacyjnej oraz podniesienie jej standardu.

Priorytet 5. Działania na rzecz poprawy środowiska przyrodniczego i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Cele wspierające:

 1. Stworzenie możliwości odbioru wszystkich odpadów komunalnych wraz z ich segregacją.

 1. Likwidacja dzikich wysypisk, wraz z rekultywacją tych terenów.

 2. Zalesienia i dolesienia obszarów leśnych i nieużytków.

 3. Wspieranie działań w obszarach ochrony dóbr kultury materialnej (obiekty zabytkowe, strefy archeologiczne itp.)

Priorytet 6. Unowocześnianie zarządzania gminą.

Cele wspierające:

 1. Wprowadzenie danych o waloryzacji gminy do Internetu oraz wydanie innych materiałów informacyjnych.

 1. Utworzenie jednostki (stanowiska pracy) odpowiedzialnej za zarządzanie informacją o przestrzeni gminnej wraz z zapewnieniem integracji z zewnętrznymi zasobami informacji (system iformacji stworzyć wspólnie z gminami sąsiednimi).

 2. Działania w sferze nieruchomości komunalnych i prywatnych w gminie (aktywizacja rynku nieruchomości).

 3. Stworzenie programu pozyskiwania środków finansowych z niekonwencjonalnych źródeł, takich jak: emisja obligacji, renta planistyczna, dotacje celowe itp.

 4. Zmierzać w kierunku maksymalnego uspołecznienia procesów decyzyjnych w gminie.

 5. Otwartość gminy na współpracę z partnerami zagranicznymi (gminy niemieckie)
  oraz w ramach Komunalnego Związku Gmin Pomorza Zachodniego “Pomerania” i gminami sąsiednimi (realizacja wspólnych zamierzeń).

VI. STRATEGIA PROMOCJI GMINY I ZASADY JEJ WDRAŻANIA

Promocja jest jednym z ważniejszych czynników kreujących rozwój społeczno-gospodarczy. Stanowi instrument pozwalający eksponować potencjał gminy i jej możliwości. Właściwie ukierunkowana promocja pozwala osiągnąć pożądane cele (priorytety]), zawarte w poprzednim rozdziale - priorytety od 1 do 6.

Najważniejszymi dziedzinami gminy wymagającymi promocji są poszczególne gałęzie gospodarki, usług i handlu, w kontekście oferty inwestycyjnej dla:

 • napływu kapitału,

 • rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego,

 • powstawania nowych podmiotów,

 • tworzenia nowych miejsc pracy,

 • zagospodarowania nie wykorzystanych obiektów i terenów.

Narzędziami promocji gminy są:

 • informatory, foldery, przewodniki itp.,

 • działania w ramach Euroregionu “Pomerania” i stowarzyszeń regionalnych,

 • prowadzenie sąsiedzkiej współpracy zarówno z partnerami zagranicznymi np. Niemcami jak i najbliższymi sąsiadami (gminy ościenne),

 • szkolenie pracowników gminy w zakresie prowadzonych przez nich działań promocyjnych,

 • informacja o gminie (karta w Internecie).

Przy wdrażaniu strategii ważnym zagadnieniem będzie współpraca z podmiotami gospodarczymi [inwestorami] działającymi na terenie gminy, poprzez włączenie ich do procesu lokalnego rozwoju gospodarczego.

Realizacja zadań i celów strategicznych wymagać będzie różnych źródeł finansowania. Takimi źródłami mogą być użyte i dostępne:

 • budżet państwa,

 • budżet gminy,

 • środki celowe [fundusz ochrony środowiska, fundusze pomocowe],

 • fundusze restrukturyzacyjne,

 • środki poszczególnych agencji krajowych [Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, AWRSP],

 • środki inwestorów.

Rys. Nr 1

Profil słabych - mocnych stron gminy

GMINA KARNICE

Rys. nr 2

Obszary problemowe zawarte w ankiecie do strategii wojewódzkiej

GMINA KARNICE

Rys. nr 3

Obszary problemowe z zagadnień planistycznych
zawarte w ankiecie do strategii wojewódzkiej

GMINA KARNICE

Rys. nr 4

Stopień zróżnicowania podstawowych danych o gminie Karnice;
pozycja na tle województwa jak i gmin wiejskich

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 07-07-2003 20:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2003 20:24