Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy - tekst jednolity


Załącznik do Zarządzenia

Nr 50/2020 Wójta Gminy Karnice

z dnia 25.08.2020 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY

W KARNICACH

W s t ę p

                                                                                    

§1

Urząd Gminy jest biurem realizującym zadania i kompetencje Wójta Gminy:

1) własne   - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

2) zlecone  - z zakresu administracji rządowej

3) przyjęte - w drodze porozumień administracyjnych

Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia k.p.a. chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§2

Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.

§3

Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. Nadmorskiej 7 w Karnicach         

                                         

                                                         D Z I A Ł    I.

                Struktura organizacyjna. Struktura stanowisk.   

 

                                                                     §4

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

1. Kierownictwo Urzędu:

- Wójt Gminy                                                                             - stanowisko z wyboru,

- Zastępca Wójta Gminy                                                            - stanowisko z powołania,

- Sekretarz Gminy                                                                      - umowa o pracę

- Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu)                         - stanowisko z powołania.

2. Komórki organizacyjne Urzędu (referat, stanowiska pracy) - zatrudnienie na  podstawie

   umowy o pracę.

                                                                                                                Symbol

    1/ Referat planowania i finansów                                                       Fn

    2/ Urząd Stanu Cywilnego                                                                 USC   

    3/ Referat Straży Gminnej                                                                    SG

    4/ Referat administracyjno-organizacyjny                                            AO

    5/ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych                       OIN

5a/ Inspektor ochrony danych osobowych IOD

    6/ Stanowiska urzędnicze ds.:

        a/ obsługi  Rady Gminy i działalności  gospodarczej                       RG, DG

        b/  spraw społecznych i  obywatelskich                                            SO, EL

       c/ planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji i dróg PP, BID

d/ ochrony środowiska i gospodarki odpadami ŚR

        e/ geodezji i gospodarki gruntami   i nieruchomościami                GG

f/ zamówień publicznych i decyzji środowiskowych ZP, DŚ

g/ rolnictwa, leśnictwa , zarządzania kryzysowego i obrony
cywilnej RL, OC, ZK

     h/ obsługi informatycznej urzędu i promocji gminy                           IN, PG

     i/ archiwum zakładowego                                                                 AR

j/ funduszy pomocowych FP

k/ administrator systemów informatycznych ASI

7/ Stanowiska pomocnicze i obsługi

    a/ sekretarka

   b/ pomoc administracyjna

  c/sprzątaczka

  d/ kierowca 

  e/ robotnik gospodarczy

  f/ palacz CO

g/ opiekun stadionu/trener

D Z I A Ł   II.

Zakresy działania i kompetencji kierownictwa

oraz komórek organizacyjnych Urzędu.

                                                                   § 5

 

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy.

2. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza  i Skarbnika

    Gminy.

3. Wójt jest Szefem OC Gminy

4. Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:

    1/ organizowanie pracy Urzędu,

    2/ kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

    3/ prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

    4/ wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

    5/ składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej

        działalności Gminy,

    6/ ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania

        z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie

        Obrachunkowej,

    7/ wykonywanie uchwał Rady Gminy,

    8/ przedkładanie na sesji Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,

    9/ reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym

        oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,

  10/ zarządzanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem i składanie w tych

        sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,

  11/ koordynowanie służb użyteczności publicznej.

  12/ ustalanie regulaminu pracy Urzędu,

  13/ uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych oraz

        wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

  14/ załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,

  15/ gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,

  16/ organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

  17/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników

        Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

  18/ koordynowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy w zakresie obowiązujących

        przepisów prawa,

  19/ podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,

        które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

  20/ organizowanie współdziałania z samorządem mieszkańców wsi oraz jednostkami

        organizacyjnymi gminny,

  21/ współdziałanie z innymi instytucjami w realizacji gminnego programu profilaktyki

        i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  22/ nadzór nad świetlicami wiejskimi, bibliotekami oraz działalnością z zakresu kultury

        fizycznej i sportu,

  23/ koordynowanie Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w tym administrowanie

        remizami i jednostkami bojowymi,

  24/ wykonywanie ustawowych zadań i obowiązków szefa OC Gminy

  25/ koordynowanie spraw z zakresu gospodarki komunalnej, w tym robót publicznych.

  

§ 6 

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 

1/ sprawowanie funkcji Wójta w razie jego nieobecności lub niemożliwości pełnienia przez niego obowiązków.

2/ wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta zgodnie   z jego wskazówkami                  i  poleceniami.

3/ na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta wydawanie decyzji   
 w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

4/ prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, głównie europejskich, oraz prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją dofinansowanych projektów,
5/ pozyskiwanie informacji o inicjatywach Unii Europejskiej służących integracji Polski ze strukturami europejskimi, zwłaszcza o dostępnych programach unijnych przeznaczonych na rozwój lokalny i regionalny,
6/ prowadzenie promocji realizowanych przez gminę projektów unijnych,
7/ pozyskiwanie również innych środków pozabudżetowych.
8/ opracowywanie i publikowanie informacji o strukturze społeczno-gospodarczej

Gminy, kierunkach rozwoju, potrzebach inwestycyjnych wraz z ich upowszechnianiem:

9/Współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami na terenie Gminy w zakresie

pozyskiwania środków unijnych

10/Realizacja współpracy z zagranicą.

 

                                                                 

§7

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1/ zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu,

2/ organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne

     komórki organizacyjne,

4/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

5/ nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw

     obywateli,

6/ zapewnienie skutecznego sposobu publikowania prawa miejscowego, obwieszczeń

     oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,

7/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników

     samorządowych,

8/ prowadzenie spraw kadrowych Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, kierowników

     jednostek organizacyjnych gminy w tym:      

     a/ prowadzenie spraw reklamacji wojskowej pracowników,

     b/ prowadzenie całości spraw dotyczących dyscypliny pracy i uprawnień pracowników,

     c/ wnioskowanie o przyznanie odpowiedniej wysokości wynagrodzenia dla

       pracowników Urzędu

    d/ sporządzanie projektów zakresów czynności,

9/ koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

10/ wydawanie poświadczeń urzędowych,

11/ współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy,

12/ prowadzenie spraw z zakresu oświaty i szkolnictwa na terenie gminy,

13/ prowadzenie archiwum Urzędu

14/ sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem administracyjno-organizacyjnym

15/ wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.                                                

 

§ 8 

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1/ opracowywanie projektów budżetu Gminy,

2/ kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

3/ wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy oraz jednostek

    organizacyjnych,

4/ opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

5/ opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy

    i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,

6/ kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy i sołectw,

7/ prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,

8/ organizowanie pracy referatu planowania i finansów, w tym:

a/ zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania referatu z obowiązującymi

        przepisami prawa,

 b/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

 c/ nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw

        obywateli,

 d/ zapewnienie przestrzegania dyscypliny w referacie,

 e/ nadzorowanie zachowania tajemnicy skarbowej i służbowej w referacie.

 

§ 9 

Do zadań Referatu Planowania i Finansów, którym kieruje Skarbnik Gminy (Główny Księgowy Budżetu), należy w szczególności:

1/ przygotowywanie projektu budżetu gminy,

2/ prowadzenie funduszy celowych,

3/ wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz

    przedkładanie Wójtowi wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej,

4/ naliczanie i pobór podatków oraz opłat lokalnych, a także prowadzenie kontroli w tym

    zakresie,

5/ kontrole gospodarki finansowej jednostek i zakładów, sołectw innych jednostek

    organizacyjnych gminy,

6/ prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,

7/ prowadzenie ewidencji składników mienia gminy oraz zmian w tym zakresie,

8/ współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem

      prowadzącym rachunek gminy oraz instytucjami finansowymi,

9/ opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

10/ opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów

      szczególnych,

11/  prowadzenie księgowości jednostek organizacyjnych

                                                             

§10

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1/przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;

2/przyjmowanie oświadczeń o wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;

3/przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu;

4/przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa;

5/przyjmowanie oświadczeń o:

a/ powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

b/ uznaniu dziecka (także w przypadku grożącego niebezpieczeństwa),

c/ nadaniu dziecku nazwiska męża, wskazanie kandydata na opiekuna prawnego;

6/sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu o prowadzoną dokumentację;

7/sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego;

8/wydawanie decyzji w sprawie o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych;

9/sporządzanie i wydawanie wypisów z aktów stanu cywilnego;

10/sporządzanie aktów urodzeń nieznanych rodziców na podstawie postanowienia sądu;

11/spisywanie treści aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach utraconych;

12/ustanowienie pełnomocnika w sprawach przysposobionych;

13/składanie urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych w przypadku wezwania sądu;

14/wywieszanie w siedzibie Urzędu Gminy ogłoszeń w sprawie ustalenia kuratora dla strony, której miejsce pobytu jest nieznane;

15/przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli złożonej przez spadkobierców ustnie do protokołu;

§11

 

Do zadań Referatu Straży Gminnej należy w szczególności:

1/ ochrona porządku w miejscach publicznych;

2/ czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

3/ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 4/pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

5/ zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zatarciem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia;

6/ ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7/ doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób;

8/ informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9/konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy;

10/ sprawdzanie wykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami);

11/ kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic, w tym znaków drogowych, oświetlenia ulic, prawidłowego funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

12/ współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

współdziałanie z właściwymi organami, służbami lub instytucjami w zakresie informowania o:

a/ przestępstwach,

b/ wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,

c/ zauważonych awariach w sieciach: gazowej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej,

d/ uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym;

13/ realizacja innych obowiązków  i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;

14/ wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Straży.”

 

§ 12

Do zadań Referatu Administracyjno-organizacyjnego, którym kieruje Sekretarz Gminy należy w szczególności:

  1/ prowadzenie kancelarii i sekretariatu Urzędu,

  2/  zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Zastępcy Wójta    

  3/ udzielanie informacji o kompetencjach organów gminy,

  4/ prowadzenie ewidencji przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu,

  5/ prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg oraz wniosków składanych

    do Urzędu,

  6/ prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw

  7/ewidencjonowanie zarządzeń wójta

  8/ przekazywanie do realizacji komórkom organizacyjnym ukazujących się przepisów

     prawnych (ustaw, rozporządzeń),

  9/ obsługa centrali telefonicznej i faxu

  10/prenumerata czasopism i dzienników urzędowych

  11/ zaopatrzenie w materiały biurowe Urzędu,

  12/dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia oraz tablic ogłoszeniowych

 13/  wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

§13

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1/ Opracowanie i realizacja planu ochrony informacji niejawnych w gminie Karnice.
2/ Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
3/ Ochrona systemu sieci teleinformatycznej poprzez pion ochrony.
4/ Zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu Gminy.
5/ Kontrole planowe i doraźne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
6/ Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu informacji w tym w urządzeniach teleinformatycznych (komputerach).
7/Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
8/ Opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,, zastrzeżone".
9/ Określenie stanowisk i rodzajów prac, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, prowadzenie wykazu osób i stanowisk gdzie wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa.
10/ Prowadzenie postępowań sprawdzających z pracownikami mającymi dostęp do informacji niejawnych.
11/ Nadzór na prowadzeniem kancelarii tajnej a w szczególności:
a) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
b) prowadzenie wymaganych rejestrów dokumentów,
c) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych ,
d) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
e) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
f) kontrolowanie przestrzegania właściwego sposobu oznaczania i rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne,
g) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami, które zostały udostępnione pracownikom,
h) przygotowywanie decyzji na przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne poza Kancelarią Tajną.

§ 14 

Do zadań stanowiska pracy do spraw Obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej

1/ obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Rady Gminy w tym:

      a/ organizowanie posiedzeń Rady,

      b/ organizowanie posiedzeń Komisji Rady,

      c/ prowadzenie dokumentacji Rady i komisji Rady,

      d/ prowadzenie ewidencji oraz publikacja uchwał Rady Gminy, przedstawianie ich

          Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie art.90 ustawy

           o samorządzie,

      e/ prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji radnych,

2/ organizacja współpracy z sołectwami

3/ pełnienie funkcji  Zastępcy Kierownika USC

4/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

5/ inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej o

    potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie,

6/ gromadzenie informacji z zakresu tworzenia i finansowania małej przedsiębiorczości,

7/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

8/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

§15 

Do zadań stanowiska pracy do spraw   społecznych i obywatelskich,            |
w szczególności należy:

1/ ewidencja ludności i wydawanie dowodów tożsamości,

2/ prowadzenie spraw wojskowych

      a/ przeprowadzenie komisji przedpoborowej,

      b/ wezwanie na komisję przedpoborową.

  3/ wydawanie decyzji o uznaniu poborowego za jedynego żywiciela rodziny,

  4/ opracowywanie i wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych

      w ustawach, dotyczących spraw w obywatelskich ( z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.

      o obywatelstwie polskim),

  5/ wydawanie decyzji na zameldowanie i wymeldowanie,

  6/ prowadzenie rejestru wyborców,

  7/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

                                                                      

§ 16

Do zadań stanowiska pracy do spraw planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji i dróg należy w szczególności:

1/ prowadzenie postępowania administracyjnego  w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2/ współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru budowlanego

i urbanistyczno-architektonicznego,

3/ realizowanie zadań z zakresu prawa budowlanego przejętych w drodze porozumienia

z administracją rządową,

4/współdziałanie przy opracowywaniu rocznych planów remontu zasobu komunalnego Gminy;

5/ przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego realizacji robót

budowlano-montażowych, remontów i rozbiórek,

6/ przygotowywanie terenów budowlanych, współdziałanie z innymi podmiotami

realizującymi inwestycje na terenie gminy,

7/ koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych gminy,

opiniowanie, nadzór, kosztorysowanie i rozliczanie inwestycji gminnych

8/prowadzenie spraw w zakresie zarządzania i utrzymania cmentarzy gminnych:

  1. prowadzenie dokumentacji (rejestru) miejsc (kwater) na cmentarzach,

  2. koordynowanie przedsięwzięć związanych z naliczaniem i pobieraniem opłat cmentarnych;

9 /prowadzenie spraw w zakresie zarządzania i utrzymania dróg gminnych

a)opracowywanie planów remontów, modernizacji i bieżącego utrzymania dróg gminnych;

b) prowadzenie ewidencji dróg;

c) dokonywanie rocznych przeglądów dróg gminnych;

d) wydawanie decyzji za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

e) koordynacja działalności w zakresie budowy i utrzymania przystanków autobusowych;

f) przeprowadzanie kontroli naruszania pasów drogowych dróg gminnych

i egzekwowanie przywrócenia stanu pierwotnego;

10/ współpraca z zarządem dróg wojewódzkich, powiatowych w zakresie zarządzania tymi

drogami;

11/ nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych,

12/ wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej Gminy,

13/ wydawanie zezwoleń i opiniowanie w zakresie przewozów regularnych,

14 / wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.”

                                                                     

§ 17

Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami należy w szczególności:

1/ wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

2/ prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,

3/ wykonywanie zadań związanych z gospodarką odpadami,

4/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.                                                     

§ 18

 Do zadań stanowiska pracy do spraw geodezji i gospodarki gruntami
i nieruchomościami należy w szczególności:

1/ zarządzanie zasobami gruntów komunalnych gminy - stanowiących mienie komunalne,

    a/ prowadzenie spraw związanych z dzierżawami gruntów i najem lokali,

    b/ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą mienia gminy,

    c/ organizowanie przetargów,

    d/ przekazywanie w zarząd użytkowanie oraz użyczenie,

    e/ dokonywanie zamiany gruntów,

    f/ prowadzenie rejestru rat rocznych - przy rozłożeniu sprzedaży na raty,

    g/ dokonywanie zmian w księgach wieczystych,

2/ prowadzenie spraw obrotu, ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczenie podziału i

    wywłaszczania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz przeznaczania

    gruntów pod budownictwo,

3/ prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem opłaty rocznej za użytkowanie

    wieczyste,

4/ kierowanie wniosków do administracji rządowej o wywłaszczenie gruntów,

5/ zatwierdzanie wstępnego podziału gruntów zgodnie z planem zagospodarowania,

6/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

                                                                

§ 19

Do zadań stanowiska do spraw zamówień publicznych i decyzji środowiskowych należy w szczególności:

1/ przygotowanie dokumentacji przetargowej;

2/ przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

3/ prowadzenie ewidencji zamówień publicznych;

4/ kontrola realizacji udzielonych zamówień;

5/ sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych.

6/ prowadzenie postępowania administracyjnego  w sprawach o wydanie decyzji o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
7/ prowadzenie postępowania administracyjnego  w sprawach o wydanie decyzji o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

8/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.”

 

§ 20

Do zadań stanowiska ds. rolnictwa, leśnictwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej należy w szczególności:”

W zakresie rolnictwa i leśnictwa:

1/ inicjowanie przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej,

2/ współdziałanie z inwestorami w realizacji inwestycji w rolnictwie,

3/ kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie

o wyłączeniu ich z produkcji rolnej,

4/ prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji

rolnej,

5/ współpraca ze służba weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji

profilaktyki weterynaryjnej,

6/ koordynowanie prac związanych z melioracja gruntów,

7/ współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu

łowieckim obszaru gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej

na terenie gminy,

8/ realizowanie zadań własnych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu lasów nie

stanowiących własności państwa,

W zakresie obrony cywilnej:

1/ planowanie i koordynowanie działalności w zakresie obrony cywilnej;

2/ opracowanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem tych planów przez jednostki organizacyjne;

3/ nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności stanu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności;

4/ prowadzenie doraźnych kontroli okresowych treningów zgrywających i szkoleń w zakresie OC;

5/ szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony;

6/ nadzorowanie szkolenia kadry kierowniczej w zakładach pracy w zakresie powszechnej samoobrony;

7/ opracowanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy w zakresie OC w zakładach pracy;

8/ prowadzenie akcji ratunkowych w rejonie rażenia;

9/ opracowywanie wniosków w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz OC;

10/utrzymanie stałej gotowości technicznej sprzętu OC;

11/ zapewnienie ochrony publicznym ujęciom i urządzeniom przed skażeniem oraz zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia;

12)/zaopatrywanie formacji OC w sprzęt techniczny, umundurowanie oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie:

a) prowadzenie magazynu sprzętu OC,

b) nadzór nad utrzymaniem sprzętu i jego właściwym wykorzystaniem.

W zakresie obronności:
1/ wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony:

a) organizowanie doręczeń,

b) organizowanie środków transportu;

2/ wykonywanie zobowiązań na rzecz mobilizacji sił zbrojnych - wydawanie decyzji w tym zakresie:

a) o zajęciu budynków, pomieszczeń i terenów na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych,

b) przygotowania do samoobrony,

c) w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych;

3/ organizowanie akcji kurierskiej w ramach współpracy z organami wojskowymi;

4/ ustalanie dla jednostek organizacyjnych zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony;

5/ realizacja regulaminu stałego dyżuru.

W zakresie Zarządzania Kryzysowego
1/ przygotowywanie planów przed powodzią oraz suszą;

2/ nadzór i współpraca z zakładem Wodociągów i Kanalizacji w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków;

3/ współpraca z samorządem powiatowym i gminami sąsiednimi w zakresie podejmowania działań ochrony przed kataklizmami;

4/ nadzorować współdziałania służb działających na terenie gminy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych;

5/ koordynowanie akcji społecznych na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęska żywiołową i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi;

6/ zapewnienie całodobowych dyżurów w budynku Urzędu w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych w celu sprawnej koordynacji zadań oraz zapewnienie stałej łączności.”

§ 21 

Do zadań stanowiska ds. obsługi informatycznej i promocji gminy należy                                       w szczególności:

1/wykonywanie czynności związanych z bieżącym umieszczaniem i aktualizacją informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

2/administrowanie siecią komputerową Urzędu.

serwis i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem.

3/koordynacja i realizacja zakupu sprzętu i usług informatycznych w Urzędzie.

4/organizacja szkoleń oraz bieżące instruowanie i szkolenie w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania.

5/inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego                       
w Urzędzie.

6/wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Urzędu.

7/ kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji.

8/ nadzór, serwis i konfiguracja sprzętu informatycznego w jednostkach organizacyjnych gminy

9/współpraca z merytorycznymi stanowiskami przy realizacji wszelkich form

promocji: przygotowywanie materiałów reklamowych, folderów, wydawnictw

i materiałów promocyjnych Gminy.

10/współuczestniczenie w przygotowaniu wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym

z udziałem przedstawicieli Gminy.

11/współpraca z administracją państwową i samorządową wszystkich szczebli

w zakresie wspólnych działań promocyjnych.

12/współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami na terenie Gminy w zakresie

pozyskiwania środków unijnych oraz promowania Gminy.

13/ opracowywanie graficzne i skład materiałów promocyjnych

14/  wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta

 

 

§ 22

 

Do zadań stanowiska ds. archiwum zakładowego należy w szczególności:

1/ przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,

2/ przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

3/ prowadzenie skontrum dokumentacji,

4/porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych                 w stanie nieuporządkowanym,

5/ udostępnianie przechowywanej dokumentacji,

6/przeprowadzanie kwerend archiwalnych, inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,

7/ przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,

8/sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowego,

9/ doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania                      z dokumentacją,

10/ kontrolowanie wszystkich komórek organizacyjny

§ 22a

Do zadań stanowiska ds. funduszy pomocowych należy w szczególności:

1/ Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na realizacje zadań Gminy.
2/ Przygotowywanie propozycji dotyczących zadań Gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej.
3/ Opracowywanie w formie elektronicznej i pisemnej wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych.
4/ Współpraca z instytucjami, jednostkami i zakładami budżetowymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.
5/ Monitorowanie, ocena i rozliczanie realizowanych projektów.
6/Tworzenie dokumentacji i projektów(programów) pozwalających na pozyskiwanie funduszy pomocowych krajowych i unijnych.
7/ Opracowywanie i modyfikowanie planów rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju Gminy.
8/ Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań na zajmowanym stanowisku w tym dotyczącej poniesionych wydatków związanych z realizacją poniesionych projektów.

9/ Realizacja współpracy z zagranicą”

§ 22b

Do zadań inspektora ochrony danych osobowych należy w szczególności:

1/zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami przetwarzania wynikającymi z przepisów RODO,

2/oceny skutków dla ochrony danych,

3/wypełniania obowiązku informacyjnego,

4/zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku,

5/ochrony praw osób, których dane dotyczą;

6/współpracy z organem nadzorczym;

7/zgłaszania naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą;

8/prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;

9/prowadzenia rejestru naruszeń,

10/informowania administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych
i doradzaniem im w tej sprawie;

11/ monitorowania przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

12/ udzielania zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

13/pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, gdy przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

14/przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 22c

Do zadań administratora systemów informatycznych należy w szczególności:

1/podejmowanie działań korygujących oraz zapobiegających wystąpieniu incydentu;

2/zarządzanie hasłami wykorzystywanymi przez użytkowników systemu informatycznego;

3/zarządzanie ewidencją oprogramowania;

4/instalowanie, odinstalowywanie oraz obsługa techniczną oprogramowania;

5/zakładanie kont oraz nadawanie uprawnień w systemie informatycznym;

6/podejmowanie działań przeciwdziałających szkodliwemu oprogramowaniu;

7/zarządzanie skrzynkami e-mailowymi wykorzystywanymi przez pracowników;

8/nadzorowanie zgodnego z Polityką Bezpieczeństwa Informacji serwisowania urządzeń;

9/wykonanie kopii bezpieczeństwa;

10/zarządzanie licencjami oprogramowania;

11/zarządzanie programami antywirusowymi;

12/zarządzanie sieciami.

                                                                    § 23

 

Zadania wspólne dla wszystkich stanowisk:

1/ posiadanie i znajomość przepisów prawnych,

2/ ciągła aktualizacja przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa,

3/ kontakty z mieszkańcami i administracją rządową,

4/ sygnalizowanie Wójtowi o stwierdzonych nieprawidłowościach,

5/ wykonywanie zadań dodatkowych związanych z potrzebą chwili powierzonych przez

    Wójta,

6/ wykonywanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,

7/ zgłaszanie Wójtowi wniosków o uzyskanie opinii stosownych komisji Rady przy

    załatwianiu spraw indywidualnych,

8/ planowanie zadań rzeczowych i finansowych potrzebnych do opracowania budżetu

    gminy.

 

                               

D Z I A Ł   III

Uprawnienia do podpisywania decyzji

                                                                     § 24

 

1. Wójt podpisuje zarządzenia, pisma, rozstrzygnięcia i materiały dotyczące kompetencji

    określonych w § 5 ust. 4 niniejszego regulaminu.

2. Projekty pism i rozstrzygnięć przedkładają Wójtowi do podpisu pracownicy Urzędu,

    którzy odpowiadają za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem

    przygotowywanych materiałów.

3. Wójt może upoważnić imiennie pracowników do załatwiania spraw i wydawania

    decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - w drodze

     zarządzenia wewnętrznego.

4. Czynności o charakterze przygotowawczym, technicznym i inne o podobnym

    charakterze nie wyłączając korespondencji, jeżeli nie stanowią rozstrzygnięcia sprawy,

    wykonywane i podpisywane są przez pracowników we własnym zakresie, zgodnie z 

    podziałem czynności.

                                        

D Z I A Ł   IV

Przepisy końcowe

 

                                                                    § 25

Regulamin pracy Urzędu Gminy stanowi odrębny akt ustalony zarządzeniem Wójta.

 

                                                                    § 26                                                   

Wymagane kwalifikacje pracowników samorządowych określa rozporządzenie Rady

Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

                                                                    § 27

Zmiana regulaminu następuje zarządzeniem Wójta Gminy.   

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 25-08-2020 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 25-08-2020
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2020 13:11