Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Karnice na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 194)

ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach

1.Nazwa i adres instytucji kultury:

Gminny Klub Kultury w Karnicach

ul. Osiedlowa 18, 72-343 Karnice

2.Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem konkursu winien spełniać:

1)  obywatelstwo polskie;

2)  wykształcenie wyższe - preferowane studia humanistyczne, artystyczne:

3) co najmniej 2 letni staż pracy;

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311);

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

8) prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem;

3.Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

1) doświadczenie w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej;

2) umiejętność współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami
 i sołectwami;

3) znajomość przepisów prawnych: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej
w instytucjach kultury), o organizowaniu imprez masowych oraz prawa zamówień publicznych;

4) umiejętność kierowania zespołem, a także predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

5) kreatywność, inicjatywa i efektywność w wykonywaniu powierzonych zadań.

6) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej

4.Główne obowiązki:

1) składanie w imieniu GKK oświadczenia woli, w tym zaciąganie zobowiązań i zarządzanie mieniem GKK oraz odbieranie oświadczeń woli składane GKK.

2) przedstawianie organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz projektów finansowych.

3) określanie struktury organizacyjnej GKK.

4) nadawanie ogólnego kierunku działalności GKK oraz sprawowanie nadzoru nad tą działalnością.

5) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi.

6) przestrzeganie terminowego i należytego wykonywania ustalonych zadań oraz kontrola wykonywania obowiązków przez osoby zatrudnione w GKK.

7) pełnienie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

8) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

5.Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Klubu Kultury;

2) życiorys - Curriculum Vitae;

3) kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska dyrektora

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 stawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458).

6.Informacje dodatkowe.

1) zgłoszenie udziału w konkursie wraz z motywacją oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - ocena kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów.

3) o dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

6.Zatwierdzenie konkursu.

Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu wyników konkursu oraz o zatrudnieniu kandydata podejmuje Wójt Gminy Karnice.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Karnice, pokój nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 25.02.2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach””. Wnioski kandydatów, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Karnice (www.bip.karnice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Karnice.

Wójt Gminy Karnice

Karnice, 11 lutego 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                              /-/ Lech Puzdrowski

klauzula informacyjna do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 11-02-2021 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 11-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 11-02-2021 14:35