Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cerkwicy

 

 

 

Wójt Gminy Karnice

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cerkwicy

ul. Szkolna 7, 72-342 Cerkwica

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone
w pkt 1. lub w pkt 2.:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz:

a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier
lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej;

b) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

- co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy na uczelni,

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

g) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2215 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

j) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną
na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym spełniającym wymagania określone w pkt 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego:

a) zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub

b) zatrudnionym na stanowisku innym niż określone w pkt 2 lit. a, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku,
na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

c) urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 263).

 

 

 

II. 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię:

e) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r.
poz. 672) lub

b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 12 i 13.

III. 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Karnice (pok. Nr 1),
ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice (tel. 91 3877220), w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cerkwicy, ul. Szkolna 7 , 72- 342 Cerkwica”, w terminie do dnia 2 czerwca 2021 r. do godziny 14.30

2. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, lub złożenia w inny sposób, za termin skutecznego złożenia oferty przyjmuje się zachowanie terminu wpływu do Urzędu Gminy w Karnicach ujętego w ust. 1.

3. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 podlegają zwrotowi.

4. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

IV. 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Karnice.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.

 

Klauzula RODO

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 26-04-2021 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 21-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 10-05-2021 07:42